Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περού: Σε κατάσταση “περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης” μετά την διαρροή πετρελαίου της Repsol

Σε «κατά­στα­ση περι­βαλ­λο­ντι­κής έκτα­κτης ανά­γκης» κήρυ­ξε το Σάβ­βα­το η περου­βια­νή κυβέρ­νη­ση την παρα­θα­λάσ­σια περιο­χή που πλήτ­τε­ται από τη διαρ­ροή 6.000 βαρε­λιών αργού πετρε­λαί­ου πριν από μια εβδομάδα.

Με το μέτρο αυτό, με ισχύ 90 ημε­ρών, οι Αρχές επι­διώ­κουν να εξα­σφα­λί­σουν «βιώ­σι­μη δια­χεί­ρι­ση» των πλη­γει­σών περιο­χών, προ­χω­ρώ­ντας σε «εργα­σί­ες απο­κα­τά­στα­σης και καθα­ρι­σμού», ώστε να αμβλυν­θεί ο αντί­κτυ­πος της καταστροφής.

Οι περου­βια­νές ακτές βόρεια της Λίμας έχουν μολυν­θεί από το πετρέ­λαιο που χύθη­κε στη θάλασ­σα κατά τη διάρ­κεια εκφόρ­τω­σης αργού από δεξα­με­νό­πλοιο στο διυ­λι­στή­ριο Λα Παμπί­για, που ανή­κει στην ισπα­νι­κή πετρε­λαϊ­κή εται­ρεία Repsol, στην περι­φέ­ρεια της πρωτεύουσας.

Σύμ­φω­να με τις περου­βια­νές αρχές, η πετρε­λαιο­κη­λί­δα κινεί­ται, παρα­συ­ρό­με­νη από θαλάσ­σια ρεύ­μα­τα, προς βορ­ρά, κάτι που θέτει σε κίν­δυ­νο τη χλω­ρί­δα και την πανί­δα σε δύο προ­στα­τευό­με­νες περιοχές.

Έχει πλέ­ον μολύ­νει 21 παρα­λί­ες, προ­κά­λε­σε τον θάνα­το θαλασ­σι­νών και πτη­νών και έχει οικο­νο­μι­κές συνέ­πειες δυνη­τι­κά κατα­στρο­φι­κές – στε­ρεί από τους αλιείς το βιός τους και εκμη­δε­νί­ζει τις επι­σκέ­ψεις του­ρι­στών στην περιοχή.

Το Περού αξί­ω­σε την Τετάρ­τη η Repsol να κατα­βά­λει απο­ζη­μιώ­σεις στους πλη­γέ­ντες. Της έδω­σε δέκα ημέ­ρες για να προ­χω­ρή­σει σε όλες τις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες απορρύπανσης.

Πηγή: Guardian, Reuters

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο