Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιφέρεια Αττικής: Πολιτικό «φλερτ» Πατούλη με χρυσαυγίτες-Τζήμερο

Μια μέρα μετά την απρό­κλη­τη βίαιη επί­θε­ση της αστυ­νο­μί­ας ενά­ντια στη συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ στα Προ­πύ­λαια βρή­κε η περι­φε­ρεια­κή αρχή Αττι­κής (Πατού­λης — ΝΔ), μαζί με τον γρα­φι­κό αντι­κομ­μου­νι­στή Τζή­με­ρο και τα μέλη της κατα­δι­κα­σμέ­νης εγκλη­μα­τι­κής φασι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας της Χρυ­σής Αυγής, να ψηφί­σουν από κοι­νού ένα κατά­πτυ­στο κεί­με­νο «ενά­ντια στη βία από όπου κι αν προέρχεται».

Η ίδια η προϊ­στο­ρία του κει­μέ­νου είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή του κατή­φο­ρου που έχει επι­λέ­ξει η περι­φε­ρεια­κή αρχή της ΝΔ, με τον συστη­μα­τι­κό ενα­γκα­λι­σμό της με τα φασι­στοει­δή, προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λί­ζει μόνι­μες πλειο­ψη­φί­ες στο Συμ­βού­λιο και να προ­ω­θεί ανε­μπό­δι­στα το αντι­λαϊ­κό της έργο. Θυμί­ζου­με άλλω­στε ότι με διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα η περι­φε­ρεια­κή αρχή αρνεί­ται να απο­κλεί­σει τους εκλεγ­μέ­νους με την κατα­δι­κα­σμέ­νη Χρυ­σή Αυγή από τις συνε­δριά­σεις. Πριν από λίγο και­ρό λοι­πόν, σε μια προ­σπά­θεια να «ξεπλύ­νει» τη Χρυ­σή Αυγή, ο αντι­κομ­μου­νι­στής Τζή­με­ρος κατέ­θε­σε ψήφι­σμα, τάχα με αφορ­μή την από­φα­ση της δίκης, με το οποίο καλού­σε το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο να υιο­θε­τή­σει τη θεω­ρία των «δύο άκρων» και τα γνω­στά φλη­να­φή­μα­τα «ενά­ντια στη βία» από πολι­τι­κά κόμματα.

Τελι­κά χτες, και μετά από διά­φο­ρες «συνεν­νο­ή­σεις» μετα­ξύ του παρα­πά­νω εμμο­νι­κού αντι­κομ­μου­νι­στή, της περι­φε­ρεια­κής αρχής και των εκλεγ­μέ­νων της Χρυ­σής Αυγής, υιο­θε­τή­θη­κε ψήφι­σμα «ενά­ντια στη βία από όπου κι αν προέρχεται».

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και πέντε ακό­μα παρα­τά­ξεις κατήγ­γει­λαν και απεί­χαν από την ψηφο­φο­ρία για το ψήφι­σμα, το οποίο υπερ­ψη­φί­στη­κε από την παρά­τα­ξη της ΝΔ (Πατού­λης), με δύο δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις συμ­βού­λων της, τον Τζή­με­ρο και τους εκλεγ­μέ­νους της Χρυ­σής Αυγής.

Η διοίκηση της ΝΔ χαϊδεύει το φίδι στον κόρφο της!

«Αυτοί που θέλουν να βάλουν στο ίδιο τσου­βά­λι το όργιο της βίας των κατα­σταλ­τι­κών μηχα­νι­σμών, την εργο­δο­τι­κή και φασι­στι­κή βία, με την καθη­με­ρι­νή πάλη του λαού μας για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τά του, είναι ήδη κατα­δι­κα­σμέ­νοι από το λαό της Αττι­κής», σημειώ­νει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» σε ανα­κοί­νω­σή της.

«Χαϊ­δεύ­ε­τε το φίδι στον κόρ­φο σας», ήταν το σχό­λιο του Γιάν­νη Πρω­τού­λη, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», προς την περι­φε­ρεια­κή αρχή κατά την προ­χτε­σι­νή τηλε­διά­σκε­ψη. Και σημεί­ω­σε: «Σας το λέγα­με και όταν χαϊ­δεύ­α­τε τη ΧΑ, όταν λέγα­τε ότι η ΧΑ είναι ένα κοι­νο­βου­λευ­τι­κό κόμ­μα σαν όλα τα άλλα…». Κάλε­σε την περι­φε­ρεια­κή αρχή να στα­μα­τή­σει αυτήν την επι­κίν­δυ­νη τακτι­κή, δηλώ­νο­ντας ότι υπάρ­χουν και μέλη της διοι­κού­σας παρά­τα­ξης που δια­φω­νούν με τέτοιες άθλιες μεθο­δεύ­σεις. «Αυτή η δια­δι­κα­σία δεν μπο­ρεί να μετα­τρέ­πε­ται σε μικρο­κομ­μα­τι­κό παι­χνί­δι για το ποιος έχει τη μεγα­λύ­τε­ρη από­χη για να μαζεύ­ει ακρο­δε­ξιούς και φασί­στες», σημεί­ω­σε χαρακτηριστικά.

Εξη­γώ­ντας τη στά­ση της περι­φε­ρεια­κής αρχής, ανέ­φε­ρε ότι αυτή έχει ανά­γκη από ψήφους κομ­μά­των και χώρων που εξε­λέ­γη­σαν με ρατσι­στι­κό και μισαλ­λό­δο­ξο τρό­πο, για να δια­μορ­φώ­νει πλειο­ψη­φί­ες στο Συμ­βού­λιο. Πρό­σθε­σε δε ότι και σε κεντρι­κό πολι­τι­κό επί­πε­δο γίνε­ται προ­σπά­θεια να αγκα­λια­στούν και να στε­γα­στούν πολι­τι­κά ακρο­δε­ξιοί και φασι­στοει­δή που μένουν «άστε­γοι» μετά την κατα­δί­κη της Χρυ­σής Αυγής.

Επι­πλέ­ον, ο Γ. Πρω­τού­λης ανα­φέρ­θη­κε στον κυβερ­νη­τι­κό αυταρ­χι­σμό και στο όργιο αστυ­νο­μι­κής βίας κατά των δια­δη­λω­τών που συμ­βο­λι­κά και τηρώ­ντας όλα τα μέτρα γιόρ­τα­σαν το Πολυ­τε­χνείο. Στά­θη­κε στην υπο­κρι­σία της κυβέρ­νη­σης, που επι­κα­λέ­στη­κε την παν­δη­μία για την απα­γό­ρευ­ση των συνα­θροί­σε­ων, λέγο­ντας ότι δεν έχει λάβει μέτρα για το σύστη­μα Υγεί­ας, τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς και τους χώρους δου­λειάς και ότι μετέ­φε­ρε χιλιά­δες αστυ­νο­μι­κούς στο κέντρο της Αθή­νας σε συν­θή­κες συνωστισμού.

Υπο­γράμ­μι­σε ότι η κυβέρ­νη­ση αξιο­ποιεί την παν­δη­μία και το lockdown για να περ­νά­ει αντι­λαϊ­κούς νόμους και έκα­νε ειδι­κή ανα­φο­ρά στο νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας για την επι­βο­λή 10ωρης εργα­σί­ας και για το χτύ­πη­μα των συν­δι­κα­λι­στι­κών ελευ­θε­ριών, τονί­ζο­ντας ότι το ΚΚΕ έχει ευθύ­νη να μην το επιτρέψει.

Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο