Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πιο μεταδοτική αλλά λιγότερο θανατηφόρα μετάλλαξη του κορονοϊού

Μια μετάλ­λα­ξη του νέου κορο­νοϊ­ού, που εντο­πί­ζε­ται όλο και πιο συχνά στην Ευρώ­πη, τη Βόρεια Αμε­ρι­κή και τμή­μα­τα της Ασί­ας, μπο­ρεί να είναι πιο μετα­δο­τι­κή, αλλά δεί­χνει λιγό­τε­ρο θανα­τη­φό­ρα, δηλώ­νει εξέ­χων λοιμωξιολόγος.

Paul TambyahΟ Paul Tambyah (Πολ Ταμπάια) του Εθνι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου της Σιγκα­πού­ρης, εκλεγ­μέ­νος πρό­ε­δρος της Διε­θνούς Εται­ρεί­ας για μολυ­σμα­τι­κές ασθέ­νειες (International Society of Infectious diseases), δήλω­σε ότι τα στοι­χεία δεί­χνουν πως η εξά­πλω­ση της μετάλ­λα­ξης D614G του SARS-CoV‑2 σε ορι­σμέ­να μέρη του κόσμου συνέ­πε­σε με μια μεί­ω­ση στα ποσο­στά θανά­των, κάτι το οποίο δεί­χνει ότι είναι λιγό­τε­ρο θανατηφόρα.

Οι επι­στή­μο­νες έχουν εντο­πί­σει τη μετάλ­λα­ξη αυτή ήδη από το Φλε­βά­ρη, ενώ αυτή έχει κυκλο­φο­ρή­σει στην Ευρώ­πη και την Αμε­ρι­κή, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ). Ο ΠΟΥ έχει επί­σης ανα­κοι­νώ­σει ότι δεν υπάρ­χουν στοι­χεία που να δεί­χνουν ότι η μετάλ­λα­ξη αυτή έχει οδη­γή­σει σε πιο σοβα­ρή ασθένεια.

«Μπο­ρεί να είναι καλό το να έχου­με έναν ιό που είναι περισ­σό­τε­ρο μολυ­σμα­τι­κός, αλλά λιγό­τε­ρο θανα­τη­φό­ρος», δήλω­σε στο Reuters ο Ταμπάια.
Οι περισ­σό­τε­ροι ιοί τεί­νουν, σύμ­φω­να με τον ίδιο, να γίνο­νται λιγό­τε­ρο λοι­μο­γό­νοι όσο μεταλλάσσονται.
«Είναι προς το συμ­φέ­ρον του ιού να προ­σβάλ­λει περισ­σό­τε­ρους ανθρώ­πους αλλά να μην τους σκο­τώ­νει, καθώς ο ιός εξαρ­τά­ται από τον ξενι­στή για τρο­φή και στέ­γη», σημείωσε.

Οι επι­στή­μο­νες έχουν εντο­πί­σει την μετάλ­λα­ξη αυτή ήδη από τον Φεβρουά­ριο, ενώ αυτή έχει κυκλο­φο­ρή­σει στην Ευρώ­πη και την Αμε­ρι­κή, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ).
Ο ΠΟΥ έχει επί­σης ανα­κοι­νώ­σει ότι δεν υπάρ­χουν στοι­χεία που να δεί­χνουν ότι η μετάλ­λα­ξη αυτή έχει οδη­γή­σει σε πιο σοβα­ρή ασθένεια.

Την Κυρια­κή, ο γενι­κός διευ­θυ­ντής υγεί­ας της Μαλαι­σί­ας Νουρ Χίσαμ Αμπ­ντά­λα ζήτη­σε μεγα­λύ­τε­ρη δημό­σια επα­γρύ­πνη­ση μετά τον εντο­πι­σμό, όπως πιστεύ­ε­ται, από τις αρχές της χώρας της μετάλ­λα­ξης D614G του νέου κορο­νοϊ­ού σε δύο πρό­σφα­τες εστίες.

Ο Σεμπά­στιαν Μάου­ρερ Στροχ, της υπη­ρε­σί­ας επι­στη­μών, τεχνο­λο­γί­ας και έρευ­νας της Σιγκα­πού­ρης, δήλω­σε ότι η μετάλ­λα­ξη αυτή εντο­πί­στη­κε επί­σης στην Σιγκα­πού­ρη, αλλά τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα που ελή­φθη­σαν απέ­τρε­ψαν την εξά­πλω­σή της σε ευρεία κλίμακα.

Ο Νουρ Χίσαμ της Μαλαι­σί­ας δήλω­σε παράλ­λη­λα ότι το στέ­λε­χος D614G που εντο­πί­στη­κε εκεί ήταν 10 φορές πιο μολυ­σμα­τι­κό και ότι τα εμβό­λια που ανα­πτύσ­σο­νται τώρα μπο­ρεί να μην είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κά για την αντι­με­τώ­πι­ση της μετάλ­λα­ξης αυτής.

Ωστό­σο οι Ταμπάια και Μάου­ρερ-Στροχ σημεί­ω­σαν ότι τέτοιου είδους μεταλ­λά­ξεις δεν θα αλλά­ξουν μάλ­λον τον ιό τόσο ώστε να κατα­στή­σουν τα πιθα­νά εμβό­λια λιγό­τε­ρο αποτελεσματικά.

Οι «μεταλ­λά­ξεις είναι σχε­δόν ίδιες και δεν άλλα­ξαν τα πεδία που κατά κανό­να ανα­γνω­ρί­ζει το ανο­σο­ποι­η­τι­κό μας σύστη­μα, άρα δεν θα πρέ­πει να υπάρ­χει καμία δια­φο­ρά για τα εμβό­λια που ανα­πτύσ­σο­νται», σημεί­ω­σε ο Μάουρερ-Στροχ.

(Με πλη­ρο­φο­ρί­ες και από |> ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Reuters»)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο