Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας: Ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στην Συρία αλλά… ούτε κουβέντα για ΗΠΑ-ΝΑΤΟ!

Η συμπό­ρευ­ση των εκπρο­σώ­πων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής και των Οικο­λό­γων, στη συγκά­λυ­ψη των εγκλη­μα­τι­κών ευθυ­νών των ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και ΕΕ, απο­τυ­πώ­θη­κε στο ψήφι­σμα που εκδό­θη­κε από το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, στις 14 Οκτώ­βρη για την κατα­δί­κη της εισβο­λής των τουρ­κι­κών δυνά­με­ων στη Συρία.

Από το ψήφι­σμα απου­σιά­ζει κάθε ανα­φο­ρά στις ευθύ­νες των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων (της σημε­ρι­νής αλλά και προη­γού­με­νων) που συμ­με­τέ­χουν στη γενι­κό­τε­ρη απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση της ευρύ­τε­ρης περιο­χής, έχο­ντας μετα­τρέ­ψει τη χώρα μας σε προ­πύρ­γιο του ΝΑΤΟ και «γεω­πο­λι­τι­κό μεντε­σέ» των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», κατα­δί­κα­σαν την εισβο­λή και εξέ­φρα­σαν την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­ση τους στο δοκι­μα­ζό­με­νο λαό της Συρί­ας. Ταυ­τό­χρο­να ανέ­δει­ξαν την υπο­κρι­σία των εκπρο­σώ­πων των παρα­τά­ξε­ων των προ­α­να­φε­ρό­με­νων κομ­μά­των και κατέ­θε­σαν στα πρα­κτι­κά της συνε­δρί­α­σης, το ακό­λου­θο ψήφισμα: 

«Κατα­δι­κά­ζου­με απο­φα­σι­στι­κά τη νέα, τρί­τη κατά σει­ρά, στρα­τιω­τι­κή εισβο­λή τουρ­κι­κών στρα­τευ­μά­των στη Συρία.

Η νέα αυτή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση δεί­χνει τις αχόρ­τα­γες επι­διώ­ξεις της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης που επι­διώ­κει να δημιουρ­γή­σει τετε­λε­σμέ­να και στο συρια­κό έδα­φος, για να δια­μορ­φώ­σει προ­ϋ­πο­θέ­σεις για παρα­πέ­ρα επεμ­βά­σεις στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις της Συρί­ας, επι­τεί­νο­ντας τον εδα­φι­κό κατα­κερ­μα­τι­σμό της χώρας που βιώ­νει τις σκλη­ρές συνέ­πειες του πολύ­χρο­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέμου.

Οι προ­φά­σεις που χρη­σι­μο­ποιού­νται από την Τουρ­κία περί “διε­θνούς δικαί­ου αυτο­ά­μυ­νας” απο­κα­λύ­πτουν για άλλη μια φορά πως σήμε­ρα το Διε­θνές Δίκαιο μετα­φρά­ζε­ται κατά το δοκούν, για να εξυ­πη­ρε­τή­σει τα διά­φο­ρα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.

Αυτή η στρα­τιω­τι­κή τουρ­κι­κή εισβο­λή δεν θα είχε συμ­βεί αν οι ΗΠΑ δεν είχαν δώσει το πρά­σι­νο φως στις ΝΑΤΟι­κές τουρ­κι­κές ένο­πλες δυνά­μεις. Απο­κα­λύ­πτει πόσο έωλοι είναι οι πρό­σφα­τοι πανη­γυ­ρι­σμοί της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ για την επί­σκε­ψη Πομπέο και το δήθεν ειρη­νευ­τι­κό και στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κό ρόλο των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ μαζί με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ απο­τε­λούν παρά­γο­ντες που απει­λούν την ειρή­νη, την ασφά­λεια και την ευη­με­ρία των λαών.

Εκφρά­ζου­με την αλλη­λεγ­γύη μας στο λαό της Συρί­ας, μετα­ξύ άλλων και στον κουρ­δι­κό πλη­θυ­σμό της περιοχής.

Καμία συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχεδιασμούς!

Διεκ­δι­κού­με να κλεί­σουν τώρα οι βάσεις του θανά­του στη χώρα μας»!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο