Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιφέρεια Αττικής: «Η διοίκηση Πατούλη “μετακινεί” όποιον συνάδελφο έχει άποψη, όποιον δεν σκύβει το κεφάλι»

Για «μετα­κι­νή­σεις», από την περι­φε­ρεια­κή αρχή Πατού­λη — ΝΔ, όποιου εργα­ζο­μέ­νου «δεν κλεί­νει τα μάτια του σε ό,τι συμ­βαί­νει γύρω του», όπου «έχει άπο­ψη, που χαλά­ει τη σού­πα μερι­κών», όποιου «δεν σκύ­βει το κεφά­λι», κάνει λόγο ο Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττικής.

«Οι καταγ­γε­λί­ες συνε­χείς, όσο κι αν προ­σπα­θούν να μας πεί­σουν ότι “δεν κάνουν κατά­χρη­ση” του “εργο­δο­τι­κού τους” δικαιώ­μα­τος, όσο κι αν προ­σπα­θούν να κρύ­ψουν τις συνεν­νο­ή­σεις που κάνουν με τον υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών και την κυβέρ­νη­ση για την άμε­ση προ­ώ­θη­ση αντερ­γα­τι­κών ρυθ­μί­σε­ων για τις “μετα­κι­νή­σεις” κλπ. Ζήλος, σβελ­τά­δα και αμε­σό­τη­τα που αφο­ρούν βέβαια μόνο την ενί­σχυ­ση και θωρά­κι­ση αντερ­γα­τι­κών ρυθ­μί­σε­ων και όχι την ικα­νο­ποί­η­ση των συλ­λο­γι­κών μας διεκ­δι­κή­σε­ων» επι­ση­μαί­νει και προ­σθέ­τει ότι «αυτή τη φορά “θύμα” συγκε­κρι­μέ­νων σκο­πι­μο­τή­των έπε­σε η προϊ­στα­μέ­νη του Τμή­μα­τος Γραμ­μα­τεια­κής Υπο­στή­ρι­ξης της Διεύ­θυν­σης Μετα­φο­ρών και Επι­κοι­νω­νιών του Βορεί­ου Τομέα, που με από­φα­ση περι­φε­ρειάρ­χη μετα­κι­νεί­ται στο Τμή­μα Ανω­νύ­μων Εται­ρειών της Διεύ­θυν­σης Ανά­πτυ­ξης Βόρειου Τομέα, Τμή­μα του οποί­ου οι αρμο­διό­τη­τες εδώ και και­ρό έχουν καταργηθεί».

Υπο­γραμ­μί­ζει πως «αντί να σκύ­ψουν και να διε­ρευ­νή­σουν τις ανα­φο­ρές που έκα­νε η συνα­δέλ­φισ­σα, την “μετα­κι­νούν”! Αντί να παρέμ­βουν να στα­μα­τή­σει η τρο­μο­κρα­τία, κάνουν πως δεν κατα­λα­βαί­νουν. Αντί να ακού­σουν τις προ­τά­σεις για την ομα­λή λει­τουρ­γία της υπη­ρε­σί­ας, κωφεύ­ουν. Εύγε» και συμπλη­ρώ­νει πως «για άλλη μια φορά επι­βε­βαιώ­νουν ποιους εργα­ζό­με­νους επι­λέ­γουν να βάζουν απέ­να­ντι», αλλά και πως «για άλλη μια φορά δεί­χνουν στους εργα­ζό­με­νους το πώς εννο­ούν τη δημο­κρα­τία, τη δια­φά­νεια, την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του πολίτη».

Ξεκα­θα­ρί­ζει κατα­λή­γο­ντας ότι «να ξέρουν όμως ότι όσα αντερ­γα­τι­κά “εργα­λεία” και να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν, οι εργα­ζό­με­νοι δεν θα σκύ­ψουν το κεφά­λι, δεν θα κλεί­νουν τα μάτια τους. Θα συνε­χί­σουν να αντι­πα­λεύ­ουν την τρο­μο­κρα­τία, την αυθαι­ρε­σία, τις αντερ­γα­τι­κές επι­λο­γές και την πολι­τι­κή σας».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο