Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πλήθος κόσμου στην παρουσίαση του βιβλίου «Ναι, αλλά ο Στάλιν» στη Θεσσαλονίκη

Σε μια κατά­με­στη αίθου­σα, στο πλαί­σιο της 19ης Διε­θνούς Έκθε­σης Βιβλί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, παρου­σιά­στη­κε την Κυρια­κή 7 Μάη το βιβλίο του Νίκου Μότ­τα με τίτλο «Ναι, αλλά ο Στά­λιν: Αντι­κομ­μου­νι­σμός και Παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας» των Εκδό­σε­ων Ατέ­χνως. Η εκδή­λω­ση μετα­δό­θη­κε και δια­δι­κτυα­κά σε live streaming ‑μέσα από το κανά­λι των διορ­γα­νω­τών- με ταυ­τό­χρο­νη μετά­φρα­ση στα αγγλικά.

Η εκδή­λω­ση προ­σέλ­κυ­σε το ενδια­φέ­ρον και πολ­λών επι­σκε­πτών της έκθε­σης οι οποί­οι παρα­κο­λού­θη­σαν τις τοπο­θε­τή­σεις των ομι­λη­τών. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό του ενδια­φέ­ρο­ντός τος ότι πολ­λοί ζήτη­σαν να αγο­ρά­σουν το βιβλίο. Άλλω­στε το «Ναι, αλλά ο Στά­λιν…» προ­σέλ­κυ­σε το ενδια­φέ­ρον πάρα πολ­λών επι­σκε­πτών και έδω­σε αφορ­μές για συζη­τή­σεις στο περί­πτε­ρο των εκδό­σε­ων Ατέ­χνως. Δυστυ­χώς το ασφυ­κτι­κό χρο­νι­κό πλαί­σιο της διορ­γά­νω­σης για τις εκδη­λώ­σεις δεν έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα συζή­τη­σης με όσους παρα­κο­λού­θη­σαν την εκδήλωση.

Συντο­νι­στής της παρου­σί­α­σης ήταν ο δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας, ενώ για το βιβλίο μίλη­σαν ο καθη­γη­τής Σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας του ΑΠΘ και υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής του ΚΚΕ στο Ηρά­κλειο Γιώρ­γος Μαρ­γα­ρί­της, ο ιστο­ρι­κός Γιώρ­γος Λεο­ντιά­δης και ο συγ­γρα­φέ­ας του βιβλί­ου Νίκος Μόττας.

Το παρόν στην – κατά γενι­κή ομο­λο­γία πετυ­χη­μέ­νη — εκδή­λω­ση έδω­σαν φίλοι και γνω­στοί του συγ­γρα­φέα και των ομι­λη­τών, μέλη του εργα­τι­κού-λαϊ­κού και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος της πόλης, φοι­τη­τές και φίλοι του βιβλίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο