Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: Προκλητική η σύμβουλος της ναζιστικής Χρυσής Αυγής

Να πάρει σαφή πολι­τι­κή από­φα­ση κατα­δί­κης της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, να απο­κλεί­σει από τις συνε­δριά­σεις του την σύμ­βου­λο Μ. Μπί­λη, που εκλέ­χτη­κε με την υπο­στή­ρι­ξη της και να απαι­τή­σει από την κυβέρ­νη­ση να νομο­θε­τή­σει για την στέ­ρη­ση των πολι­τι­κών δικαιω­μά­των στους κατα­δι­κα­σμέ­νους και την απο­πο­μπή από τα αιρε­τά όργα­να όσων εκλέ­χθη­καν με την στή­ρι­ξή της, καλεί το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσσαλίας.

Όπως επι­ση­μαί­νει, «στην συνε­δρί­α­ση του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λί­ας της 29.10.2020, η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” είχε κατα­θέ­σει ψήφι­σμα κατα­δί­κης της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής και πρό­τα­ση λήψης από­φα­σης για απο­κλει­σμό από τις συνε­δριά­σεις του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου, της συμ­βού­λου της “Ελλη­νι­κής Αυγής” που στη­ρί­χθη­κε από την Χρυ­σή Αυγή».

Ωστό­σο τονί­ζει πως εκεί­νη απο­θρα­σύν­θη­κε περισ­σό­τε­ρο από την άρνη­ση της πλειο­ψη­φί­ας του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου (ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ), να υιο­θε­τή­σουν την πρό­τα­ση της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» και τη συνέ­χι­ση της πρό­σκλη­σης στις συνε­δριά­σεις του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου, της συμ­βού­λου της «Ελλη­νι­κής Αυγής» που στη­ρί­χθη­κε από την εγκλη­μα­τι­κή ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή στην Περι­φέ­ρεια Θεσσαλίας.

«Συγκε­κρι­μέ­να, στην συνε­δρί­α­ση με τηλε­διά­σκε­ψη του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λί­ας (12/11/2020), ανήρ­τη­σε προ­κλη­τι­κά στην οθό­νη της τηλε­διά­σκε­ψης, την φωτο­γρα­φία του κατα­δι­κα­σμέ­νου και φυλα­κι­σμέ­νου για συμ­με­το­χή και διεύ­θυν­ση της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, αρχι­ΝΑ­ΖΙ Ηλία Κασι­διά­ρη, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νη για την φυλά­κι­σή του, αρνού­με­νη να την κατε­βά­σει», υπο­γραμ­μί­ζει και συμπλη­ρώ­νει πως «κάτω από την αντί­δρα­ση της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” και άλλων περι­φε­ρεια­κών συμ­βού­λων, που απαί­τη­σαν να κατέ­βει η συγκε­κρι­μέ­νη φωτο­γρα­φία και να απο­βλη­θεί από την συνε­δρί­α­ση η εκπρό­σω­πος των Ναζί, ο πρό­ε­δρος του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου διέ­κο­ψε για λίγο την συνε­δρί­α­ση και τελι­κά την απέ­βα­λε από την συνεδρίαση».

Κατα­λή­γο­ντας ξεκα­θα­ρί­ζει πως «αυτή η προ­κλη­τι­κή στά­ση στο περι­φε­ρεια­κό συμ­βού­λιο Θεσ­σα­λί­ας, της συμ­βού­λου της “Ελλη­νι­κής Αυγής”, ανα­δει­κνύ­ει τις πολι­τι­κές ευθύ­νες των παρα­τά­ξε­ων της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ στην Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας, για την άρνη­ση τους να υιο­θε­τή­σουν την πρό­τα­ση της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης”, για κατα­δί­κη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής ΧΑ και απο­κλει­σμό της συμ­βού­λου της από τις συνε­δριά­σεις του Περι­φε­ρεια­κού Συμβουλίου».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο