Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περού: Μάχη με τις φλόγες κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Μάτσου Πίτσου

Περου­βια­νοί πυρο­σβέ­στες δίνουν μάχη για να περιο­ρί­σουν δασι­κή πυρ­κα­γιά κοντά στο Μάτσου Πίτσου, την ακρό­πο­λη των Ίνκα, καθώς οι φλό­γες απει­λούν να πλη­σιά­σουν τον παγκο­σμί­ως γνω­στό αρχαιο­λο­γι­κό χώρο αυτό στις Άνδεις.

Η πυρ­κα­γιά, η οποια έχει κατα­κά­ψει περιο­χή χον­δρι­κά ίση με τη μισή Πόλη του Βατι­κα­νού, εκδη­λώ­θη­κε την Τρί­τη, όταν αγρό­τες έβα­λαν φωτιά σε χαμη­λή βλά­στη­ση καθώς προ­ε­τοί­μα­ζαν τα χωρά­φια τους για τη νέα σπορά.

Ως προ­χθές Τετάρ­τη, είχαν απαν­θρα­κω­θεί κάπου 200 στρέμ­μα­τα γης, σύμ­φω­να με τον δήμαρ­χο της κοντι­νής πόλης Κούσκο.

Το Μάτσου Πίτσου, συγκρό­τη­μα λίθι­νων κτι­ρια­κών δομών στην κορυ­φή βου­νού, οικο­δο­μή­θη­κε πριν από 500 και πλέ­ον χρό­νια από την αυτο­κρα­το­ρία των Ίνκα, η οποία εκτει­νό­ταν σε μεγά­λο μέρος της νότιας Αμε­ρι­κής, από τον Ιση­με­ρι­νό μέχρι τη Χιλή.

Ο αρχαιο­λο­γι­κός χώρος και η θέα που κόβει την ανά­σα έχουν μετα­τρέ­ψει την επαρ­χία Κού­σκο στον κορυ­φαίο περου­βια­νό του­ρι­στι­κό προ­ο­ρι­σμό και θεω­ρεί­ται ένα από τα επτά σύγ­χρο­να θαύ­μα­τα του κόσμου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο