Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περού: Πέθανε ο Αμπιμαέλ Γκουσμάν, ιδρυτής της οργάνωσης «Φωτεινό Μονοπάτι»

Πέθα­νε σε ηλι­κία 86 ετών ο Αμπι­μα­έλ Γκου­σμάν, ιδρυ­τής της αντάρ­τι­κης οργά­νω­σης «Φωτει­νό Μονοπάτι».

Γνω­στός και ως «Γκον­σά­λο», ο Γκου­σμάν είχε μαοϊ­κές ιδε­ο­λο­γι­κές επιρ­ρο­ές και πριν την πολι­τι­κή του δρά­ση εργά­στη­κε ως καθη­γη­τής στο Πανε­πι­στή­μιο Σαν Κριστομπάλ.

Το 1969 ίδρυ­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Περού, που έλα­βε το όνο­μα «Φωτει­νό Μονο­πά­τι» για να δια­χω­ρί­ζε­ται από το ήδη υπάρ­χον, επί­ση­μο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα. Ένα εκ των βασι­κών χαρα­κτη­ρι­στι­κών της πολι­τι­κής δια­δρο­μής του Αμπ. Γκου­σμάν ήταν, μετα­ξύ άλλων, η καλ­λιέρ­γεια προ­σω­πο­λα­τρεί­ας και μιας σει­ράς θεω­ριών που απο­μα­κρύ­νο­νταν από την κοσμο­θε­ω­ρία του μαρξισμού-λενινισμού.

guzman

Το 1980 ο Γκου­σμάν και το κίνη­μα του ενε­πλά­κη­σαν σε μια μακρο­χρό­νια και αιμα­τη­ρή ένο­πλη δια­μά­χη με το αστι­κό κρά­τος του Περού, ενώ η κυβέρ­νη­ση της χώρας συμπε­ριέ­λα­βε το «Φωτει­νό Μονο­πά­τι» σε λίστα τρο­μο­κρα­τι­κών οργανώσεων.

Το 1992 ο Γκου­σμάν συνε­λή­φθη και φυλακίστηκε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο