Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πετσόκοψαν την ερώτηση του Ριζοσπάστη στη χτεσινή ενημέρωση

Το γεγο­νός ότι η κυβέρ­νη­ση ακό­μα και σήμε­ρα, εν μέσω της παν­δη­μί­ας του νέου κορο­νοϊ­ού, κινού­με­νη στα­θε­ρά στη λογι­κή «κόστους – οφέ­λους», παρα­πέ­μπει στο… «αν χρεια­στεί» τα επι­τα­κτι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ζωής του λαού που θα έπρε­πε ήδη να έχει πάρει, επι­βε­βαί­ω­σε η απά­ντη­ση του υφυ­πουρ­γού Υγεί­ας Β. Κοντο­ζα­μά­νη στη ερώ­τη­ση που υπέ­βα­λε σήμε­ρα ο «Ριζο­σπά­στης» στην ημε­ρή­σια επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση για τον κορονοϊό.

Ετσι, απα­ντώ­ντας στο ερώ­τη­μα της εφη­με­ρί­δας για­τί η κυβέρ­νη­ση δεν προ­χω­ρά άμε­σα στην επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας, ο υφυ­πουρ­γός ισχυ­ρί­στη­κε πως κάτι τέτοιο θα γίνει «αν χρεια­στεί, σε επό­με­νη φάση της νόσου» και πως «σε αυτήν τη φάση υπάρ­χει επάρκεια»…

Η ανά­γκη επί­τα­ξης του ιδιω­τι­κού τομέα ωστό­σο είναι άμε­ση, αφο­ρά στο εδώ και τώρα, δεν είναι… «για επό­με­νη φάση».

Εδώ και τώρα χιλιά­δες καρ­κι­νο­πα­θείς και ασθε­νείς με άλλα σοβα­ρά νοσή­μα­τα βλέ­πουν τις εξε­τά­σεις τους, τις θερα­πεί­ες τους και τα χει­ρουρ­γεία τους να ανα­βάλ­λο­νται, στα πλαί­σια της προ­ε­τοι­μα­σί­ας των νοσο­κο­μεί­ων για τον κορο­νο­ϊό, κι ας ισχυ­ρί­στη­κε ο υφυ­πουρ­γός ότι «δίνο­νται σαφείς οδη­γί­ες» για το αντίθετο…

Εδώ και τώρα η κυβέρ­νη­ση προ­χω­ρά σε ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας των Περι­φε­ρεια­κών – Αγρο­τι­κών Ιατρεί­ων, για να μετα­κι­νή­σει το προ­σω­πι­κό τους σε νοσο­κο­μεία, αφή­νο­ντας ακό­μα πιο εκτε­θει­μέ­νο το λαό, ευπα­θείς ομά­δες στην ύπαι­θρο κ.ο.κ., την ίδια ώρα που άνθρω­ποι ήδη πεθαί­νουν μόνοι αβο­ή­θη­τοι στο σπί­τι τους, ενώ οι οδη­γί­ες του ΕΟΔΥ είναι όσοι έχουν συμ­πτώ­μα­τα να μένουν σπί­τι και να έχουν «καθη­με­ρι­νή επι­κοι­νω­νία με τον προ­σω­πι­κό θερά­πο­ντα ιατρό τους»…

Ηδη εξάλ­λου η ίδια κυβέρ­νη­ση προ­χω­ρά σε συμ­φω­νί­ες για επι­πλέ­ον κλί­νες ΜΕΘ από τον ιδιω­τι­κό τομέα, όχι όμως με όρους πραγ­μα­τι­κής επί­τα­ξης και των 350 ιδιω­τι­κών κρε­βα­τιών ΜΕΘ, αλλά «μισθώ­νο­ντας» μερι­κές δεκά­δες κλί­νες, με το «αζη­μί­ω­το» για τους κλι­νι­κάρ­χες. Το «αν και εφό­σον χρεια­στεί» του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας παρα­πέ­μπει σε αντί­στοι­χες απα­ρά­δε­κτες συμ­φω­νί­ες και στην «επό­με­νη φάση».

Την ίδια εικό­να «επάρ­κειας» επι­χεί­ρη­σε να παρου­σιά­σει ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας και σε ό,τι αφο­ρά στις κλί­νες ΜΕΘ «σε αυτήν τη φάση», όπως είπε. Η αλή­θεια ωστό­σο είναι ότι ακό­μα και στο μεγα­λύ­τε­ρο νού­με­ρο που έχει δώσει η κυβέρ­νη­ση — μαζί με τη «μίσθω­ση» κλι­νών του ιδιω­τι­κού τομέα — μιλά­ει για 870 κλί­νες ΜΕΘ, όταν με βάση τα επί­ση­μα κρι­τή­ρια σε «κανο­νι­κές» συν­θή­κες, και προ κορο­νοϊ­ού, η χώρα έχει ανά­γκη για 3.500 κλίνες.

Οι δε 3.100 κλί­νες για ήπια και μέτρια περι­στα­τι­κά που ανέ­φε­ρε ξανά ο υφυ­πουρ­γός, προ­κύ­πτουν από το υπο­χρε­ω­τι­κό άδεια­σμα άλλων κλι­νι­κών ή τμη­μά­των και τις μετα­κι­νή­σεις προ­σω­πι­κού, με όσα προ­βλή­μα­τα αυτό δημιουρ­γεί σε άλλους ασθε­νείς, αφού η κυβέρ­νη­ση δεν προ­χω­ρά σε επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα.

Αντί­στοι­χα, στο ερώ­τη­μα του «Ριζο­σπά­στη» για την υπο­χρε­ω­τι­κή έντα­ξη σε έναν ενιαίο σχε­δια­σμό των 60.000 ιδιω­τών για­τρών, ώστε μετα­ξύ άλλων να είναι δυνα­τή η εξέ­τα­ση ασθε­νών που παρα­μέ­νου σπί­τι, ο υφυ­πουρ­γός απά­ντη­σε γενι­κό­λο­γα ότι… «θα μπο­ρούν να επι­σκέ­πτο­νται τους ασθε­νείς κατ’ οίκον», χωρίς η κυβέρ­νη­ση βέβαια να παίρ­νει κανέ­να τέτοιο οργα­νω­μέ­νο μέτρο.

Στο ίδιο μήκος κύμα­τος, σε ό,τι αφο­ρά στις μεγά­λες ελλεί­ψεις σε μέσα προ­στα­σί­ας των υγειο­νο­μι­κών, ο Β. Κοντο­ζα­μά­νης, αφού πρώ­τα επκα­λέ­στη­κε την αύξη­ση της παγκό­σμιας ζήτη­σης, ισχυ­ρί­στη­κε ότι «αυτή τη στιγ­μή επαρ­κούν τα υλι­κά τα οποία δια­θέ­του­με», όταν σωμα­τεία υγειο­νο­μι­κών σε όλη τη χώρα καταγ­γέλ­λουν καθη­με­ρι­νά πολύ βασι­κές ελλεί­ψεις σε μέσα προ­στα­σί­ας, γεγο­νός που συμ­βάλ­λει στο να αυξά­νο­νται συνε­χώς οι υγειο­νο­μι­κοί που εκτί­θε­νται στον ιο και βγαί­νουν εκτός μάχης.

Καραντίνα…

Στο μετα­ξύ, σε πετσό­κομ­μα της ερώ­τη­σης που υπέ­βαλ­λε γρα­πτά ο «Ριζο­σπά­στης» πριν την ημε­ρή­σια επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση για τον κορο­νο­ϊό προ­χώ­ρη­σαν οι αρμό­διοι του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας. Κι αυτό παρά το γεγο­νός ότι η εφη­με­ρί­δα είχε δεχτεί προη­γου­μέ­νως να υπο­βάλ­λει μια και όχι δυο ερω­τή­σεις (όπως δικαιού­ται και όπως κάνει η πλειο­ψη­φία των Μέσων) για να μην ξεπε­ρά­σει τον προ­βλε­πό­με­νο χρό­νο, παρά το γεγο­νός ότι η δυνα­τό­τη­τα επι­βο­λής ερω­τή­σε­ων έχει περιο­ρι­στεί πολύ εξαι­τί­ας των συνθηκών.

Η ερώ­τη­ση του «Ριζο­σπά­στη» που τελι­κά ανα­γνώ­στη­κε, όπως προ­α­να­φέρ­θη­κε, αφο­ρού­σε την επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας και τις μεγά­λες ελλεί­ψεις σε μέσα προ­στα­σί­ας των Υγειονομικών.

Προη­γού­με­να όμως το υπουρ­γείο είχε φρο­ντί­σει να πετσο­κό­ψει το εξής εισα­γω­γι­κό σκέ­λος της ερώ­τη­σης: «Χωρίς να ανα­φέ­ρε­τε πόσους εντα­τι­κο­λό­γους έχε­τε προ­σλά­βει τις τελευ­ταί­ες βδο­μά­δες, ισχυ­ρί­ζε­στε ότι έχε­τε εξα­σφα­λί­σει 870 κρε­βά­τια σε ΜΕΘ, όταν πριν την παν­δη­μία έπρε­πε να λει­τουρ­γούν 3.000 κρε­βά­τια, σύμ­φω­να με την Ελλη­νι­κή Εται­ρία Εντα­τι­κο­λό­γων. Υπό­σχε­στε ότι θα γίνουν 4.000 προ­σλή­ψεις υγειο­νο­μι­κών, όταν στα δημό­σια νοσο­κο­μεία λεί­πουν 30.000 μόνι­μοι για­τροί, νοση­λευ­τές και παραϊ­α­τρι­κό προ­σω­πι­κό, βάσει των οργα­νο­γραμ­μά­των. Υπο­λο­γί­ζο­ντας ότι το 9 — 11% του συνό­λου των βεβαιω­μέ­νων κρου­σμά­των κορο­νοϊ­ού αφο­ρά το υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό κι εκα­το­ντά­δες υγειο­νο­μι­κοί είναι σε καρα­ντί­να, σήμε­ρα έχου­με περισ­σό­τε­ρους ή λιγό­τε­ρους υγειο­νο­μι­κούς σε υπη­ρε­σία από την έναρ­ξη της νόσου; Για­τί δεν προ­χω­ρά­τε σε μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μων για­τρών και νοσηλευτών;».

Να υπο­θέ­σου­με ότι εκτός από την κυκλο­φο­ρία, η «καρα­ντί­να» της κυβέρ­νη­σης αφο­ρά και τις ενο­χλη­τι­κές ερω­τή­σεις προς το υπουρ­γείο Υγείας;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο