Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης: Καταψήφισαν ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για την καταδίκη της δίωξης φοιτητών!

Ψήφι­σμα κατα­δί­κης της απα­ρά­δε­κτης δίω­ξης (κλή­ση σε προ­α­νά­κρι­ση, μετά από μήνυ­ση που κατέ­θε­σε η υπουρ­γός Παι­δεί­ας) εκλεγ­μέ­νων φοι­τη­τών συν­δι­κα­λι­στών, μετα­ξύ των οποί­ων και προ­έ­δρων Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων στο Πολυ­τε­χνείο Κρή­της, κατέ­θε­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση»  στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο στις 27 Ιούνη.

Ειδι­κό­τε­ρα, ο Μανώ­λης Συντυ­χά­κης ανα­φέρ­θη­κε στην προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να δια­μορ­φώ­σει κλί­μα τρο­μο­κρά­τη­σης των φοι­τη­τών που αγω­νί­ζο­νται, με την αξιο­ποί­η­ση συγκε­κρι­μέ­νων περι­στα­τι­κών και ερμη­νειών που τους απο­δί­δο­νται. Η κυβέρ­νη­ση έτσι, τόνι­σε ο επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Κρή­της, προ­σπα­θεί να προ­σα­να­το­λι­στεί η συζή­τη­ση για τα πανε­πι­στη­μια­κά ιδρύ­μα­τα σε βολι­κά για την ίδια μονο­πά­τια, απέ­να­ντι στο μεγά­λο κύμα ενα­ντί­ω­σης στους δικούς της σχε­δια­σμούς και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, για τον νέο νόμο-πλαί­σιο, το νέο ολο­μέ­τω­πο χτύ­πη­μα στα πτυ­χία και τα δικαιώ­μα­τα των φοι­τη­τών, αλλά και των εργα­ζο­μέ­νων στα Ιδρύ­μα­τα και για την είσο­δο πανε­πι­στη­μια­κής αστυνομίας.

Το ψήφι­σμα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Κρή­της κατα­ψη­φί­στη­κε από την πλειο­ψη­φία του ΠΣ (με εξαί­ρε­ση έναν σύμ­βου­λο της πλειο­ψη­φί­ας και έναν της ελάσ­σο­νος μειο­ψη­φί­ας), απο­κα­λύ­πτο­ντας για άλλη μία φορά τη σύμπλευ­ση του συν­δυα­σμού του περι­φε­ρειάρ­χη ΠΑΣΟΚ — ΣΥΡΙΖΑ με τον συν­δυα­σμό της ΝΔ. Όπως και τα κόμ­μα­τά τους στη Βου­λή, στη­ρί­ζουν την επι­χει­ρη­μα­τι­κή λει­τουρ­γία του Πανε­πι­στη­μί­ου, τη δια­χρο­νι­κή πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων όλων των τελευ­ταί­ων χρό­νων που οδη­γεί στα­θε­ρά σε υπο­βάθ­μι­ση των σπου­δών των φοι­τη­τών και την προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης, όπως και των προ­κα­τό­χων της, να χτυ­πη­θεί η οργα­νω­μέ­νη διεκ­δί­κη­ση των φοι­τη­τών και οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι. Γι’ αυτό δεν μπό­ρε­σαν ούτε τα προ­σχή­μα­τα να κρα­τή­σουν με τις τοπο­θε­τή­σεις τους στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο για την «ανο­μία» στα Πανε­πι­στή­μια, «εξα­φα­νί­ζο­ντας» τα προ­βλή­μα­τα και τις ανά­γκες των φοιτητών.

Η νεο­λαία έχει την ευκαι­ρία να βγά­λει τα συμπε­ρά­σμα­τά της και να ακού­σει πιο προ­σε­κτι­κά τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και το ΚΚΕ, για να επι­λέ­ξει «τη σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας», οργα­νώ­νο­ντας τον αγώ­να της για τις δικές της σύγ­χρο­νες ανά­γκες και την κάλυ­ψή τους.

Το ψήφισμα που κατέθεσε η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης 

«Κατα­δι­κά­ζου­με την απα­ρά­δε­κτη δίω­ξη εκλεγ­μέ­νων φοι­τη­τών συν­δι­κα­λι­στών ‑μετά από μήνυ­ση που κατέ­θε­σε η υπουρ­γός Παι­δεί­ας- μετα­ξύ των οποί­ων και προ­έ­δρων Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων στο Πολυ­τε­χνείο Κρήτης.

Το ΠΣ αντι­τί­θε­ται στο τεχνη­τό κλί­μα έντα­σης στα Πανε­πι­στή­μια, που εντεί­νει την κατα­στο­λή κατά των φοι­τη­τών και των δικαιω­μά­των τους,  την οποία προ­σπα­θεί να δια­τη­ρή­σει η κυβέρ­νη­ση, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σει το μεγά­λο κύμα ενα­ντί­ω­σης στον νέο νόμο-πλαί­σιο και την είσο­δο πανε­πι­στη­μια­κής αστυνομίας.

Η «ανο­μία», μέσα στα Πανε­πι­στή­μια, όποιοι την επι­κα­λού­νται, δεν προ­έρ­χε­ται από τον αγώ­να των φοι­τη­τών, αλλά από πολι­τι­κές που οδη­γούν στα­θε­ρά σε υπο­βάθ­μι­ση των σπου­δών των φοι­τη­τών και σε «νέους ορί­ζο­ντες» για την επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση των ιδρυμάτων.

Το ΠΣ στέ­κε­ται αλλη­λέγ­γυο στο πλευ­ρό των φοι­τη­τών που διώ­κο­νται και καλεί την κυβέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας να στα­μα­τή­σει τώρα κάθε προ­σπά­θεια δίω­ξης εκλεγ­μέ­νων φοι­τη­τών συνδικαλιστών».

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο