Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση με θέμα «Σύγκρουση ΝΑΤΟ — Ρωσίας στην Ουκρανία: Τι μας διδάσκουν οι εξελίξεις; Οι θέσεις του ΚΚΕ»

Με τον στε­γα­σμέ­νο χώρο που έγι­νε η εκδή­λω­ση να γεμί­ζει σε κάθε του γωνιά με νέους όλων των ηλι­κιών, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η εκδή­λω­ση – συζή­τη­ση με τίτλο «Σύγκρου­ση ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία: Τι μας διδά­σκουν οι εξε­λί­ξεις; Οι θέσεις του ΚΚΕ» στο πλαί­σιο της 31ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης της ΚΝΕ στις Νηές Μαγνησίας.

Στην εκδή­λω­ση, μίλη­σε ο Λου­κάς Ανα­στα­σό­που­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, υπεύ­θυ­νος της Ιδε­ο­λο­γι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ, ενώ ακο­λού­θη­σε συζή­τη­ση και παρεμ­βά­σεις, με τους συμ­με­τέ­χο­ντες να παρα­κο­λου­θούν με ιδιαί­τε­ρη προσοχή.

Αποσπάσματα απο την ομιλία του Λ. Αναστασόπουλου

Οι εικό­νες που φτά­νουν καθη­με­ρι­νά στις οθό­νες των τηλε­ο­ρά­σε­ων, των υπο­λο­γι­στών και των κινη­τών μας δια­μορ­φώ­νουν πραγ­μα­τι­κά ένα πρω­τό­γνω­ρο τοπίο που δίνει την εντύ­πω­ση σε πολ­λούς νέους και πολ­λούς εργα­ζό­με­νους ότι ζού­με σε έναν τελεί­ως δια­φο­ρε­τι­κό κόσμο σε σχέ­ση με πριν.

Πραγ­μα­τι­κά τους τελευ­ταί­ους 4 και πλέ­ον μήνες, μετά την τυπι­κή έναρ­ξη του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, υπάρ­χει ένας καται­γι­σμός εξε­λί­ξε­ων, μια διαρ­κής κλι­μά­κω­ση των αντα­γω­νι­σμών και της πολε­μι­κής προετοιμασίας. (…)

Και ενώ αρκε­τοί εργα­ζό­με­νοι πίστε­ψαν ίσως αρχι­κά ότι όλη αυτή η κατά­στα­ση αφο­ρά κάποια μέρη του πλα­νή­τη που βρί­σκο­νται μακριά μας, ότι είναι ίσως κάτι το προ­σω­ρι­νό που θα τελειώ­σει πριν αγγί­ξει τη ζωή μας εδώ στην Ελλά­δα, τα πράγ­μα­τα απο­δεί­χθη­καν πολύ διαφορετικά.

Ο εμπο­ρι­κός, ενερ­γεια­κός και οικο­νο­μι­κός πόλε­μος που υπήρ­χε πριν τον πραγ­μα­τι­κό πόλε­μο και οξύν­θη­κε μετά την έναρ­ξή του μετα­φρά­στη­κε σε διό­γκω­ση της ακρί­βειας, σε άνο­δο της τιμής των καυ­σί­μων, των τρο­φί­μων και πολ­λών ειδών πρώ­της ανά­γκης. Το άνοιγ­μα του λογα­ρια­σμού της ΔΕΗ και του φυσι­κού αερί­ου έγι­νε ένας εφιάλ­της για το σύνο­λο των εργα­τι­κών και λαϊ­κών οικο­γε­νειών. Οι δια­κο­πές μετα­τρά­πη­καν σε ένα όνει­ρο θερι­νής νυκτός για πολ­λούς νέους και τις οικο­γέ­νειές τους. Ενώ πλέ­ον είναι καθη­με­ρι­νή η συζή­τη­ση για την επι­βο­λή δελ­τί­ου ενέρ­γειας ακό­μα και επι­σι­τι­στι­κής κρί­σης από το χει­μώ­να. Δηλα­δή όχι μόνο πανά­κρι­βη ενέρ­γεια και τρό­φι­μα αλλά και ταυ­τό­χρο­νες ελλεί­ψεις. Τα βαριά σύν­νε­φα μιας νέας οικο­νο­μι­κής κρί­σης μαζεύ­ο­νται ξανά πυκνά στον ορίζοντα.(…)

Όλα αυτά τα φαι­νό­με­να, η ακρί­βεια, η οικο­νο­μι­κή κρί­ση, ο πόλε­μος βρί­σκο­νται στο DNA του σημε­ρι­νού συστή­μα­τος, της σημε­ρι­νής άδι­κης κοι­νω­νί­ας που ονο­μά­ζε­ται καπιταλισμός.

Είναι αυτό το σύστη­μα που βομ­βαρ­δί­ζει τα δικαιώ­μα­τά μας, τις σπου­δές μας, χτυ­πά­ει το εισό­δη­μα των οικο­γε­νειών μας, δημιουρ­γεί την ακρί­βεια και φέρ­νει σε πολ­λούς λαούς ανά την υφή­λιο τη φρί­κη του πολέμου.

Ας σκε­φτού­με για παρά­δειγ­μα, σύντρο­φοι και φίλοι, τι ήταν αυτό που γέν­νη­σε τον σημε­ρι­νό πόλε­μο στην Ουκρανία;

Ως απα­ντή­σεις σε αυτό το ερώ­τη­μα φυσι­κά έχου­με ακού­σει πάρα πολ­λά τον τελευ­ταίο και­ρό. Η προ­πα­γάν­δα του ΝΑΤΟ, για παρά­δειγ­μα, λέει ότι έφται­γε ο Πού­τιν, που πήρε μια παρα­νοϊ­κή από­φα­ση να ξεκι­νή­σει τον πόλε­μο ή ότι στην Ουκρα­νία συγκρού­ε­ται η αυταρ­χι­κή ανα­το­λή με τη δημο­κρα­τι­κή δύση. Από την άλλη μεριά η Ρωσία λέει ανά­με­σα στα άλλα ότι ο πόλε­μος γίνε­ται για να αντι­με­τω­πι­στεί ο φασι­σμός στην Ουκρα­νία ή για να στα­μα­τή­σει η επέ­κτα­ση του ΝΑΤΟ προς τα σύνο­ρά της.

Κι όμως τα ίδια τα γεγο­νό­τα που παρα­κο­λου­θή­σα­με αυτούς τους 4 μήνες δια­ψεύ­δουν όλους αυτούς τους ισχυ­ρι­σμούς. Αρκεί να φέρου­με στην μνή­μη μας ξανά την αντι­πα­ρά­θε­ση για το αν οι χώρες της Ευρώ­πης θα προ­μη­θεύ­ο­νται το ρώσι­κο φυσι­κό αέριο ή το αμε­ρι­κα­νι­κό LNG, για το αν οι πλη­ρω­μές θα γίνο­νται σε ρού­βλια ή σε δολά­ρια, για το ποιες χώρες θα γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ και ποιες θα στρα­φούν στη νέα ευρα­σια­τι­κή συμ­μα­χία που είναι τώρα υπό δια­μόρ­φω­ση με πρω­τα­γω­νι­στές τη Ρωσία και την Κίνα.

Γίνε­ται φανε­ρό λοι­πόν ότι παρά τα αρχι­κά προ­σχή­μα­τα η βαθύ­τε­ρη αιτία του πολέ­μου είναι ένας παγκό­σμιος αντα­γω­νι­σμός για το ποιος θα ελέγ­χει αγο­ρές, δρό­μους μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των, αγω­γούς Ενέρ­γειας, σφαί­ρες επιρ­ρο­ής και πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές. Ένας αντα­γω­νι­σμός για το ποια μονο­πώ­λια θα κερ­δί­σουν απέ­να­ντι στους αντι­πά­λους τους και ποια θα βγουν χαμένα.

Όποιον κλά­δο, καπι­τα­λι­στι­κή χώρα ή περιο­χή της Γης και αν εξε­τά­σου­με, θα δού­με ένα πλή­θος από μονο­πώ­λια και μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους που συγκε­ντρώ­νουν τερά­στια κέρ­δη από την εκμε­τάλ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων, που τα κεφά­λαιά τους πολ­λές φορές συγκρί­νο­νται με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών. Και βρί­σκο­νται σε διαρ­κή αντα­γω­νι­σμό ανα­με­τα­ξύ τους για το πώς θα μοι­ρά­σουν τα λάφυ­ρα από τη ληστεία, την εκμε­τάλ­λευ­ση δηλα­δή της εργα­τι­κής τάξης.

Σε αυτό το κου­βά­ρι των αντα­γω­νι­σμών συμ­με­τέ­χει κάθε καπι­τα­λι­στι­κό κρά­τος για να προ­α­σπί­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα των δικών του μονο­πω­λί­ων. Και αυτό γίνε­ται με όλους τους τρό­πους και με διπλω­μα­τι­κά και με στρα­τιω­τι­κά μέσα.

Ο πόλε­μος που διε­ξά­γε­ται τώρα στην Ουκρα­νία δεν είναι λοι­πόν παρά ένα κομ­μά­τι από το παζλ του αντα­γω­νι­σμού ανά­με­σα στις ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ από τη μια μεριά και στις Ρωσία — Κίνα από την άλλη για την πρω­το­κα­θε­δρία στο διε­θνές ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα. Ένας αντα­γω­νι­σμός που πλέ­ον μετά τον Φλε­βά­ρη διε­ξά­γε­ται με πολ­λές μεγα­λύ­τε­ρες ή μικρό­τε­ρες εστί­ες έντα­σης σε όλο τον κόσμο, από τον Ειρη­νι­κό έως τον βόρειο πόλο, κάνο­ντας τον κίν­δυ­νο ενός γενι­κευ­μέ­νου πολέ­μου πιο ορα­τό από ποτέ.

Η ελπίδα στη συμπόρευση με το ΚΚΕ

Αυτή η εικό­να που περι­γρά­ψα­με μέχρι τώρα δεν είναι όμως η μονα­δι­κή που είδα­με τους μήνες που προη­γή­θη­καν. Εκτός από αυτές τις ζοφε­ρές εικό­νες του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, της ακρί­βειας και της επερ­χό­με­νης οικο­νο­μι­κής κρί­σης είδα­με και τις εικό­νες της ελπίδας.

Τις εικό­νες των αγώ­νων των εργα­ζο­μέ­νων σε μια σει­ρά χώρους, στην Υγεία, στην COSCO, στην “e‑food”, στα “Πετρέ­λαια Καβά­λας”, στη ΛΑΡΚΟ. Είχα­με τις κινη­το­ποι­ή­σεις στα Πανε­πι­στή­μια ενά­ντια στα νομο­σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης. Είχα­με το ελπι­δο­φό­ρο μήνυ­μα της πρω­τιάς της “Παν­σπου­δα­στι­κής” στους Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους και την ενί­σχυ­ση των ταξι­κών ψηφο­δελ­τί­ων σε μια σει­ρά σωμα­τεία και κλάδους.

Φάνη­κε δηλα­δή η δύνα­μη, έστω και σε ένα πρώ­το αλλά σημα­ντι­κό επί­πε­δο, που μπο­ρεί να έχει ο λαός, οι εργα­ζό­με­νοι και η νεο­λαία. Δύνα­μη οργά­νω­σης του αγώ­να, από­κρου­σης αντι­λαϊ­κών μέτρων και υπε­ρά­σπι­σης δικαιω­μά­των και από­σπα­σης νέων κατακτήσεων.

Και φυσι­κά στην καρ­διά αυτής της ελπι­δο­φό­ρας εικό­νας ήταν και συνε­χί­ζουν να είναι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, που δίνουν ώθη­ση, έμπνευ­ση, κου­ρά­γιο, αντο­χή σε αυτούς τους αγώ­νες, που πρω­το­στα­τούν στην προ­σπά­θεια για να πολ­λα­πλα­σια­στούν αυτές οι αγω­νι­στι­κές διαθέσεις.

Αυτό, σύντρο­φοι και φίλοι, είναι ένα μήνυ­μα που πρέ­πει να φτά­σει σε όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρους νέους, όσο το δυνα­τόν περισ­σό­τε­ρους εργα­ζό­με­νους. Ότι τις δύσκο­λες και σύν­θε­τες συν­θή­κες του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου και των συνέ­πειών του στην οικο­νο­μία που έχου­με μπρο­στά μας, ο λαός είναι ικα­νός να τις αντι­με­τω­πί­σει, να σηκώ­σει κεφά­λι και αυτή του η δύνα­μη πολ­λα­πλα­σιά­ζε­ται με ένα ισχυ­ρό ΚΚΕ, για­τί είναι η μονα­δι­κή δύνα­μη που μπο­ρεί και δίνει απα­ντή­σεις στα σημε­ρι­νά αδιέ­ξο­δα, με τον λαό πρωταγωνιστή.

Είναι η μόνη δύνα­μη που πρω­το­στα­τεί στην οργά­νω­ση του αγώ­να ενά­ντια στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια βαθύ­τε­ρης εμπλο­κής της Ελλά­δας στον πόλε­μο, που βάζει επι­τα­κτι­κά το ζήτη­μα της απεμπλοκής.

Στην πορεία εμπλο­κής της χώρας μας στο κου­βά­ρι των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων έχουν μεγά­λη ευθύ­νη τόσο ή ΝΔ όσο και ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Όλοι τους χέρι — χέρι, βήμα το βήμα προ­ώ­θη­σαν χωρίς κανέ­να δισταγ­μό τους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς και κατευ­θύν­σεις στην περιο­χή μας.

Όλοι τους, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, παρά τις επι­μέ­ρους δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις συμ­φω­νούν με τις δεσμεύ­σεις που ανα­λαμ­βά­νει η χώρα στο πλαί­σιο του ΝΑΤΟ και μετά την πρό­σφα­τη σύνο­δό του. Οι εξο­πλι­σμοί που ήρθαν ήδη στη Βου­λή ξεπερ­νούν 3,1 δισε­κα­τομ­μύ­ρια. Συμ­φω­νούν με το νέο επι­κίν­δυ­νο στρα­τιω­τι­κό δόγ­μα του ΝΑΤΟ και τη διεύ­ρυν­ση της λυκο­συμ­μα­χί­ας με Φιν­λαν­δία και Σου­η­δία. Συμ­φω­νούν με τη μετα­τρο­πή της χώρας σε ενερ­γεια­κό κόμβο.

Μόνο οι θέσεις και η δρά­ση του ΚΚΕ ράγι­σαν το γυα­λί της ευρω­α­τλα­ντι­κής συναί­νε­σης. Οι μπο­για­τι­σμέ­νες ΝΑΤΟι­κές φρε­γά­τες σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη, τα μπλό­κα σε ΝΑΤΟι­κές αμα­ξο­στοι­χί­ες και κομ­βόι στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, οι μεγά­λες πορεί­ες και συγκε­ντρώ­σεις ενά­ντια στον πόλε­μο, οι αμέ­τρη­τες συσκέ­ψεις και περιο­δεί­ες για την ενη­μέ­ρω­ση του λαού και την οργά­νω­ση του αγώ­να ήταν μερι­κές μονά­χα από τις αγω­νι­στι­κές στιγ­μές που σημά­δε­ψαν τους προη­γού­με­νους μήνες.

Ήταν συνέ­χεια μιας στα­θε­ρής, ατα­λά­ντευ­της δρά­σης του ΚΚΕ και της ΚΝΕ όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια μαζί με χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους ενά­ντια σε κάθε πολε­μι­κή επέμ­βα­ση και ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Από τις κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στον πόλε­μο και τις ΝΑΤΟι­κές επεμ­βά­σεις σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Αφγα­νι­στάν έως τις μαχη­τι­κές πορεί­ες και δρά­σεις ενά­ντια στον πόλε­μο στη Γιου­γκο­σλα­βία το ΚΚΕ ήταν ο οργα­νω­τής του αγώνα.

Αυτόν τον αγώ­να συνε­χί­ζου­με και σήμε­ρα σύντρο­φοι και φίλοι βάζο­ντας προ­με­τω­πί­δα να κλεί­σουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, να μην τολ­μή­σει η κυβέρ­νη­ση να στεί­λει προ­σω­πι­κό των Ενό­πλων Δυνά­με­ων στην Ουκρα­νία ή οπου­δή­πο­τε αλλού εκτός συνό­ρων, να ακυ­ρω­θεί η ελε­ει­νή Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις.

Αυτός ο αγώ­νας για την απε­μπλο­κή της χώρας µας από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, από τους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, είναι σύντρο­φοι και φίλοι η πραγ­μα­τι­κή ελπί­δα για την υπε­ρά­σπι­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, για την ενα­ντί­ω­ση στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και στην αμφι­σβή­τη­ση των συνό­ρων της χώρας.

Και το λέμε αυτό για­τί την τελευ­ταία περί­ο­δο εξε­λίσ­σο­νται γορ­γά τα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια του ΝΑΤΟ για συνεκ­με­τάλ­λευ­ση του Αιγαί­ου, για παρα­χώ­ρη­ση κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, οξύ­νε­ται η αντι­πα­ρά­θε­ση των αστι­κών τάξε­ων Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας και δεν είναι απί­θα­νη ακό­μα και η εκδή­λω­ση ενός θερ­μού επεισοδίου.

Ενά­ντια σε όλα αυτά ο λαός μπο­ρεί και πρέ­πει να χαρά­ξει τη δική του πορεία, ειρή­νης, συνερ­γα­σί­ας και κοι­νής πάλης µε όλους τους λαούς, µε απο­δέ­σμευ­ση από ΝΑΤΟ — ΕΕ, µε τον λαό αφέ­ντη στον τόπο του, µε την εξου­σία στα δικά του χέρια».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο