Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιφέρεια & Δήμοι Αττικής: Τους ενοχλεί το αυριανό αντιπολεμικό συλλαλητήριο του ΚΚΕ στο Σύνταγμα και κατεβάζουν αφίσες

Μετά τους ειδή­μο­νες στον αντι­κομ­μου­νι­σμό δημο­σιο­γρά­φους, που κάνουν ό,τι μπο­ρούν αρα­διά­ζο­ντας μπα­ρού­φες επι­τε­θει­μέ­νοι στη θέση του ΚΚΕ για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και βάζο­ντας στο στό­χα­στρο τις τελευ­ταί­ες μέρες το αυρια­νό συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα, τη σκυ­τά­λη παίρ­νουν οι περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές αρχές.

Από φωτο­γρα­φία ανα­γνώ­στη φαί­νε­ται ότι χτες αυτο­κί­νη­το τύπου βαν, πιθα­νό­τα­τα της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, κατέ­βα­ζε χαρ­τό­νια και αφί­σες του ΚΚΕ που προ­πα­γαν­δί­ζουν το συλ­λα­λη­τή­ριο της Παρα­σκευ­ής 1ης Απρί­λη, στις 8 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Είναι ακό­μη ένα περι­στα­τι­κό που έρχε­ται να προ­στε­θεί στην προ­σπά­θεια φίμω­σης των Οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ, της κατα­δί­κης του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου και της εμπλο­κής σε αυτόν. Ανά­λο­γο περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε στις 18/3 (με τη συνο­δεία της αστυ­νο­μί­ας μάλι­στα), ενώ αντί­στοι­χες καταγ­γε­λί­ες υπάρ­χουν από τις ΚΟ δήμου Πει­ραιά και την ΚΟ Ραφή­νας, όπου οι δημο­τι­κές αρχές δεί­χνουν «υπερ­βάλ­λο­ντα ζήλο» στο «ξήλω­μα» υλι­κού του Κόμ­μα­τος για την 1 Απρίλη.

Μπο­ρεί η πρε­μού­ρα τους να ξεπλύ­νουν τις επι­λο­γές της αστι­κής τάξης και της κυβέρ­νη­σης, για να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν ελλη­νι­κά εδά­φη, υπο­δο­μές και μέσα ως στρα­τιω­τι­κά πολε­μι­κά προ­γε­φυ­ρώ­μα­τα, βάζο­ντας την χώρα στον ρόλο του «θύτη» και κάνο­ντας τον λαό μας «θύμα» να είναι μεγά­λη, αλλά θα μεί­νουν με την όρε­ξη αν πιστεύ­ουν ότι το ΚΚΕ θα σιω­πή­σει μπρο­στά σε αυτήν.

Θα πάρουν ακό­μη μια δυνα­μι­κή απά­ντη­ση από τους εργα­ζό­με­νους και τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες που θα πλημ­μυ­ρί­σουν αύριο το Σύνταγ­μα, δίνο­ντας ηχη­ρό μήνυ­μα για να ακου­στεί η φωνή των λαών, σπά­ζο­ντας την προ­πα­γάν­δα που καλεί τον λαό να δια­λέ­ξει στρα­τό­πε­δο ληστών.

Όλοι αύριο Παρασκευή 1η Απρίλη, στις 8 μ.μ. στο Σύνταγμα, στο μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή της Ελλάδας όπου θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο