Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιφέρεια Αττικής: Ενάντια στις οικογένειες των θυμάτων σε Μάνδρα και Μάτι με ψήφους ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής!

Ενά­ντια στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των σε Μάν­δρα και Μάτι θα βρε­θεί στα δικα­στή­ρια η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής που φέρει μεγά­λο μερί­διο ευθύ­νες για τις μεγά­λες τρα­γω­δί­ας που έζη­σε η χώρα.

Τα λόγια συμπα­ρά­στα­σης φαί­νε­ται πως ήταν του αέρα τόσο από τον νυν περι­φε­ρειάρ­χη Γ. Πατού­λη όσο και από την προη­γού­με­νη διοί­κη­ση της Ρ. Δού­ρου αφού οι συν­δυα­σμοί τους στη συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Αττι­κής τη Δευ­τέ­ρα 11 Απρί­λη ψήφι­σαν υπέρ του ορι­σμού δικη­γό­ρων με σκο­πό να απορ­ρι­φθούν οι αιτή­σεις των οικο­γε­νειών των θυμά­των για απο­ζη­μιώ­σεις! Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι μαζί τους ψήφι­σε υπέρ και η Χρυ­σή Αυγή…

Λαϊκή Συσπείρωση»: Μέρα ντροπής!

Για «μέρα ντρο­πής» κάνει λόγο η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» που κατα­ψή­φι­σε. Αντί να βρουν αρω­γό την Περι­φέ­ρεια την βρί­σκουν απέ­να­ντί τους, τόνι­σε ο  περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος της «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­σης» Γρη­γό­ρης Τιμπλαλέξης.

Σε ανα­κοί­νω­ση η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» σημειώνει:

«Η χτε­σι­νή μέρα για το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο ήταν άλλη μια μέρα ντροπής.

Απο­κα­λύ­φθη­καν τα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα της σημε­ρι­νής και της προη­γού­με­νης περι­φε­ρεια­κής διοί­κη­σης, του Πατού­λη και της Δού­ρου, για τις οικο­γέ­νειες των θυμά­των στις μεγά­λες κατα­στρο­φές στη Μάν­δρα και στο Μάτι.

Με τις ψήφους Νέας Δημο­κρα­τί­ας, ΣΥΡΙΖΑ και Χρυ­σής Αυγής απο­φα­σί­στη­κε να ανα­τε­θεί σε δύο πανε­πι­στη­μια­κούς καθη­γη­τές, ένα­ντι παχυ­λής αμοι­βής, η εκπρο­σώ­πη­ση της Περι­φέ­ρειας στο δικα­στή­ριο ενά­ντια στις οικο­γέ­νειες αυτές που διεκ­δι­κούν απο­ζη­μιώ­σεις για την κατα­στρο­φή των περιου­σιών τους και την από­δο­ση δικαιο­σύ­νης για τους ανθρώ­πους που έχασαν.

Η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” κατήγ­γει­λε τη στά­ση τους και καταψήφισε».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο