Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΗΡΑΝ «ALPHA» ΣΤΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ!

Η Δημο­τι­κή Αρχή Χαϊ­δα­ρί­ου καταγ­γέλ­λει ως ψεύ­τι­κο και προ­βο­κα­τό­ρι­κο το ρεπορ­τάζ που «στή­θη­κε» από τον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό του ALPHA, σχε­τι­κά με την πρό­σλη­ψη και την τοπο­θέ­τη­ση του προ­σω­πι­κού στο Κέντρο Φιλο­ξε­νί­ας προ­σφύ­γων Σκαραμαγκά.

Το ρεπορ­τάζ παρου­σιά­ζει το Δήμο ως αδιά­φο­ρο και ανα­ξιό­πι­στο, ότι δεν έχει προ­βεί σε όσα υπο­χρε­ού­ται για τις παρε­χό­με­νες στο Κέντρο υπη­ρε­σί­ες. Μάλι­στα, δια­στρε­βλώ­νει την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ώστε να κατα­λή­ξει στο συμπέ­ρα­σμα που θέλει ότι όλοι ίδιοι είναι!

Το ρεπορ­τάζ λέει ότι ο Δήμος έχει στην ευθύ­νη του το Κέντρο Φιλο­ξε­νί­ας, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η Διοί­κη­ση και ευθύ­νη του κέντρου ανή­κει στο Γενι­κό Επι­τε­λείο Ναυ­τι­κού του Υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Άμυ­νας και στο Υπουρ­γείο Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής. Ο Δήμος με τους εργα­ζό­με­νους που έχουν προ­σλη­φθεί με 8μηνες συμ­βά­σεις μέσω ΟΑΕΔ αλλά και με τις δικές του δυνά­μεις, συνε­πι­κου­ρεί στη λει­τουρ­γία του.

Το ρεπορ­τάζ, λέει ότι ο Δήμος αμεί­βει πενι­χρά και προ­σλαμ­βά­νει με άλλα κρι­τή­ρια από αυτά που προ­βλέ­πει ο νόμος. Η αλή­θεια είναι ότι όλες οι προ­σλή­ψεις αυτές έγι­ναν μέσω ΟΑΕΔ χωρίς καμιά εμπλο­κή του Δήμου στα κρι­τή­ρια και την επι­λο­γή του προ­σω­πι­κού. Την ίδια στιγ­μή, όλοι γνω­ρί­ζουν ότι ως Δημο­τι­κή Αρχή Χαϊ­δα­ρί­ου διεκ­δι­κού­με τη μονι­μο­ποί­η­ση των συμ­βα­σιού­χων με πλή­ρη εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα κόντρα στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που κατα­δι­κά­ζει κάθε συμ­βα­σιού­χο σε μισή δου­λειά-μισή ζωή.

Το ρεπορ­τάζ λέει ότι ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου έχει την απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη για την καθα­ριό­τη­τα του χώρου. Η αλή­θεια είναι, ότι σε σχέ­ση με το κάλε­σμα που απεύ­θυ­νε από την αρχή το Ναυ­τι­κό στους όμο­ρους Δήμους της περιο­χής οι Δήμοι αντα­πο­κρί­θη­καν με ανα­λο­γι­κή συμ­με­το­χή. Βεβαί­ως, την απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη για τη συνο­λι­κή λει­τουρ­γία του και επο­μέ­νως και για την καθα­ριό­τη­τα την έχει το Υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυνας.

Το ρεπορ­τάζ λέει ότι ελά­χι­στοι από τους 52 εργα­ζό­με­νους στην καθα­ριό­τη­τα δου­λεύ­ουν στο χώρο του Σκα­ρα­μα­γκά. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, το προ­σω­πι­κό που δόθη­κε στους Δήμους κατευ­θύν­θη­κε ώστε να καλύ­ψει άμε­σες ανά­γκες τόσο μέσα στο Κέντρο, περι­με­τρι­κά αυτού αλλά και μέσω των υπη­ρε­σιών υπο­στή­ρι­ξης του Δήμου όπως στην Κοι­νω­νι­κή και Τεχνι­κή υπη­ρε­σία για ανά­γκες που συνε­πά­γο­νται από τη λει­τουρ­γία του Κέντρου. Αυτό, δηλα­δή, που εφαρ­μό­ζει ο Δήμος μας όλο αυτό το διάστημα.

Το ρεπορ­τάζ λέει, ότι ο Δήμαρ­χος ήταν άφα­ντος!!!! Όμως, την προη­γού­με­νη μέρα, η ίδια δημο­σιο­γρά­φος ζήτη­σε και πήρε συνέ­ντευ­ξη από το Δήμαρ­χο. Συνέ­ντευ­ξη διάρ­κειας 20 λεπτών! Αφού, δεν έβγα­λε «λαγό» από τη συζή­τη­ση, μέσω της «κοπτο­ρα­πτι­κής» παρου­σί­α­σε ένα μονό­λε­πτο στιγ­μιό­τυ­πο χωρίς να παρου­σιά­ζει τα σημα­ντι­κό­τε­ρα σημεία της συζή­τη­σης από επι­λο­γή! Σα να μην έφτα­νε αυτό, ο ίδιος ο Δήμαρ­χος κάλε­σε την ώρα του Δελ­τί­ου να παρέμ­βει ζωντα­νά ώστε να απο­κα­τα­στα­θεί η αλή­θεια, αλλά οι «αμε­ρό­λη­πτοι» δημο­σιο­γρά­φοι αρνή­θη­καν πεισματικά!

Ο κόσμος μας ξέρει! Η λάσπη δεν πιάνει!

Οι κάτοι­κοι της πόλης μας, όπως και όλη η Ελλά­δα, γνω­ρί­ζουν ότι από την πρώ­τη στιγ­μή της εξαγ­γε­λί­ας ότι πρό­κει­ται να δημιουρ­γη­θεί Κέντρο Φιλο­ξε­νί­ας Προ­σφύ­γων στο Σκα­ρα­μα­γκά, πήρα­με όλα εκεί­να τα μέτρα ώστε ο λαός της περιο­χής να αγκα­λιά­σει τους πρό­σφυ­γες, να βοη­θή­σει με όποιον τρό­πο μπο­ρεί στην καλύ­τε­ρη δια­βί­ω­σή του.
Συγκε­κρι­μέ­να πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν και συνε­χί­ζουν, αλλε­πάλ­λη­λες δρα­στη­ριό­τη­τες με σκο­πό να ανοί­ξει το θέμα στους μαζι­κούς φορείς της πόλης μας, να οργα­νω­θεί η αλλη­λεγ­γύη μέσα και έξω από το κέντρο φιλο­ξε­νί­ας, να μάθουν οι κάτοι­κοι της περιο­χής πια είναι η αιτία της προ­σφυ­γιάς, ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλεμος!
Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν, πολ­λές συσκέ­ψεις συλ­λό­γων και άλλων φορέ­ων, δόθη­κε και συνε­χί­ζει βοή­θεια σε τρό­φι­μα, ρού­χα, φάρ­μα­κα, παι­χνί­δια, με την αντα­πό­κρι­ση των Χαϊ­δα­ριω­τών να είναι ο καθο­ρι­στι­κός παρά­γο­ντας επιτυχίας.
Συμ­βάλ­λου­με, στα­θε­ρά για τη βελ­τί­ω­ση της κατά­στα­σης στην καθα­ριό­τη­τα με φορ­τη­γό του Δήμου, σκού­πα για καθα­ρι­σμό των δρό­μων στο Κέντρο, με απε­ντο­μώ­σεις την περί­ο­δο που ενδεί­κνυ­νται. Έχου­με ανα­δεί­ξει τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο χώρος και διεκ­δι­κού­με ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες δια­βί­ω­σής, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι πρέ­πει να επι­λυ­θούν άμε­σα προ­βλή­μα­τα απο­χε­τευ­τι­κά, θέρ­μαν­σης, δια­τρο­φής με καλύ­τε­ρης ποιό­τη­τας φαγη­τού, να υπάρ­ξει άμε­ση συγκοι­νω­νια­κή σύν­δε­ση του χώρου με το αστι­κό κέντρο και το μετρό και φυσι­κά διεκ­δι­κή­σα­με την άμε­ση με κρα­τι­κή ευθύ­νη ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή τους περίθαλψη.
Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν πολι­τι­στι­κές εκδη­λώ­σει για μικρούς και μεγά­λους μέσα στο χώρο, ενώ έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί και άλλες. Ενώ, πολ­λές ήταν οι φορές που μετα­φέ­ρα­με με μέσα του Δήμου αρρώ­στους από το Σκα­ρα­μα­γκά σε για­τρούς και νοσοκομεία!

Ο σκο­πός τους αγιά­ζει τα μέσα!

Μέσα από αυτή τη λασπο­λο­γία στο­χεύ­ουν να πλή­ξουν την ηθι­κή μας, την ακε­ραιό­τη­τά μας, να πεί­σουν ότι και οι κομ­μου­νι­στές όταν έχουν εξου­σία είναι ίδιοι με όλους τους άλλους. Όμως, ο λαός μας ξέρει από τον καθη­με­ρι­νό αγώ­να που δίνου­με μαζί του, από την αλή­θεια που εμείς του απο­κα­λύ­πτου­με για την αιτία των προ­βλη­μά­των του και δε θα εξα­πα­τη­θεί από κατα­σκευα­σμέ­νη ενη­μέ­ρω­ση άλλων εποχών.

Ας απα­ντή­σουν οι έγκρι­τοι δημο­σιο­γρά­φοι του ALPHA:

1. Ποιόν, τελι­κά, εξυ­πη­ρε­τεί το ρεπορ­τάζ αυτό, την ίδια στιγ­μή που τη δομή στο Σκα­ρα­μα­γκά λυμαί­νο­νται δεκά­δες ΜΚΟ που προ­σβλέ­πουν εκτός από τα εκα­τομ­μύ­ρια της Κυβέρ­νη­σης και της ΕΕ και σε δωρε­άν προσωπικό;
2. Ένα χρό­νο που λει­τουρ­γεί η Δομή Φιλο­ξε­νί­ας, πότε ανέ­δει­ξαν τις πρω­το­βου­λί­ες αλλη­λεγ­γύ­ης του Δήμου, τις συνε­χείς προ­σπά­θειες ανά­δει­ξης των προ­βλη­μά­των που αντι­με­τω­πί­ζουν οι πρό­σφυ­γες στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά τους;
3. Ποιόν εξυ­πη­ρε­τεί η προ­σπά­θεια λασπο­λο­γί­ας της Δημο­τι­κής Αρχής, η οποία με την υπεύ­θυ­νη στά­ση της στο ζήτη­μα των προ­σφύ­γων έχει απο­μο­νώ­σει τις ρατσι­στι­κές και ξενο­φο­βι­κές φωνές;

Γρα­φείο Τύπου Δήμου Χαϊδαρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο