Πιέρ Πάολο Παζολίνι: Ιδεολόγος, αντιφασίστας, λάτρης του ποδοσφαίρου

Το μελω­δι­κό όνο­μα του Πιέρ Πάο­λο Παζο­λί­νι παρα­μέ­νει ακό­μη και σήμε­ρα, 45 χρό­νια μετά τη δολο­φο­νία του, ένα σύμ­βο­λο για τους φίλους του κινη­μα­το­γρά­φου, τους ανθρώ­πους που ανα­ζη­τούν πάντα κάτι περισ­σό­τε­ρο απ’ την απλή δια­σκέ­δα­ση σε μια ται­νία, τους ιδε­ο­λό­γους, τους αντι­φα­σί­στες. Υπήρ­ξε ένας ποι­η­τής του σινε­μά, ένας ανυ­πό­τα­κτος δια­νο­ού­με­νος, που δια­μόρ­φω­σε συνει­δή­σεις και πλή­ρω­σε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Πιέρ Πάο­λο Παζο­λί­νι: Ιδε­ο­λό­γος, αντι­φα­σί­στας, λάτρης του ποδο­σφαί­ρου.