Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πλειστηριασμοί: Εν ονόματι της τρίτης αξιολόγησης…

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και η Ευρω­παϊ­κή Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα, το Διε­θνές Νομι­σμα­τι­κό Ταμείο και η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ συμ­φώ­νη­σαν για άμε­ση έναρ­ξη των πλει­στη­ρια­σμών για ξεμπού­κω­μα των τρα­πε­ζών από τα «κόκ­κι­να» δάνεια, για να μπο­ρέ­σουν να στη­ρί­ξουν την ανά­καμ­ψη της οικο­νο­μί­ας, διο­χε­τεύ­ο­ντας χρή­μα στους νέους επεν­δυ­τές και σε όσες επι­χει­ρή­σεις μπο­ρούν να αντα­πο­κρι­θούν σε παλιό­τε­ρα δάνεια.

Εκτός από τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά «κόκ­κι­να» δάνεια, υπάρ­χουν και χιλιά­δες στε­γα­στι­κά, που αφο­ρούν το κερα­μί­δι της εργα­τι­κής — λαϊ­κής οικο­γέ­νειας. Τα δάνεια όμως αυτά δεν «κοκ­κί­νι­σαν» επει­δή οι εργά­τες και τα παι­διά τους ζού­σαν πλου­σιο­πά­ρο­χα, αλλά επει­δή πλή­ρω­σαν την καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση με τον ίδιο τρό­πο που τα προη­γού­με­να χρό­νια πλή­ρω­ναν την ανά­πτυ­ξη για το κεφάλαιο.

Μετά από εφτά χρό­νια και τρία μνη­μό­νια ανερ­γί­ας, μειώ­σε­ων μισθών, συντά­ξε­ων, επι­δο­μά­των, ελα­στι­κή απα­σχό­λη­ση, άγρια φορο­λε­η­λα­σία, η πλειο­ψη­φία του λαού αδυ­να­τεί να πλη­ρώ­σει δάνεια  (και φόρους).

Οι θεσμοί έχουν ζητή­σει — και η κυβέρ­νη­ση απο­δέ­χτη­κε — του­λά­χι­στον 600 — 700 πλει­στη­ρια­σμούς τους πρώ­τους μήνες του 2018, με στα­δια­κή αύξη­ση του όγκου μετά το δεύ­τε­ρο εξά­μη­νο, ενώ κατά το τελευ­ταίο τρί­μη­νο του 2018 οι τρά­πε­ζες θα πρέ­πει να διε­νερ­γή­σουν 10.000 πλει­στη­ρια­σμούς με στό­χο ο συνο­λι­κός αριθ­μός να φτά­σει τους 18.000.

Μάλι­στα απαί­τη­σαν άμε­ση έναρ­ξη.  Δεν προ­κα­λεί εντύ­πω­ση που η κυβέρ­νη­ση έστει­λε τις δυνά­μεις κατα­στο­λής να εξα­σφα­λί­σουν την πραγ­μα­το­ποί­η­σή τους. Η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή πάει χέρι χέρι με την καταστολή.

«Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ‑ΑΝΕΛ με την έναρ­ξη των ηλε­κτρο­νι­κών πλει­στη­ρια­σμών, “βγά­ζει στο σφυ­ρί” την περιου­σία χιλιά­δων λαϊ­κών οικο­γε­νειών, οι οποί­ες τα προη­γού­με­να χρό­νια εξα­να­γκά­στη­καν σε δανει­σμό και υπερ­χρε­ώ­θη­καν για να καλύ­ψουν τις ανά­γκες τους. Η ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή πλει­στη­ρια­σμών επι­λέ­γε­ται για να καμ­φθούν οι μαζι­κές λαϊ­κές αντι­δρά­σεις, την ποι­νι­κο­ποί­η­ση των οποί­ων έχει ήδη συμ­φω­νή­σει η κυβέρ­νη­ση με τους “θεσμούς”» (Ανα­κοί­νω­ση Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος)

Παρ΄ ότι υπό­σχε­ται προ­στα­σία της πρώ­της κατοι­κί­ας και μιλά για βίλες και προ­νο­μιού­χους, δε χωρά καμιά αυτα­πά­τη. Οι «προ­στα­τευ­μέ­νες» από το νόμο πρώ­τες κατοι­κί­ες θα απο­τε­λούν «στα­γό­να στον ωκε­α­νό» των λαϊ­κών κατοι­κιών που κιν­δυ­νεύ­ουν με πλει­στη­ρια­σμό. Οσοι είχαν αυτα­πά­τες ότι θα προ­στά­τευε το λαϊ­κό εισό­δη­μα, βρέ­θη­καν μπρο­στά σε μια βάρ­βα­ρη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Δεν υπάρ­χει υπό­σχε­ση που να μην αθέ­τη­σε και «κόκ­κι­νη γραμ­μή» που να μην πάτη­σε τού­τη η κυβέρνηση.

(…) Οι πλει­στη­ρια­σμοί για βίλες και πισί­νες είναι η στά­χτη στα μάτια, για να κρυ­φτεί το τι έρχε­ται για τις λαϊ­κές περιου­σί­ες, καθώς και το ότι η ελά­χι­στη προ­στα­σία της πρώ­της κατοι­κί­ας “χάνε­ται”, προ­κει­μέ­νου να παρα­δο­θούν τα “κόκ­κι­να” δάνεια στα κορά­κια της αγο­ράς τα οποία και θα ανα­λά­βουν τους εκβια­σμούς για “συμ­βι­βα­σμό” με τα υπερ­χρε­ω­μέ­να νοι­κο­κυ­ριά»  (Ανα­κοί­νω­ση Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο