Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πιθανή μια νέα έκρηξη σουπερνόβα κοντά στη Γη

Ορι­σμέ­νοι αστρο­νό­μοι υπο­ψιά­ζο­νται ότι ένα σχε­τι­κά κοντι­νό στη Γη τερά­στιο άστρο, ο ερυ­θρός γίγα­ντας Μπε­τελ­γκέζ στον αστε­ρι­σμό του Ωρί­ω­να, μπο­ρεί να εκρα­γεί, πράγ­μα που θα δημιουρ­γού­σε μια νέα υπέρ­λα­μπρη σου­περ­νό­βα κοντά στον πλα­νή­τη μας.

Το εν λόγω άστρο, που απέ­χει περί­που 650 έτη φωτός από τη Γη, είναι ένα από τα φωτει­νό­τε­ρα αντι­κεί­με­να στο νυχτε­ρι­νό ουρα­νό μας, ορα­τό εύκο­λα με γυμνά μάτια. Έχει του­λά­χι­στον δεκα­πλά­σια μάζα από τον Ήλιο και αν βρι­σκό­ταν στο κέντρο του δικού μας ηλια­κού συστή­μα­τος, η εξω­τε­ρι­κή επι­φά­νεια του θα έφθα­νε πολύ πέρα από την τρο­χιά του Άρη, πράγ­μα που σημαί­νει ότι η Γη θα είχε στο μετα­ξύ «ψηθεί» και εξαφανιστεί.

Ο Μπε­τελ­γκέζ δεν είναι μόνο μεγα­λύ­τε­ρος από το μητρι­κό άστρο μας, αλλά καί­ει πολύ πιο γρή­γο­ρα τα «καύ­σι­μα» του, πράγ­μα που θα συντο­μεύ­σει κατά πολύ τη ζωή του. Ενώ ο Ήλιος βρί­σκε­ται περί­που στα μισά της ζωής του, έχο­ντας μπρο­στά του άλλα πέντε δισε­κα­τομ­μύ­ρια χρό­νια, ο Μπε­τελ­γκέζ δεν έχει ζήσει ούτε δέκα εκα­τομ­μύ­ρια χρό­νια και φαί­νε­ται ήδη να μην έχει πολλά…ψωμιά ακόμη.

Όμως μερι­κοί επι­στή­μο­νες εκτι­μούν ότι το τέλος του πλη­σιά­ζει ταχύ­τε­ρα του ανα­με­νο­μέ­νου, καθώς κατά τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες το γιγά­ντιο άστρο έχει αρχί­σει να γίνε­ται πολύ πιο αμυ­δρό και αυτό ίσως είναι ένα προει­δο­ποι­η­τι­κό σήμα ότι σύντο­μα θα καταρ­ρεύ­σει βαρυ­τι­κά προς το εσω­τε­ρι­κό του. Τότε θα εκρα­γεί βίαια και εντυ­πω­σια­κά, μετα­τρε­πό­με­νο σε ένα θεα­μα­τι­κό υπερ­και­νο­φα­νή αστέ­ρα (σου­περ­νό­βα), που θα είναι προ­σω­ρι­νά πιο φωτει­νός από όλο τον υπό­λοι­πο γαλα­ξία μας, ορα­τός για εβδο­μά­δες ακό­μη και τη μέρα, με την ίδια φωτει­νό­τη­τα που έχει το φεγ­γά­ρι τη νύχτα.

Η τελευ­ταία έκρη­ξη σου­περ­νό­βα που εκτι­μά­ται ότι είχε τέτοια φωτει­νό­τη­τα, συνέ­βη πριν περί­που 1.000 χρό­νια στον ουρα­νό του πλα­νή­τη μας και προ­ερ­χό­ταν από ένα πιο μακρι­νό άστρο στο Νεφέ­λω­μα του Καρ­κί­νου σε από­στα­ση 6.523 ετών φωτός. Αν τώρα συνέ­βαι­νε ξανά, θα ήταν μια θαυ­μά­σια ευκαι­ρία για τους αστρο­νό­μους, προ­κει­μέ­νου να μελε­τή­σουν το σπά­νιο φαι­νό­με­νο με κάθε δια­θέ­σι­μο παρα­τη­ρή­ριο (οπτι­κό-ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κό, βαρυ­τι­κών κυμά­των, νετρίνων).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο