Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πλήθος κόσμου στη Συναυλία στα Προπύλαια έστειλε μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης

Πλή­θος κόσμου στη «Συναυ­λία Ειρή­νης» στα Προ­πύ­λαια έστει­λε μήνυ­μα για την ειρή­νη, ενά­ντια στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία και αλλη­λεγ­γύ­ης στους πρόσφυγες.

Η συναυ­λία με δεκά­δες καλ­λι­τέ­χνες και χιλιά­δες κόσμου ξεκί­νη­σε με την προ­βο­λή εικό­νων από τις πολε­μι­κές συγκρού­σεις και κυρί­ως από τους ξερι­ζω­μέ­νους πρό­σφυ­γες, ενώ κατά τη διάρ­κεια του προ­γράμ­μα­τος, ανά­με­σα στα τρα­γού­δια απαγ­γέλ­λο­νταν στί­χοι του Λιβα­δεί­τη, του Μπρεχτ, του Ρίτσου, κ.ά.

Περισ­σό­τε­ροι από 30 καλ­λι­τέ­χνες ανέ­βη­καν στη σκη­νή και εξέ­φρα­σαν με τρα­γού­δια και ποι­ή­μα­τα το αντι­πο­λε­μι­κό αίσθη­μα του πλή­θους, την αλλη­λεγ­γύη στους κατα­τρεγ­μέ­νους. Απα­ντώ­ντας στα συν­θή­μα­τα του κόσμου, οι καλ­λι­τέ­χνες έδι­ναν από σκη­νής το δικό τους στίγ­μα, απα­ντώ­ντας και σε όσους τις προη­γού­με­νες μέρες εξα­πέ­λυ­σαν συντο­νι­σμέ­νη επί­θε­ση σε βάρος τους, κατη­γο­ρώ­ντας τους ότι «είναι υπέρ του Πού­τιν», κ.λπ.

Στην συναυ­λία είχαν δηλώ­σει συμ­με­το­χή οι: Μάριος Αθα­να­σί­ου, Πάνος Βλά­χος, Δημή­τρης Γκο­τσό­που­λος, Γλυ­κε­ρία, Φοί­βος Δελη­βο­ριάς, Πάνος Δρα­κό­που­λος, Εισβο­λέ­ας, Χρι­στό­φο­ρος Ζαρα­λί­κος, Πέγκυ Ζίνα, Θανά­σι­μος, Χρή­στος Θηβαί­ος, Κώστας Θωμα­ΐ­δης, Κώστας Καλ­δά­ρας, Μυρ­τώ Καμ­βυ­σί­δη, Μαρία Κανελ­λο­πού­λου, Ελέ­νη Καρα­κά­ση, Κώστας Λει­βα­δάς, Μίλ­τος Λογιά­δης, Μανώ­λης Μητσιάς, Δημή­τρης Μητσο­τά­κης, Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, Γιώ­τα Νέγκα, Λίνα Νικο­λα­κο­πού­λου, Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Πάνος Παπαϊ­ω­άν­νου, Μάνια Παπα­δη­μη­τρί­ου, Νίκος Πλα­τύ­ρα­χος, Δημή­τρης Που­λι­κά­κος, Μαριάν­να Του­μα­σά­του, Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης, Ελέ­νη Τσα­λι­γο­πού­λου, Τάνια Τσα­να­κλί­δου, Νεφέ­λη Φασου­λή, Idra Kayne, Magic de Spell, Sugahspank. Ο Παντε­λής Θαλασ­σι­νός απέ­στει­λε μήνυ­μα, καθώς δεν κατά­φε­ρε να συμ­με­τά­σχει, ενώ ακό­μα δια­βά­στη­κε και μήνυ­μα της Λένας Πλάτωνος.

Στο χώρο της συναυ­λί­ας βρέ­θη­κε και ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος, μέλη του οποί­ου διέ­νει­μαν με μεγά­λη αντα­πό­κρι­ση το ψήφι­σμα του Συλ­λό­γου ενά­ντια στον πόλε­μο, στην εμπλο­κή της Ελλά­δας στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς, ενά­ντια στην προ­σπά­θεια εργα­λειο­ποί­η­σης του Πολι­τι­σμού και της Τέχνης για να διχά­ζο­νται, αντί να ενώ­νο­νται οι λαοί. Μέσα απ’ αυτό το ψήφι­σμα, πάνω από 1.000 καλ­λι­τέ­χνες έχουν ενώ­σει ήδη την φωνή τους ενά­ντια στο πόλεμο.

Παρα­βρέ­θη­καν επί­σης εκπρό­σω­ποι από εργα­τι­κά σωμα­τεία, καλώ­ντας σε συμ­με­το­χή στη συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα την ημέ­ρα της πανελ­λα­δι­κής απερ­γί­ας στις 6 Απρί­λη, αλλά και εκπρό­σω­ποι φοι­τη­τι­κών συλλόγων.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο