Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Πεφταστέρια» των Λεοντιδών το βράδυ του Σαββάτου

Κορυ­φώ­νε­ται το βρά­δυ του Σαβ­βά­του 17 Νοεμ­βρί­ου η βρο­χή από «πεφτα­στέ­ρια» των Λεο­ντι­δών, στον νυχτε­ρι­νό ουρα­νό του βορεί­ου ημισφαιρίου.

Πρό­κει­ται για μια μέτριας έντα­σης βρο­χή διατ­τό­ντων, η οποία κάθε χρό­νο κάνει την εμφά­νι­σή της από τις 6 έως τις 30 Νοεμβρίου.

Εφό­σον δεν υπάρ­χουν σύν­νε­φα ‑πράγ­μα μάλ­λον δύσκο­λο βάσει της πρό­γνω­σης του και­ρού- οι συν­θή­κες θα είναι κατάλ­λη­λες για νυχτε­ρι­νή παρα­τή­ρη­ση, με δεδο­μέ­νο ότι η επό­με­νη παν­σέ­λη­νος θα είναι στις 23 Νοεμ­βρί­ου, οπό­τε ο ουρα­νός θα είναι σχε­τι­κά σκοτεινός.

Οι Λεο­ντί­δες, οι οποί­ες έλα­βαν το όνο­μά τους επει­δή φαί­νε­ται να προ­έρ­χο­νται από τον αστε­ρι­σμό του Λέο­ντα, δημιουρ­γού­νται από την «ουρά» που έχει αφή­σει πίσω του ο κομή­της του 55Ρ/Τέμπλ-Τατλ.

Δεκά­δες μετέ­ω­ρα ‑συνή­θως 15 την ώρα- εισέρ­χο­νται και καί­γο­νται στην ατμό­σφαι­ρα της Γης.

Οι Λεο­ντί­δες κάθε περί­που 30 — 35 χρό­νια εμφα­νί­ζουν ένα περιο­δι­κό απο­κο­ρύ­φω­μα με εκα­το­ντά­δες ή και χιλιά­δες μετέ­ω­ρα την ώρα.

Οι πιο πρό­σφα­τες θεα­μα­τι­κές «βρο­χές» τους παρα­τη­ρή­θη­καν το 1966 και το 2001.

Στη διάρ­κεια μιας τέτοιας «καται­γί­δας», μέχρι και 700.000 περί­που μετέ­ω­ρα εμφα­νί­ζο­νται κάθε ώρα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο