ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ: Μια σπουδαία δουλειά που αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Απο­νε­μή­θη­καν τα Βρα­βεία του Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Το φιλμ της Βαλε­ντί­να Μαου­ρέλ «Έχω Ηλε­κτρι­σμέ­να Όνει­ρα», μια συμπα­ρα­γω­γή του 2022 του Βελ­γί­ου, της Γαλ­λί­ας και της Κόστα Ρίκα κέρ­δι­σε το Βρα­βείο Καλύ­τε­ρης Ται­νί­ας – Χρυ­σός Αλέ­ξαν­δρος «Θόδω­ρος Αγγε­λό­που­λος». Ανά­με­σα στις ται­νί­ες που δια­κρί­θη­καν ήταν η (πρώ­τη μεγά­λου μήκους) ται­νία Αση­μί­νας Προ­έ­δρου «Πίσω από τις θημω­νιές» Σύμ­φω­να … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ: Μια σπου­δαία δου­λειά που ανα­γνω­ρί­στη­κε και τιμή­θη­κε στο Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης.