Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ψυχεδέλεια

Τις τρεις μέρες που διήρ­κε­σε η συζή­τη­ση για την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας στη Βου­λή, αλλά και σε τηλε­ο­πτι­κές τους εμφα­νί­σεις, στε­λέ­χη του ΠΑΣΟΚ είχαν ανά χεί­ρας τα πρα­κτι­κά της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής και με στοι­χεία που προ­έ­κυ­ψαν από τις κου­τσου­ρε­μέ­νες εργα­σί­ες της προ­σπα­θού­σαν να απο­δεί­ξουν ότι η ΝΔ συγκα­λύ­πτει το έγκλη­μα στα Τέμπη. Απο­κο­ρύ­φω­μα ήταν ο βου­λευ­τής Π. Δου­δω­νής, που χτες προ­σκό­μι­σε για να κατα­χω­ρη­θεί στα πρα­κτι­κά της Βου­λής απο­μα­γνη­το­φω­νη­μέ­νο μέρος της κατά­θε­σης του Π. Τερε­ζά­κη του ΟΣΕ στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή, προ­κει­μέ­νου να δεί­ξει ότι μοντα­ρί­στη­καν από την κυβέρ­νη­ση οι διά­λο­γοι σταθ­μάρ­χη — μηχα­νο­δη­γών. Πρό­κει­ται για τον ίδιο βου­λευ­τή του ΠΑΣΟΚ ο οποί­ος τον Γενά­ρη είχε πει χωρίς κανέ­να ίχνος ντρο­πής ότι το ΚΚΕ, με την πρό­τα­ση για τη συγκρό­τη­ση Εξε­τα­στι­κής, συγκα­λύ­πτει την υπό­θε­ση των Τεμπών! Το ΠΑΣΟΚ πιά­στη­κε στα πρά­σα και αυτό είναι πλέ­ον εμπε­δω­μέ­νο. Οπως είναι προ­φα­νές ότι η Εξε­τα­στι­κή δεν στρί­μω­ξε μόνο την κυβέρ­νη­ση, αλλά και τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα που κυβέρ­νη­σαν. Οι ευθύ­νες για το έγκλη­μα είναι δια­χρο­νι­κές και αυτό το κατα­λα­βαί­νει ο λαός, όσο κι αν ορι­σμέ­νοι προ­σπα­θούν να βγουν από το «κάδρο», με …ψυχε­δε­λι­κά κόλ­πα τύπου ΠΑΣΟΚ.

(Πηγή: Ριζο­σπά­στης)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο