Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πετρέλαια Καβάλας: Ελεύθεροι δέκα συλληφθέντες — Στον εισαγγελέα οι υπόλοιποι εφτά

Ελεύ­θε­ροι αφέ­θη­καν οι δέκα συλ­λη­φθέ­ντες εργα­ζό­με­νοι στα «Πετρέ­λαια Καβά­λας», για τους οποί­ους ορί­στη­κε τακτι­κή δικά­σι­μος, ενώ υπό­λοι­ποι 7 συλ­λη­φθέ­ντες, μέλη του ΔΣ του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στα «Πετρέ­λαια Καβά­λας», βρί­σκο­νται στον εισαγ­γε­λέα ο οποί­ος θα απο­φα­σί­σει αν θα αφε­θούν και αυτοί ελεύ­θε­ροι ή αν θα δικα­στούν με την δια­δι­κα­σία του αυτοφώρου.

Βγαί­νο­ντας από τα δικα­στή­ρια Καβά­λας οι δέκα εργα­ζό­με­νοι έγι­ναν δεκτοί με χει­ρο­κρο­τή­μα­τα και συν­θή­μα­τα από τους συνα­δέλ­φους τους οι οποί­οι μαζί με εργα­τι­κά σωμα­τεία και φορείς από το πρωί πραγ­μα­το­ποιούν συγκέ­ντρω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης έξω από τα δικαστήρια.

«Είμα­στε ενω­μέ­νοι και απο­φα­σι­σμέ­νοι» φώνα­ξαν οι εργα­ζό­με­νοι των «Πετρε­λαί­ων Καβάλας».

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο