Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πιερία: Πυρκαγιά στον παραδοσιακό οικισμό Παλαιού Παντελεήμονα — Κάηκαν σπίτια και επιχειρήσεις

Μεγά­λη ανα­στά­τω­ση συνέ­βη σήμε­ρα το πρωί στον Παλαιό Παντε­λε­ή­μο­να, στο Δήμο Δίου-Ολύ­μπου, έπει­τα από πυρ­κα­γιά που ξέσπα­σε εντός του παρα­δο­σια­κού οικισμού.

Από την φωτιά κάη­κε το παλιό δημο­τι­κό σχο­λείο του χωριού, τέσ­σε­ρα σπί­τια και δύο επιχειρήσεις.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, η πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε τα ξημε­ρώ­μα­τα προ­κα­λώ­ντας συνα­γερ­μό στην πυρο­σβε­στι­κή υπη­ρε­σία της ευρύ­τε­ρης περιο­χής, με πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα να σπεύ­δουν από το Λιτό­χω­ρο και την Κατερίνη.

Η φωτιά φέρε­ται να ξεκί­νη­σε από σπί­τι, με τις αστυ­νο­μι­κές αρχές να εξε­τά­ζουν όλα τα πιθα­νά ενδεχόμενα.

Σημειώ­νε­ται ότι ο Παλαιός Παντε­λε­ή­μο­νας βρί­σκε­ται στους βορειο­α­να­το­λι­κούς πρό­πο­δες του Κάτω Ολύ­μπου και είναι χαρα­κτη­ρι­σμέ­νος «παρα­δο­σια­κός οικι­σμός» καθώς απο­τε­λεί ένα από τα καλύ­τε­ρα δείγ­μα­τα παρα­δο­σια­κής μακε­δο­νί­τι­κης αρχι­τε­κτο­νι­κής στην βόρεια Ελλάδα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο