Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περού: Ο πρώην πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο ζητεί άσυλο στο Μεξικό

Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος του Περού Πέδρο Καστί­γιο, ο οποί­ος παύ­θη­κε και προ­φυ­λα­κί­στη­κε, υπέ­βα­λε επί­ση­μα αίτη­μα να του χορη­γη­θεί πολι­τι­κό άσυ­λο στο Μεξι­κό και η μεξι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση βρί­σκε­ται σε δια­βου­λεύ­σεις με την περου­βια­νή, ανα­κοί­νω­σε χθες Πέμ­πτη ο επι­κε­φα­λής της μεξι­κα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας Μαρ­σέ­λο Εμπράρδ.

Αντι­μέ­τω­πος με εισαγ­γε­λι­κές έρευ­νες για «στά­ση» και «συνω­μο­σία», ο Καστί­γιο υπέ­βα­λε το αίτη­μά του στη μεξι­κα­νι­κή πρε­σβεία στη Λίμα το βρά­δυ της Τετάρ­της προς Πέμ­πτη, διευ­κρί­νι­σε ο Εμπράρδ, μετα­φορ­τώ­νο­ντας στο Twitter αντί­τυ­πο επι­στο­λής του δικη­γό­ρου του πρώ­ην προέδρου.

Ο συνή­γο­ρος, ο Βίκτορ Πέρες, τονί­ζει πως ο πρώ­ην πρό­ε­δρος είναι θύμα «διωγ­μού χωρίς καμία βάση από όργα­να της δικαιο­σύ­νης που έχει προ­σλά­βει πολι­τι­κό χαρακτήρα».

Η μεξι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση βρί­σκε­ται αφό­του έλα­βε το αίτη­μα «σε δια­βου­λεύ­σεις με τις περου­βια­νές αρχές», έκα­νε γνω­στό ο ΥΠΕΞ Εμπράρδ.

Νωρί­τε­ρα χθες, ο Μεξι­κα­νός πρό­ε­δρος Αντρές Μανου­έλ Λόπες Ομπρα­δόρ απο­κά­λυ­ψε πως ο Πέδρο Καστί­γιο του τηλε­φώ­νη­σε για να ζητή­σει άσυ­λο στο Μεξικό.

Ο Μεξι­κα­νός πρό­ε­δρος έκρι­νε πως ο Καστί­γιο μετα­τρά­πη­κε σε θύμα των περου­βια­νών «οικο­νο­μι­κών και πολι­τι­κών ελίτ». Το Μεξι­κό θα περι­μέ­νει «μερι­κές ημέ­ρες» προ­τού ανα­γνω­ρί­σει τη νέα πρό­ε­δρο Ντί­να Μπο­λουάρ­τε, η οποία ορκί­στη­κε την Τετάρτη.

902.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο