Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πληθωρισμός 6,2% — Κάθε μέρα και όλο ακριβότερα — Κρέατα, λάδι, πατάτες, φρούτα απλησίαστα — Η θέρμανση «καίει»

Ρεκόρ 25ετίας σημεί­ω­σε ο πλη­θω­ρι­σμός τον Ιανουά­ριο εφέ­τος με αύξη­ση 6,2% , από άνο­δο 5,1% τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βριο και ένα­ντι μεί­ω­σης 2% τον Ιανουά­ριο πέρυσι.

Άλμα 154% στις τιμές του φυσι­κού αερί­ου, αυξη­μέ­νο κατά 22% το κόστος για στέ­γα­ση και ανα­τι­μή­σεις της τάξης του 5% στα τρό­φι­μα στράγ­γι­σαν τις τσέ­πες των λαϊ­κών στρω­μά­των, ενώ η κυβέρ­νη­ση αντί για ουσια­στι­κά μέτρα ανα­κού­φι­σης, όπως με την κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ και της έμμε­σης φορο­λο­γί­ας σε καύ­σι­μα και ενέρ­γεια, σφυ­ρί­ζει αδιά­φο­ρα για να μην επη­ρε­α­στεί η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη που μοιά­ζει κέρ­δη στους λίγους και βάρη στους πολ­λούς. Επι­πλέ­ον, οι εκτι­μή­σεις είναι δυσοί­ω­νες καθώς ανα­μέ­νε­ται και νέα αύξη­ση του πλη­θω­ρι­σμού την επό­με­νη περί­ο­δο με γονα­τι­σμέ­να ήδη τα λαϊ­κά νοικοκυριά.

Μεγάλες αυξήσεις τιμών παντού

Σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία σε έναν μόνο μήνα (Ιανουά­ριος 2022- Δεκέμ­βριος 2021), ανα­τι­μή­σεις σημειώ­θη­καν σε όλα τα είδη που συν­θέ­τουν το λεγό­με­νο «καλά­θι της νοικοκυράς».

Ακρι­βαί­νουν καθη­με­ρι­νά τα είδη διατροφής

–Αρνί και κατσί­κι: 17,6%

–Άλλα βρώ­σι­μα έλαια 17,3%

–Ελαιό­λα­δο 15,4%

–Λαχα­νι­κά νωπά 14,4%

–Πατά­τες 12,3%

–Φρού­τα νωπά 8,4%

–Παρα­σκευά­σμα­τα με βάση το κρέ­ας 7,4%

–Ζυμα­ρι­κά 7,1%

–Αλεύ­ρι κι άλλα δημη­τρια­κά 6,6%

–Τυριά 6,3%

–Για­ούρ­τι 6,1%

Επί­σης Ψάρια νωπά (5,9%), Ψωμί (5%), Που­λε­ρι­κά (4,7%), Χυμούς φρού­των (4,1%), Σοκο­λά­τες- προ­ϊ­ό­ντα σοκο­λά­τας (3,9%),

‘Αλλα προ­ϊ­ό­ντα αρτο­ποι­ί­ας και ζαχα­ρο­πλα­στι­κής (3,2%), Καφέ (3,2%), Λοι­πά τρό­φι­μα (2,7%), Μοσχά­ρι (2,4%) και Λαχα­νι­κά δια­τη­ρη­μέ­να ή επε­ξερ­γα­σμέ­να (1,9%). Ενώ, σημα­ντι­κές ήταν οι ανα­τι­μή­σεις και σε: Φυσι­κό αέριο (154,8%), Ηλε­κτρι­σμό (56,7%), Πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης (36%), Καύ­σι­μα και λιπα­ντι­κά (21,6%), Αυτο­κί­νη­τα μετα­χει­ρι­σμέ­να (11,5%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με αερο­πλά­νο (11,4%), Αυτο­κί­νη­τα και­νούρ­για (8,7%) .

Την ίδια ώρα, οι τιμές σε ένδυ­ση και υπό­δη­ση αυξή­θη­καν κατά 7%, οι τιμές σε ξενο­δο­χεία – μοτέλ – παν­δο­χεία εμφά­νι­σαν άνο­δο κατά 13,5% και οι τιμές σε αυτο­κί­νη­τα μετα­χει­ρι­σμέ­να και μετα­φο­ρά επι­βα­τών με αερο­πλά­νο ενι­σχύ­θη­καν κατά 11%.   Κατά 22,6% οι αυξή­σεις για στέγαση.

Σύμ­φω­να με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξη­ση του γενι­κού δεί­κτη τιμών κατα­να­λω­τή κατά 6,2% τον Ιανουά­ριο, προ­ήλ­θε κυρί­ως από τις μετα­βο­λές στις ακό­λου­θες ομά­δες αγα­θών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξή­σεις των δει­κτών κατά:

*5,2% στην ομά­δα «Δια­τρο­φή και μη αλκο­ο­λού­χα ποτά», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: αλεύ­ρι και άλλα δημη­τρια­κά, ψωμί, άλλα προ­ϊ­ό­ντα αρτο­ποι­ί­ας και ζαχα­ρο­πλα­στι­κής, ζυμα­ρι­κά, μοσχά­ρι, αρνί και κατσί­κι, που­λε­ρι­κά, παρα­σκευά­σμα­τα με βάση το κρέ­ας, νωπά ψάρια, για­ούρ­τι, τυριά, ελαιό­λα­δο, άλλα βρώ­σι­μα έλαια, νωπά φρού­τα, νωπά λαχα­νι­κά, λαχα­νι­κά δια­τη­ρη­μέ­να ή επε­ξερ­γα­σμέ­να, πατά­τες, σοκο­λά­τες-προ­ϊ­ό­ντα σοκο­λά­τας, λοι­πά τρό­φι­μα, καφέ, χυμούς φρού­των. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών σε: χοι­ρι­νό, αλλαντικά.

*7% στην ομά­δα «Ένδυ­ση και υπό­δη­ση», λόγω αύξη­σης των τιμών στα είδη ένδυ­σης και υπόδησης.

*22,6% στην ομά­δα «Στέ­γα­ση», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: ενοί­κια κατοι­κιών, ηλε­κτρι­σμό, φυσι­κό αέριο, πετρέ­λαιο θέρμανσης.

*3% στην ομά­δα «Διαρ­κή αγα­θά- Είδη νοι­κο­κυ­ριού και υπη­ρε­σί­ες», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: έπι­πλα και δια­κο­σμη­τι­κά είδη, υφα­ντουρ­γι­κά προ­ϊ­ό­ντα οικια­κής χρή­σης, υαλι­κά- επι­τρα­πέ­ζια σκεύη και σκεύη οικια­κής χρή­σης, είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού, οικια­κές υπηρεσίες.

*11,1% στην ομά­δα «Μετα­φο­ρές», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: και­νούρ­για αυτο­κί­νη­τα, μετα­χει­ρι­σμέ­να αυτο­κί­νη­τα, καύ­σι­μα και λιπα­ντι­κά, εισι­τή­ρια μετα­φο­ράς επι­βα­τών με αεροπλάνο.

*0,9% στην ομά­δα «Εκπαί­δευ­ση», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στα δίδα­κτρα δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαίδευσης.

*1,6% στην ομά­δα «Ξενο­δο­χεία- Καφέ- Εστια­τό­ρια», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία, ξενο­δο­χεία- μοτέλ- πανδοχεία.

*0,4% στην ομά­δα «‘Αλλα αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στα άλλα είδη ατο­μι­κής φρο­ντί­δας. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στα ασφά­λι­στρα οχημάτων.

2. Από τις μειώ­σεις των δει­κτών κατά:

*0,1% στην ομά­δα «Υγεία», λόγω μεί­ω­σης κυρί­ως των τιμών στα φαρ­μα­κευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα. Μέρος της μεί­ω­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από την αύξη­ση κυρί­ως των τιμών στις οδο­ντια­τρι­κές υπηρεσίες.

*3,2% στην ομά­δα «Επι­κοι­νω­νί­ες», λόγω μεί­ω­σης κυρί­ως των τιμών στις τηλε­φω­νι­κές υπηρεσίες.

*0,5% στην ομά­δα «Ανα­ψυ­χή- Πολι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες», λόγω μεί­ω­σης κυρί­ως των τιμών σε: οπτι­κο­α­κου­στι­κό εξο­πλι­σμό- υπο­λο­γι­στές- επι­σκευ­ές, διαρ­κή αγα­θά ανα­ψυ­χής. Μέρος της μεί­ω­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από την αύξη­ση κυρί­ως των τιμών στα μικρά είδη ανα­ψυ­χής- άνθη- κατοι­κί­δια ζώα.

Μετα­ξύ Ιανουα­ρί­ου και Δεκεμ­βρί­ου, ο γενι­κός δεί­κτης παρου­σί­α­σε μεί­ω­ση 0,3% ένα­ντι μεί­ω­σης 1,3% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση του προη­γού­με­νου έτους.

Όσον αφο­ρά στον εναρ­μο­νι­σμέ­νο πλη­θω­ρι­σμό, αυτός αυξή­θη­κε τον Ιανουά­ριο εφέ­τος 5,5%, ένα­ντι μεί­ω­σης 2,4% που σημειώ­θη­κε τον Ιανουά­ριο 2021. Παράλ­λη­λα, τον Ιανουά­ριο σε σύγκρι­ση με τον Δεκέμ­βριο παρου­σί­α­σε μεί­ω­ση 0,2%, ένα­ντι μεί­ω­σης 1,3% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση του προη­γού­με­νου έτους.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο