Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πιάστηκαν στα πράσα οι δράστες του θρασύδειλου βανδαλισμού

Πρό­σφα­τα ήρθαν στο φως στοι­χεία για τη βεβή­λω­ση του Μνη­μεί­ου του ΚΚΕ στην Τρί­πο­λη. Οπως προ­κύ­πτει, δρά­στης φέρε­ται να είναι ο εν ενερ­γεία στρα­τιω­τι­κός Κων­στα­ντί­νος Πονη­ρά­κος, ο οποί­ος κατέ­στρε­ψε με βαριο­πού­λα τις μαρ­μά­ρι­νες πλά­κες με τα ονό­μα­τα των κατα­δι­κα­σθέ­ντων σε θάνα­το και εκτε­λε­σθέ­ντων από το Εκτα­κτο Στρα­το­δι­κείο Τρί­πο­λης αγω­νι­στών του ΕΑΜ — ΕΛΑΣ — ΕΠΟΝ — ΔΣΕ. Ο στρα­τιω­τι­κός όχι μόνο έδρα­σε σαν αρου­ραί­ος μέσα στο σκο­τά­δι, αλλά λει­τούρ­γη­σε οργα­νω­μέ­να και μεθο­δευ­μέ­να, φέρο­ντας επι­πλέ­ον ένα μαχαί­ρι «στρα­τιω­τι­κού τύπου», μια σιδε­ρο­γρο­θιά και ένα σπρέι εκτό­ξευ­σης χημι­κής ουσί­ας. Μάλι­στα, το ίδιο βρά­δυ ανα­γνω­ρί­στη­κε ως ο δρά­στης του θρα­σύ­δει­λου βανδαλισμού.

Τα στοι­χεία αυτά γεν­νούν νέα και μεγά­λα ερωτήματα.

Πώς ακρι­βώς έδρα­σε ο συγκε­κρι­μέ­νος στρα­τιω­τι­κός; Αυτό­βου­λα βρέ­θη­κε οπλι­σμέ­νος και μεθο­δι­κά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νος για αυτήν την πρά­ξη, που ται­ριά­ζει μόνο σε φασι­στοει­δή και ανθρώ­πους της νύχτας; Μόνος του και χωρίς καμία κάλυ­ψη απο­φά­σι­σε και οργά­νω­σε τη φασι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια, ή μήπως στο πλαί­σιο εντο­λών και δια­τε­ταγ­μέ­νης υπηρεσίας;

Είναι σαφές ότι το σύστη­μα και όλοι οι μηχα­νι­σμοί του ενο­χλού­νται πολύ από τη δρά­ση του ΚΚΕ, που εδώ και 101 χρό­νια ανυ­πο­χώ­ρη­τα ηγεί­ται στην πάλη του λαού κόντρα στα αφε­ντι­κά και την εξου­σία τους. Είναι ανα­με­νό­με­νο να εξορ­γί­ζο­νται από το γεγο­νός ότι το ΚΚΕ ατα­λά­ντευ­τα ανα­δει­κνύ­ει την αλή­θεια για την Ιστο­ρία του λαού μας τιμώ­ντας τους ήρω­ές του, που δεί­χνουν και σήμε­ρα με το αίμα τους το δρό­μο της πάλης για τη νέα κοι­νω­νία, τον σοσιαλισμό.

Ολοι αυτοί που βρί­σκο­νται πίσω από κρυ­φές και φανε­ρές αντι­κομ­μου­νι­στι­κές και φασι­στι­κές ενέρ­γειες μπο­ρούν να είναι σίγου­ροι για δύο πράγματα.

Πρώ­τον, ότι το ΚΚΕ δεν πρό­κει­ται να αφή­σει να περά­σει έτσι η συγκε­κρι­μέ­νη εγκλη­μα­τι­κή πρά­ξη, αλλά θα κάνει ό,τι περ­νά από το χέρι του να απο­κα­λυ­φθεί όλη η αλή­θεια για τα αίτια, τους υπεύ­θυ­νους και το σχε­δια­σμό τους.

Δεύ­τε­ρον, ότι το μόνο που κατορ­θώ­νουν κατα­στρέ­φο­ντας με λύσ­σα προ­σω­ρι­νά τα μάρ­μα­ρα είναι εμείς να τα ξανα­στή­νου­με, σε ακό­μη καλύ­τε­ρα και ομορ­φό­τε­ρα μνη­μεία, στην Τρί­πο­λη και σε όλη την Ελλά­δα. Την Ιστο­ρία και το προ­ο­δευ­τι­κό μέλ­λον της ανθρω­πό­τη­τας δεν μπο­ρούν με τίπο­τα να τα συντρί­ψουν. Μας δίνουν μόνο νέες αφορ­μές και πεί­σμα να συνε­χί­σου­με, παίρ­νο­ντας δύνα­μη και από την ομό­θυ­μη στή­ρι­ξη του λαού, που μέσα και από τις οργα­νώ­σεις και τους φορείς του κατα­δι­κά­ζει πάντα, όπως και τώρα, τέτοιες φασι­στι­κές πράξεις.

Μπο­ρούν να είναι σίγου­ροι ότι θα φρο­ντί­σου­με να γίνουν πρά­ξη τα τελευ­ταία λόγια της εκτε­λε­σμέ­νης από το «θανα­το­δι­κείο» της Τρί­πο­λης, ηρω­ί­δας δασκά­λας Αθη­νάς Μπε­νέ­κου: «Εδώ στον τόπο που τον ποτί­ζε­τε με το αίμα μου, αύριο θα έρχο­νται τα παι­διά σας να τον ραί­νουν με λου­λού­δια. Ζήτω το ΚΚΕ».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

 

βρείτε μας στο FaceBookβρείτε μας στο twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο