Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση για τα 60 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης στη Βέροια

Κατά­με­στος ήταν ο χώρος του Foyer της Στέ­γης Γραμ­μά­των και Τεχνών της Βέροιας κατά τη διάρ­κεια της εκδή­λω­σης- που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με πρω­το­βου­λία της εφη­με­ρί­δας «Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ» και του site alli-apopsi.gr το βρά­δυ του Σαβ­βά­του 6 Απριλίου.

Μετα­ξύ των παρευ­ρι­σκό­με­νων εκπρό­σω­πος του αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Ημα­θί­ας, ο πρό­ε­δρος του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Βέροιας Π. Τσα­πα­ρό­που­λος, οι υπο­ψή­φιοι περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι Ι. Σοφρό­νωφ (ΛΑΣ) και Σ. Απο­στο­λό­που­λος (Ανυ­πό­τα­κτη Δημο­κρα­τι­κή Μακε­δο­νία), υπο­ψή­φιοι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι, αντι­προ­σω­πεία της ΟΓΕ (με επι­κε­φα­λής της πρό­ε­δρο Κ. Χατζη­θε­ο­δω­ρί­δου) κ.α

veroia6

Στην εκδή­λω­ση σύντο­μο χαι­ρε­τι­σμό, έκα­νε ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Βέροιας με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Γ. Μελιόπουλος.

Ξεκι­νώ­ντας την εκδή­λω­ση ο εκδό­της της εφη­με­ρί­δας Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας τόνι­σε.: «Για πρώ­τη φορά στην περιο­χή μας γίνε­ται παρό­μοια εκδή­λω­ση. Μία καλή ευκαι­ρία να συζη­τή­σου­με για την μονα­δι­κή αυτή πορεία ενός ανυ­πό­τα­κτου λαού. Να ενη­με­ρω­θού­με για την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και τις εξε­λί­ξεις εκεί, μακριά από τους παρα­μορ­φω­τι­κούς φακούς των κυρί­αρ­χων ΜΜΕ.. Είναι μία εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη σε όσους και όσες συνε­χί­ζουν να πιστεύ­ουν ότι η ανθρω­πό­τη­τα μπο­ρεί και πρέ­πει ν’ αλλά­ξει! Σε όσους και όσες ενδια­φέ­ρο­νται πραγ­μα­τι­κά για τις εξε­λί­ξεις στο “Νησί της Επα­νά­στα­σης” 60 χρό­νια μετά. Σε όσους και όσες έχουν του ΤΣΕ και τον ΦΙΝΤΕΛ όχι στα μπλου­ζά­κια τους αλλά στην καρ­διά και στο μυα­λό τους…».

Veria Cuba 1

veroia4veroia3 1

Ακο­λού­θη­σε βίντεο (επι­μέ­λεια Δημή­τρη Ταχ­μα­τζί­δη) με αφορ­μή την επί­σκε­ψη της πρέ­σβει­ρας της Κού­βας στην Ημαθία.

Στη συνέ­χεια μίλη­σε (δια­βά­στε παρα­κά­τω ολό­κλη­ρη την ομι­λία του) ο Νίκος Μότ­τας Γ.Γ του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, και η εκδή­λω­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε μετά από πολύ­ω­ρο διάλογο.

60 χρό­νια Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση: Την ιστο­ρία τη γρά­φουν με τους αγώ­νες τους οι λαοί – Ομι­λία Ν. Μότ­τα στη Βέροια

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο