Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιστέρι: Παραδέχτηκε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 17χρονης Νικολέτας

Την Δευ­τέ­ρα θα οδη­γη­θεί ενώ­πιον του Ανα­κρι­τή για να απο­λο­γη­θεί για την δολο­φο­νία της 17χρονης Νικο­λέ­τας, ο 21χρονος σύντρο­φος του θύμα­τος που συνε­λή­φθη σήμε­ρα στην Βόρεια Μακε­δο­νία και οδη­γή­θη­κε το μεση­μέ­ρι στην Ευελπίδων.

Ο κατη­γο­ρού­με­νος για την ανθρω­πο­κτο­νία της 17χρονης, οδη­γή­θη­κε συνο­δεία αστυ­νο­μι­κής δύνα­μης ενώ­πιον του Εισαγ­γε­λέα προ­κει­μέ­νου να εκτε­λε­στεί το ένταλ­μα σύλ­λη­ψης που είχε εκδο­θεί σε βάρος του και ακο­λού­θως μετή­χθη ενώ­πιον του 25ου Ανα­κρι­τή από τον οποίο ζήτη­σε και έλα­βε προ­θε­σμία για να απο­λο­γη­θεί την Δευ­τέ­ρα το πρωί.

Ο μέχρι σήμε­ρα κατα­ζη­τού­με­νος για τον φόνο στο Περι­στέ­ρι, εμφα­νί­στη­κε στις δικα­στι­κές αρχές χωρίς παρου­σία δικηγόρου.

Παραδέχτηκε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 17χρονης Νικολέτας

Παρα­δέ­χτη­κε προ­φο­ρι­κά στους αστυ­νο­μι­κούς ότι σκό­τω­σε την 17χρονη Νικο­λέ­τα, μέσα στο σπί­τι που έμε­ναν μαζί στο Περι­στέ­ρι, ο 21χρονος Πακι­στα­νός φίλος της κοπέ­λας, ο οποί­ος συνε­λή­φθη χτες στην Βόρεια Μακεδονία.

Σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές ο 21χρονος είπε στους αστυ­νο­μι­κούς ότι μάλω­σαν με την κοπέ­λα και πάνω στον καβγά τής έκλει­σε το στό­μα και την μύτη με απο­τέ­λε­σμα να χάσει την ζωή της.

Λεπτο­μέ­ρειες πάντως για τις αιτί­ες και τον τρό­πο διά­πρα­ξης του εγκλή­μα­τος ανα­μέ­νε­ται να δώσει στον ανα­κρι­τή που ανέ­λα­βε την υπόθεση.

Τα στοι­χεία πάντως που οδή­γη­σαν από την πρώ­τη στιγ­μή τους αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ανθρω­πο­κτο­νιών της Ασφά­λειας Αττι­κής στο συμπέ­ρα­σμα ότι αυτός ήταν ο δρά­στης του εγκλή­μα­τος, όπως έγι­νε γνω­στό από αστυ­νο­μι­κές πηγές ήταν τα εξής:

–Ο 21χρονος, ενώ έμε­νε μαζί με την 17χρονη, άφη­σε τα κλει­διά του στο δια­μέ­ρι­σμα φεύγοντας.

–Πήρε όλα τα προ­σω­πι­κά του αντι­κεί­με­να από το σπί­τι και εξαφανίστηκε.

–Επι­κοι­νώ­νη­σε με συγ­γε­νι­κό του πρό­σω­πο και είπε ότι επρό­κει­το να φύγει για Θεσ­σα­λο­νί­κη, κάτι που έδει­χνε την πρό­θε­ση του να φύγει από την Ελλά­δα μέσω των βορεί­ων συνόρων.

Από την αστυ­νο­μία διευ­κρι­νί­στη­κε και τι ακρι­βώς έγι­νε με τα κινη­τά τηλέ­φω­να, αλλά και πώς έφτα­σαν στον εντο­πι­σμό του στην Βόρεια Μακεδονία.

Όπως έγι­νε γνω­στό, ο 21χρονος είχε πάρει μαζί του τόσο το δικό του κινη­τό όσο και της 17χρονης.

Το κινη­τό του νεα­ρού από το στίγ­μα έδει­ξε ότι είχε φτά­σει στην Βόρεια Ελλά­δα, ενώ όπως διευ­κρι­νί­στη­κε αργό­τε­ρα, εκεί πέτα­ξε το τηλέ­φω­νό του. Είχε πάρει μαζί του όμως το κινη­τό της 17χρονης Νικο­λέ­τας, το οποίο άνοι­ξε μόλις πέρα­σε στο έδα­φος της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας και από αυτό εντοπίστηκε.

Το σήμα της κοπέ­λας εντο­πί­στη­κε αμέ­σως και οι αρχές της γει­το­νι­κής χώρας δεν άργη­σαν να εντο­πί­σουν και τον κάτο­χο του, σε ομά­δα παρά­τυ­πων μετα­να­στών και να τον συλλάβουν.

Στην Θεσ­σα­λο­νί­κη όμως μετέ­βη κλι­μά­κιο του Τμή­μα­τος Ανθρω­πο­κτο­νιών από την Αθή­να, που είχε όλες τις πλη­ρο­φο­ρί­ες για τις κινή­σεις του νεα­ρού Πακι­στα­νού, και εκεί είχε συνερ­γα­σία με το Τμή­μα Ανθρω­πο­κτο­νιών Θεσ­σα­λο­νί­κης, την Διεύ­θυν­ση Αλλο­δα­πών και το Τμή­μα Συνο­ρια­κής Φύλα­ξης Παιω­νί­ας Κιλ­κίς, για να μεθο­δευ­τούν οι ενέρ­γειες και να αξιο­ποι­η­θούν οι πληροφορίες.

Παράλ­λη­λα, μέσω της Διεύ­θυν­σης Αλλο­δα­πών, υπήρ­ξε επα­φή με τις αστυ­νο­μι­κές αρχές της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας, τις οποί­ες η ΕΛ.ΑΣ ενη­μέ­ρω­σε για την πρό­θε­ση του 21χρονου να περά­σει τα σύνο­ρα με σκο­πό να φτά­σει σε χώρα της Κεντρι­κής Ευρώπης.

Στο πλαί­σιο αυτής της συνερ­γα­σί­ας η αστυ­νο­μία της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας εντό­πι­σε τον κατα­ζη­τού­με­νο σε ομά­δα μετα­να­στών νότια των Σκο­πί­ων, τον οδή­γη­σαν μέχρι τα σύνο­ρα και εκεί συνε­λή­φθη από το κλι­μά­κιο των Ελλή­νων αστυ­νο­μι­κών, οι οποί­οι τον περί­με­ναν, καθώς είχε ήδη εκδο­θεί ένταλ­μα σύλ­λη­ψης σε βάρος του.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο