Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πιερία: Μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις δομές Υγείας

Στο έλε­ος των μεγά­λων ελλεί­ψε­ων σε ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό βρί­σκε­ται το Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Κατε­ρί­νης, συνο­λι­κά όλες οι δομές Υγεί­ας στο Νομό Πιε­ρί­ας, ενώ την ίδια ώρα κατα­γρά­φε­ται πολύ υψη­λός αριθ­μός κρου­σμά­των στο νομό, σύμ­φω­να με την Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Πιε­ρί­ας του ΚΚΕ.

Όπως τονί­ζει η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή «απο­τέ­λε­σμα αυτών των ελλεί­ψε­ων είναι:

- Τα πολύ υψη­λά ποσο­στά θανά­των στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Κατερίνης.

- Οι τερά­στιες ουρές που δημιουρ­γού­νται στα κλι­μά­κια του ΕΟΔΥ, καθώς είναι λίγα και δεν μπο­ρούν να εξυ­πη­ρε­τή­σουν τις ανά­γκες του πληθυσμού.

- Το κλεί­σι­μο των Αγρο­τι­κών Ιατρεί­ων στα χωριά και η υπο­λει­τουρ­γία των Κέντρων Υγεί­ας σε Αιγί­νιο και Λιτόχωρο.

- Η μετα­τρο­πή του ΓΝ Κατε­ρί­νης ουσια­στι­κά σε νοσο­κο­μείο μιας νόσου, αφού πολ­λά είναι τα περι­στα­τι­κά ασθε­νών που χρή­ζουν νοση­λεί­ας, όμως λόγω των ελλεί­ψε­ων και της υπο­βάθ­μι­σης του δημο­σί­ου συστή­μα­τος Υγεί­ας, με ευθύ­νη της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ όπως και της προη­γού­με­νης του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

Παρά τις υπε­ράν­θρω­πες προ­σπά­θειες του προ­σω­πι­κού, των για­τρών και νοση­λευ­τών, εάν τα νοσο­κο­μεία, τα Κέντρα Υγεί­ας, οι κινη­τές μονά­δες του ΕΟΔΥ, τα ΤΟΜΥ, τα Αγρο­τι­κά Ιατρεία στα χωριά, συνο­λι­κά οι δημό­σιες δομές Υγεί­ας δεν ενι­σχυ­θούν με μόνι­μες προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού και υλι­κο­τε­χνι­κής υπο­δο­μής, η κατά­στα­ση θα παρα­μέ­νει τρα­γι­κή, το προ­σω­πι­κό θα παρα­μέ­νει εξα­ντλη­μέ­νο και ταυ­τό­χρο­να δεν θα μπο­ρούν να ικα­νο­ποι­η­θούν οι ανά­γκες του λαού για υψη­λής ποιό­τη­τας παρο­χή Υγείας.

Δεν έφτα­ναν οι πιο πάνω ελλεί­ψεις, που οφεί­λο­νται στο γεγο­νός ότι η Υγεία έχει μετα­τρα­πεί σε ακρι­βό εμπό­ρευ­μα για λίγους, για να κερ­δο­σκο­πούν σε βάρος της υγεί­ας των πολ­λών οι έμπο­ροι της Υγεί­ας. Την κατά­στα­ση έρχο­νται να επι­δει­νώ­σουν τα “πρω­τό­κολ­λα-λάστι­χο” που εφαρ­μό­ζο­νται μέσα στους χώρους δου­λειάς, για να εξα­σφα­λι­στεί η θωρά­κι­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας της εργο­δο­σί­ας, των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, της καπι­τα­λι­στι­κής ανάπτυξης.

Οι εργα­ζό­με­νοι στο εμπό­ριο, στον επι­σι­τι­σμό, στα εργο­στά­σια, όπως και σε τόσους άλλους χώρους δου­λειάς έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με την επι­κίν­δυ­νη και αντιε­πι­στη­μο­νι­κή οδη­γία να επι­στρέ­ψουν για δου­λειά στις 5 μέρες ενώ νοσούν, ακό­μα και αν δεν είναι έτοι­μοι, ακό­μη κι αν δεν νιώ­θουν καλά, για­τί σύμ­φω­να με την κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να λει­τουρ­γή­σει η οικονομία.

Με πρω­τό­κολ­λα υπερ­με­τά­δο­σης του κορο­νοϊ­ού λει­τουρ­γούν επί­σης τα σχο­λεία, όπου στοι­βά­ζο­νται από 23 έως 25 μαθη­τές ανά αίθου­σα, χωρίς να εξα­σφα­λί­ζε­ται ούτε στους μαθη­τές ούτε στους εκπαι­δευ­τι­κούς η ασφα­λής διε­ξα­γω­γή του μαθήματος.

Ενώ ο αριθ­μός των κρου­σμά­των έχει εκτο­ξευ­θεί, το προ­σω­πι­κό καθα­ριό­τη­τας των σχο­λεί­ων έχει μειω­θεί, δεν εφαρ­μό­ζε­ται κανέ­να μέτρο για αραί­ω­ση των μαθη­τών ανά αίθου­σα. Ο αριθ­μός των μαθη­τών που πρέ­πει να νοσή­σουν για να κλεί­σει το τμή­μα στο οποίο παρου­σιά­ζο­νται κρού­σμα­τα παρα­μέ­νει στο απα­ρά­δε­κτα υψη­λό ποσο­στό του 50%. Επί­σης δεν λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη εάν κάποιος μαθη­τής κατά τη διάρ­κεια του μαθή­μα­τος κατεύ­θυν­σης, ήρθε σε επα­φή με συμ­μα­θη­τή του που νοσεί».

Με βάση τα παρα­πά­νω, η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Πιε­ρί­ας του ΚΚΕ καλεί την εργα­τι­κή τάξη, τον λαό της περιο­χής να διεκδικήσει:

- Διε­νέρ­γεια δωρε­άν επα­να­λαμ­βα­νό­με­νων δια­γνω­στι­κών τεστ σε όλους με ευθύ­νη του ΕΟΔΥ.

- Αύξη­ση των σημεί­ων διε­ξα­γω­γής δια­γνω­στι­κών τεστ, ώστε να μπο­ρούν να καλύ­ψουν τις ανά­γκες του νομού.

- Να μην ισχύ­ουν τα πρω­τό­κολ­λα της εργο­δο­σί­ας και το αίσχος της καρα­ντί­νας των 5 ημε­ρών. Μέτρα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στους χώρους δουλειάς.

- Ενί­σχυ­ση του προ­γράμ­μα­τος μαζι­κού εμβο­λια­σμού με πλα­τιά και οργα­νω­μέ­νη επι­στη­μο­νι­κή ενη­μέ­ρω­ση, με μέτρα προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νης ενημέρωσης.

- Μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού όλων των κλά­δων και ειδι­κο­τή­των, ώστε να καλυ­φθούν οι διαρ­κείς ανά­γκες των δομών Υγεί­ας στο Νομό Πιερίας.

- Επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας χωρίς αποζημίωση.

- Εξα­σφά­λι­ση από το κρά­τος δωρε­άν ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κής περί­θαλ­ψης και νοση­λεί­ας σε όλους.

- Πρό­σλη­ψη μόνι­μου προ­σω­πι­κού εκπαι­δευ­τι­κών στα σχο­λεία, αραί­ω­ση των μαθη­τών ανά τμή­μα. Μόνι­μες προ­σλή­ψεις σε προ­σω­πι­κό καθα­ριό­τη­τας ώστε να καλύ­πτο­νται οι πάγιες και διαρ­κείς ανά­γκες των σχολείων.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο