Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πιέσεις και παζάρια για για εξαγορά της Credit Suisse από την UBS

Με εντα­τι­κούς ρυθ­μούς συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα Κυρια­κή οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με στό­χο την εξα­γο­ρά του ελβε­τι­κού τρα­πε­ζι­κού κολοσ­σού Credit Suisse — που τις προη­γού­με­νες μέρες βρέ­θη­κε στα όρια της κατάρ­ρευ­σης και χρειά­στη­κε έκτα­κτη κρα­τι­κή στή­ρι­ξη δεκά­δων δισ. ελβε­τι­κών φρά­γκων — από την μεγα­λύ­τε­ρη τρά­πε­ζα της Ελβε­τί­ας, την UBS Group AG.

Κι ενώ ασκού­νται διά­φο­ρες πιέ­σεις ώστε οι σχε­τι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις να κατα­λή­ξουν σε συμ­φω­νία το συντο­μό­τε­ρο — ακό­μα και μέχρι το βρά­δυ της Κυρια­κής, πριν το άνοιγ­μα των ασια­τι­κών αγο­ρών — προ­κει­μέ­νου να μειω­θούν περαι­τέ­ρω «ανα­τα­ρά­ξεις» στη διε­θνή καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μία, επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι τα παζά­ρια για την εξα­γο­ρά είναι ιδιαί­τε­ρα σύνθετα.

Δημο­σί­ευ­μα των “Financial Times” ανέ­φε­ρε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα ότι η UBS κατέ­θε­σε προ­σφο­ρά εξα­γο­ράς της Credit Suisse με μέχρι 1 δισ. δολά­ρια. Επι­πλέ­ον θέτει όρο που ακυ­ρώ­νει τη συμ­φω­νία, εάν τα CDS εκτι­να­χθούν κατά 100 μονά­δες βάσης ή περισσότερο.

Ανα­φέ­ρε­ται επί­σης ότι η ελβε­τι­κή κυβέρ­νη­ση, μέλη της οποί­ας συνε­δρί­α­σαν σήμε­ρα στο υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, σχε­διά­ζει να αλλά­ξει τη νομο­θε­σία της χώρας για να παρα­κάμ­ψει μια ψηφο­φο­ρία των μετό­χων για τη συναλλαγή.

Πηγή του πρα­κτο­ρεί­ου “Reuters” ανα­φέ­ρει ακό­μα ότι η UBS ανα­ζη­τά κρα­τι­κές εγγυ­ή­σεις ύψους περί­που 6 δισ. δολα­ρί­ων για να προ­χω­ρή­σει στην εξα­γο­ρά. Οι εγγυ­ή­σεις θα καλύ­πτουν το κόστος της εκκα­θά­ρι­σης τμη­μά­των της Credit Suisse και ενδε­χό­με­νες ζημί­ες από νομι­κές προσφυγές.

Αργό­τε­ρα μέσα στην ημέ­ρα πάντως, δημο­σί­ευ­μα του “Bloomberg”, επι­κα­λού­με­νο άτο­μα με γνώ­ση του θέμα­τος, ανέ­φε­ρε ότι η Credit Suisse, η οποία στο κλεί­σι­μο της Παρα­σκευ­ής είχε χρη­μα­τι­στη­ρια­κή αξία περί­που 7,4 δισ. φρά­γκων (8 δισ. δολα­ρί­ων), αντι­δρά στην πρό­τα­ση της UBS, αντι­τεί­νο­ντας ότι η προ­σφο­ρά είναι πολύ χαμη­λή και θα πλή­ξει τους μετόχους.

Η προ­σφο­ρά της UBS που κοι­νο­ποι­ή­θη­κε την Κυρια­κή δια­μορ­φώ­νει τιμή 0,25 ελβε­τι­κά φρά­γκα ανά μετο­χή, ενώ η μετο­χή της Credit Suisse έκλει­σε με πτώ­ση 8% στα 1,86 φρά­γκα την Παρασκευή.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, στις περί­πλο­κες συζη­τή­σεις για την συγ­χώ­νευ­ση δύο τρα­πε­ζών με τέτοια βαρύ­τη­τα στο διε­θνές χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό σύστη­μα, συμ­με­τέ­χουν επί­σης εκπρό­σω­ποι των ελβε­τι­κών αλλά και των αμε­ρι­κα­νι­κών αρχών.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι τις προη­γού­με­νες μέρες προη­γή­θη­καν η κατάρ­ρευ­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών τρα­πε­ζών Silicon Valley Bank και Signature Bank, οι σοβα­ρές πιέ­σεις σε άλλες όπως η First Republic Bank στην οποία χορη­γή­θη­κε ρευ­στό­τη­τα 30 δισ. δολα­ρί­ων από άλλες 11 τρά­πε­ζες, ενώ συνο­λι­κά μέσα σε μία βδο­μά­δα οι αμε­ρι­κα­νι­κές τρά­πε­ζες δανεί­στη­καν 164,8 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια από δύο μηχα­νι­σμούς — «δικλεί­δες» ρευ­στό­τη­τας της ομο­σπον­δια­κής κεντρι­κής τρά­πε­ζας των ΗΠΑ (Federal Reserve)…

Στο μετα­ξύ, η Ομο­σπον­δία Υπαλ­λή­λων Ελβε­τι­κών Τρα­πε­ζών σε σημε­ρι­νή της ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει ότι εάν προ­χω­ρή­σει η εξα­γο­ρά της Credit Suisse από την UBS ενδέ­χε­ται να περι­κο­πούν έως και 10.000 θέσεις εργα­σί­ας από το σύνο­λο των 17.000 εργα­ζο­μέ­νων που δου­λεύ­ουν σήμε­ρα στην πρώτη.

Πηγή: 902.gr

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο