Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιφερειακές εκλογές 2019: Πού ψηφίζουν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες της Λαϊκής Συσπείρωσης

Ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα στις 11 π.μ., στο 4ο Γυμνά­σιο Αγ. Αναρ­γύ­ρων (Πελο­πον­νή­σου 5), στο 2125ο Εκλο­γι­κό Τμήμα.

Ο Νίκος Σοφια­νός, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθή­νας, θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα, στις 10.30 π.μ., στο 34ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αθη­νών (Διο­πό­λε­ως και Χαλ­κω­μα­τά­δων), στη Ριζού­πο­λη, στο 538ο Εκλο­γι­κό Τμήμα.

Η Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, υπο­ψή­φια δήμαρ­χος Πει­ραιά, θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό της δικαί­ω­μα στις 10.30 π.μ., στο 13ο Γυμνά­σιο Πει­ραιά (Παπα­στρά­του 14), 5371ο Εκλο­γι­κό Τμήμα.

Ο Σωτή­ρης Αβρα­μό­που­λος, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα στις 11.30 π.μ. στο 162ο Εκλο­γι­κό Τμή­μα στο 55ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Θεσ­σα­λο­νί­κης (Κ. Κρυ­στάλ­λη 10, Β’ Κοινότητα).

Ο Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης, θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα στις 11 π.μ. στο 133ο Εκλο­γι­κό Τμή­μα στο 11ο Γυμνά­σιο και Λύκειο Θεσ­σα­λο­νί­κης (Σκου­φά 27, Α’ Κοινότητα).

Ο Κώστας Πελε­τί­δης, δήμαρ­χος Πατρέ­ων, θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα στις 11 π.μ., στο 2ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο της Πάτρας (Στρού­μπειο).

Ο Νίκος Λαρ­δάς, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Ικα­ρί­ας, θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα στις 11 π.μ., στο Γυμνά­σιο Αγ. Κηρύκου.

Ο Δημή­τρης Παπα­το­λί­δης, υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα στις 11 π.μ., στο 2ο Γυμνά­σιο Καβάλας.

Ο Μανώ­λης Συντυ­χά­κης, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Κρή­της, θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα στις 11 π.μ., στο 11ο ΓΕΛ Ηρα­κλεί­ου, στο εκλο­γι­κό τμή­μα 282.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο