Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, Κασιδιάρης υπέρ του κυβερνητικού νομοσχεδίου-λαιμητόμου για την Υγεία!

Στη συνε­δρί­α­ση του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λί­ας (29/11/22), η Νεο­δη­μο­κρα­τι­κή περι­φε­ρεια­κή αρχή, από κοι­νού με την παρά­τα­ξη του ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ και την ναζι­στι­κή «Ελλη­νι­κή Αυγή» (Κασι­διά­ρης), αρνή­θη­καν να στη­ρί­ξουν την πρό­τα­ση ψηφί­σμα­τος της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», με το οποίο ζητού­σε την από­συρ­ση του απα­ρά­δε­κτου νομο­σχε­δί­ου της κυβέρ­νη­σης για την δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη, το οποίο αν ψηφι­στεί θα κλεί­σει ουσια­στι­κά την πόρ­τα του δημό­σιου νοσο­κο­μεί­ου σε μία μεγά­λη μερί­δα του λαού και θα θεσμο­θε­τή­σει και επί­ση­μα την υγεία που θα είναι προ­σβά­σι­μη ανά­λο­γα με την τσέ­πη του κάθε ασθενή.

Η δικαιο­λο­γία ήταν ότι το αντι­λαϊ­κό νομο­σχέ­διο, που σημειω­τέ­ον έχει απορ­ρι­φτεί απ’ όλα τα σωμα­τεία των για­τρών και εργα­ζο­μέ­νων στην δημό­σια υγεία, έχει και θετι­κά στοι­χεία, γι’ αυτό δεν μπο­ρεί να ζητά­με την από­συρ­ση του ν/σ στο σύνο­λό του, αλλά μόνο του άρθρου 10, ούτε να ζητά­με κατάρ­γη­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης στην υγεία. Μάλι­στα κατέ­λη­ξαν να συστή­σουν μια επι­τρο­πή αυτές οι 3 παρα­τά­ξεις (Ν.Δ, ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, ναζι­στι­κή Ελλη­νι­κή Αυγή) που θα βγά­λει ένα τέτοιο ψήφι­σμα για τα μάτια του κόσμου.

Στην ανα­κοί­νω­σή της για το θέμα η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» επι­ση­μαί­νει ότι με αυτό τον τρό­πο, οι συγκε­κρι­μέ­νες παρα­τά­ξεις  «προ­σπα­θούν να κρύ­ψουν την συμ­φω­νία τους με την ουσία της αντι­λαι­κής πολι­τι­κής της σημε­ρι­νής και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων και στον τομέα της υγεί­ας, την στιγ­μή που η ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη του λαού μας συνε­χώς χειροτερεύει». 

Σημειώ­νει πως την στιγ­μή που τα δημό­σια Νοσο­κο­μεία και τα Κέντρα Υγεί­ας «γονα­τί­ζουν» από το βάρος των μεγά­λων ελλεί­ψε­ων σε προ­σω­πι­κό, υπο­δο­μές και εξο­πλι­σμό και η ανα­μο­νή για ένα χει­ρουρ­γείο ή μια απλή εξέ­τα­ση, φτά­νει ολό­κλη­ρους μήνες, οι ασθε­νείς ανα­γκά­ζο­νται να στρέ­φο­νται στον ιδιω­τι­κό τομέα, και προ­σθέ­τει «Το ίδιο άλλω­στε έκα­νε η περι­φε­ρεια­κή αρχή Θεσ­σα­λί­ας και με την στή­ρι­ξη της αντι­λαϊ­κής δια­χεί­ρι­σης της παν­δη­μί­ας, που εφάρ­μο­ζε και η κυβέρ­νη­ση, μη διεκ­δι­κώ­ντας ενί­σχυ­ση των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων και των Κ.Υ, με μόνι­μες προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού, αλλά βάζο­ντας πλά­τη με την πρό­σλη­ψη υγειο­νο­μι­κών ορι­σμέ­νου χρό­νου μέσω του ΕΣΠΑ, με τη μη διεκ­δί­κη­ση γεν­ναί­ας αύξη­σης της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης και την επί­τα­ξη των μεγά­λων ιδιω­τι­κών μονά­δων με το προ­σω­πι­κό τους χωρίς όρους. Με ενί­σχυ­ση της δημό­σια ΠΦΥ που παρα­παί­ει. Αντί­θε­τα στή­ρι­ξε κι αυτήν τον επι­χει­ρη­μα­τι­κό τομέα που κέρ­δι­σε πολ­λά και από την παν­δη­μία, χωρίς να έχει ουσια­στι­κή συμβολή.

Κατα­λή­γο­ντας εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη και στή­ρι­ξή της στους αγώ­νες των υγειο­νο­μι­κών στη δημό­σια υγεία και αξιώ­νει την από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου απαι­τώ­ντας παράλληλα:

Να καταρ­γη­θεί κάθε πλη­ρω­μή στην ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περίθαλψη.

Αύξη­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και κατάρ­γη­ση κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης στην υγεία.

Μόνι­μες προ­σλή­ψεις υγειο­νο­μι­κών στα δημό­σια νοσο­κο­μεία και τα Κ.Υ της Θεσ­σα­λί­ας και όλης της χώρας. Επα­να­φο­ρά στη θέση τους όλων των ανεμ­βο­λί­α­στων υγειο­νο­μι­κών που τέθη­καν σε ανα­στο­λή και κατα­βο­λή των όλων των οφειλόμενων.

Αυξή­σεις στους μισθούς των εργα­ζό­με­νων στη δημό­σια υγεία-πρόνοια.

Ενιαίο, απο­κλει­στι­κά δημό­σιο και δωρε­άν σύστη­μα Υγεί­ας για όλους.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο