Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πετρούνιας: Πάμε δυνατά για 7η φορά! — Σήμερα θα επιχειρήσει να γράψει ιστορία

Ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας αγω­νί­ζε­ται στον τελι­κό των κρί­κων του Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος της Αττά­λειας το Μεγά­λο Σάβ­βα­το (15/4, 15:10 — 15:55 ώρα Ελλά­δας), όταν και θα διεκ­δι­κή­σει το έβδο­μο χρυ­σό μετάλ­λιο στη διορ­γά­νω­ση στην καριέ­ρα του, το οποίο αν επι­τευ­χθεί θα απο­τε­λέ­σει ρεκόρ! Αν ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας κατα­φέ­ρει να στε­φθεί πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης στους κρί­κους για 7η φορά στην καριέ­ρα του, τότε θα ξεπε­ρά­σει τον Ούγ­γρο, Κρίζ­τιαν Μπέρ­κι, που είχε έξι χρυ­σά μετάλ­λια στον πλά­γιο ίππο από το 2005 μέχρι το 2012.

Ο «χρυ­σός» Ολυ­μπιο­νί­κης στους κρί­κους το 2016 στο Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο, Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας, έγρα­ψε σήμε­ρα (13/4) στον λογα­ρια­σμό του στο Instagram ενό­ψει της συμ­με­το­χής του στον τελι­κό το Μεγά­λο Σάβ­βα­το: «Ο στό­χος στον προ­κρι­μα­τι­κό επε­τεύ­χθη! Δεν κατά­φε­ρα να απο­φύ­γω κάποια λάθη και σίγου­ρα οι τελευ­ταί­ες δύο εβδο­μά­δες χωρίς προ­πό­νη­ση λόγω μικρο­ε­νο­χλή­σε­ων δεν βοή­θη­σαν σε αυτό με απο­τέ­λε­σμα η εμφά­νι­σή να ειναι μακριά από αυτό που μπο­ρώ να πετύ­χω! Το Μεγά­λο Σάβ­βα­το στις 15:00 στην ΕΡΤ ξεκι­νά­ει ο τελι­κός των Κρί­κων του Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος της Τουρ­κί­ας και θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σω όση εμπει­ρία δια­θέ­τω για να έρθει το καλύ­τε­ρο δυνα­τό απο­τέ­λε­σμα! Πάμε Δυνα­τά για ακό­μη μια φορά!».

 

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο