Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιφέρεια Αττικής: Η διοίκηση Πατούλη συνεχίζει να προσκαλεί τους εγκληματίες ναζί της Χ.Α. σε συνεδρίασεις!

«Οι ναζι­στές δεν έχουν καμιά δου­λειά στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αττι­κής. «Η θέση των εγκλη­μα­τιών της Χρυ­σής Αυγής είναι στη φυλα­κή», υπο­γραμ­μί­ζει. Καταγ­γέλ­λει ταυ­τό­χρο­να τη διοί­κη­ση Πατού­λη ότι όχι μόνο δεν έχει σφρα­γί­σει τα γρα­φεία της, αλλά την επό­με­νη κιό­λας της από­φα­σης «έστει­λαν και πάλι πρό­σκλη­ση συμ­με­το­χής στη συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου μέσω τηλε­διά­σκε­ψης για την ερχό­με­νη Τρίτη».

Καταγ­γέλ­λει επί­σης τις προ­κλή­σεις των εκλεγ­μέ­νων της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης μέχρι και την τελευ­ταία στιγ­μή πριν την κατα­δι­κα­στι­κή απόφαση.

Η ανα­κοί­νω­ση υπο­γραμ­μί­ζει τα παρακάτω:

«Στις 7 Οκτώ­βρη το Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των της Αθή­νας, με ομό­φω­νη από­φα­σή του έκρι­νε τη ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή ως εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση και την ηγε­σία της ως ένο­χη για την κακουρ­γη­μα­τι­κή πρά­ξη της διεύ­θυν­σης και έντα­ξης σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Ανά­με­σα στους κατα­δι­κα­σμέ­νους της ηγε­σί­ας της συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και ο ναζι­στής Πανα­γιώ­τα­ρος, που στις εκλο­γές του 2019 ήταν επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου της Χρυ­σής Αυγής για την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής. Μαζί του εκλέ­χτη­καν άλλοι τέσ­σε­ρις σύμ­βου­λοι οι: Ανα­γνω­στό­που­λος Μάρ­κος, Ανδρε­ά­κος Δημή­τριος, Αση­μα­κό­που­λος Πανα­γιώ­της, Απο­στο­λό­που­λος Εμμα­νου­ήλ και Γιαν­να­κου­λο­πού­λου Γρηγορία.

Διαρ­κείς οι προ­κλή­σεις τους και ιδιαί­τε­ρα του Αση­μα­κό­που­λου Πανα­γιώ­τη, που εκμε­ταλ­λευό­με­νος τις τηλε­δια­σκέ­ψεις, μέχρι λίγες ώρες πριν τη δικα­στι­κή από­φα­ση εμφα­νι­ζό­ταν με τα σύμ­βο­λα της εγκλη­μα­τι­κής αυτής οργά­νω­σης και επαι­ρό­ταν γι’ αυτό. Σήμε­ρα, προ­φα­νώς κατό­πιν συμ­φω­νί­ας, δηλώ­νει “ανε­ξάρ­τη­τος” και “δια­χω­ρί­ζει τη θέση του” από τη Χρυ­σή Αυγή.

Τερά­στιες οι ευθύ­νες των Περι­φε­ρεια­κών Διοι­κή­σε­ων που προ­χώ­ρη­σαν σε παρο­χή γρα­φεί­ων και άλλες διευ­κο­λύν­σεις προς τον συν­δυα­σμό της Χρυ­σής Αυγής στην Περι­φέ­ρεια, απορ­ρί­πτο­ντας την πρό­τα­ση της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” να αρνη­θεί οποια­δή­πο­τε διευ­κό­λυν­ση και παρο­χή στη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, όταν ακό­μα και η Βου­λή είχε απο­φα­σί­σει την ανα­στο­λή της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης, την ανά­κλη­ση αδειών οπλο­φο­ρί­ας των βου­λευ­τών της κ.ά. Η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” με δελ­τίο Τύπου στις 17 Ιου­νί­ου του ‘14 το κατήγ­γει­λε στους εργα­ζό­με­νους, καλώ­ντας τους να απο­μο­νώ­σουν τη ναζι­στι­κή — εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Τη μέρα της ανα­κοί­νω­σης της από­φα­σης κατα­δί­κης των ναζι­στών και ενώ ακό­μα χιλιά­δες λαού δια­δή­λω­ναν σε όλη την Ελλά­δα, η διοί­κη­ση Πατού­λη ζήτη­σε την οικειο­θε­λή απο­χώ­ρη­ση της Χρυ­σής Αυγής “συμ­βο­λι­κά” από τη συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμβουλίου.

Δεν μπό­ρε­σαν σε μία τέτοια ιστο­ρι­κής σημα­σί­ας μέρα να κρα­τή­σουν ούτε τα προ­σχή­μα­τα. Να σφρα­γί­σουν τα γρα­φεία που έχει παρα­χω­ρή­σει η διοί­κη­ση στο κεντρι­κό κτί­ριο της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, τα οποία ακό­μα λει­τουρ­γούν(!!!), να απο­πέμ­ψουν τους εκλεγ­μέ­νους με την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, να μην τους ξανα­στεί­λουν ούτε πρό­σκλη­ση στις συνε­δριά­σεις. Αντί αυτών την επό­με­νη τους έστει­λαν και πάλι πρό­σκλη­ση συμ­με­το­χής στη συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου μέσω τηλε­διά­σκε­ψης για την ερχό­με­νη Τρίτη.

Όλοι αντι­λαμ­βά­νο­νται και ο πιο δύσπι­στος ότι η διοί­κη­ση ψάχνει να βρει τρό­πο να ξεπλύ­νει τους ναζί και να συνε­χί­σουν να παρα­βρί­σκο­νται στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο με άλλο όνο­μα και φορε­σιά. Έχει κατα­γρα­φεί ότι κατά και­ρούς στη­ρί­ζε­ται στις ψήφους των χρυ­σαυ­γι­τών συμ­βού­λων, αλλά και αυτών του γρα­φι­κού φασι­στοει­δούς Τζή­με­ρου για να περ­νά απο­φά­σεις που συνα­ντούν τη σχε­δόν καθο­λι­κή αντί­θε­ση των κατοί­κων και των φορέ­ων του λαϊ­κού κινήματος.

Στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο στις 7 Οκτώ­βρη επα­να­φέ­ρα­με την πρό­τα­σή μας και απαι­τή­σα­με να μην έχουν θέση στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο όσοι έχουν εκλε­γεί με τη ναζι­στι­κή — εγκλη­μα­τι­κή συμ­μο­ρία και οργά­νω­ση και να στα­μα­τή­σει κάθε εξυ­πη­ρέ­τη­ση και διευ­κό­λυν­σή τους.

Η Χρυ­σή Αυγή είναι εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, ένο­χη για τις δολο­φο­νί­ες του Παύ­λου Φύσ­σα και του Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν, για τις επι­θέ­σεις στους Αιγύ­πτιους αλιερ­γά­τες και σε συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ και πολ­λές άλλες εγκλη­μα­τι­κές ενέρ­γειες. Όσοι εκλέ­χτη­καν με το ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα δεν έχουν καμιά θέση ανά­με­σά μας.

Η θέση των εγκλη­μα­τιών της Χρυ­σής Αυγής είναι στη φυλακή».

mpelogiannis

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο