Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πλημμύρες στη Θεσσαλία: Ούτε «κιχ» από την κυβέρνηση για το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη»

Ούτε «κιχ» δεν έχει ακου­στεί από την κυβέρ­νη­ση μετά το απο­κα­λυ­πτι­κό δημο­σί­ευ­μα του «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου», με το οποίο γίνε­ται ξεκά­θα­ρο ότι γνώ­ρι­ζαν τα πάντα για τον κίν­δυ­νο πλημ­μύ­ρας στη Θεσ­σα­λία, αλλά την άφη­σαν να πνι­γεί λόγω …κόστους.

Στο φύλ­λο του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου απο­κα­λύ­ψα­με μερι­κές από τις πιο κρί­σι­μες δια­πι­στώ­σεις από εκα­το­ντά­δες σελί­δες μελέ­της που έχει εκπο­νή­σει το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, την οποία έχουν στα χέρια τους οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ από το 2017!

Θυμί­ζου­με ότι σύμ­φω­να με τη μελέ­τη οι Ζώνες Δυνη­τι­κά Υψη­λού Κιν­δύ­νου Πλημ­μύ­ρας που έχουν εντο­πι­στεί εδώ και χρό­νια είναι: Πηνειός και παρα­πό­τα­μοι, μαζί με την κλει­στή λεκά­νη της λίμνης Κάρ­λας, χαμη­λή ζώνη κλει­στής λεκά­νης Καλο­χω­ρί­ου, Δέλ­τα ποτα­μού Πηνειού, Παρα­λία Κου­λού­ρας, Παλαιο­πύρ­γου, Χαμη­λή ζώνη μέσω ρου π. Τιτα­ρή­σιου, περιο­χή Ελασ­σό­νας, Χαμη­λή ζώνη άνω ρου π. Τιτα­ρή­σιου, Χαμη­λή ζώνη λεκά­νης άνω ρου ρ. Κου­σμπα­σα­νιώ­τι­κο, Χαμη­λή ζώνη άνω ρου π. Ενι­πέα, τάφρου Ξυνιά­δας, Χαμη­λή ζώνη λεκα­νών ρ. Αλμυ­ρού και Χολό­ρεμ­μα στον Ν. Μαγνη­σί­ας, Χαμη­λή ζώνη λεκά­νης χ. Ξηριά στον Βόλο και ρεμά­των ευρύ­τε­ρης περιο­χής Βόλου.

Και γι’ αυτές τις περιο­χές επι­ση­μαί­νε­ται ότι πρέ­πει να παρ­θούν συγκε­κρι­μέ­να μέτρα προ­στα­σί­ας, κάνο­ντας σαφές ότι η πιθα­νό­τη­τα να πνί­γε­ται η Θεσ­σα­λία όπο­τε βρέ­χει είναι μεγά­λες, αφού δεν υπάρ­χουν ολο­κλη­ρω­μέ­να έργα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής θωράκισης.

Είναι κυριο­λε­κτι­κά απάν­θρω­πο το γεγο­νός ότι: Ενώ δια­πι­στώ­νε­ται αυτή η κατά­στα­ση, τα μέτρα που προ­τεί­νουν δεν περι­λαμ­βά­νουν κανέ­να ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων και υπο­δο­μών, επει­δή αυτό …κοστί­ζει. Κάτι που είπε και ο ίδιος ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου στη ΔΕΘ, όταν εξη­γού­σε τι σκο­πεύ­ουν να κάνουν σε επί­πε­δο υποδομών…

Ετσι, η μελέ­τη ανα­φέ­ρει πως το Σενά­ριο Γ (δηλα­δή αυτό που περι­λαμ­βά­νει τα τεχνι­κά έργα) απορ­ρί­πτε­ται λόγω κόστους.

Συγκε­κρι­μέ­να αναφέρει:

Σενά­ριο Γ: «Βάσει των εναλ­λα­κτι­κών λύσε­ων (Σενά­ριο Γ), υιο­θε­τεί­ται η υλο­ποί­η­ση δομι­κών κυρί­ως έργων που απο­σκο­πούν στην προ­στα­σία των οικο­νο­μι­κών δρα­στη­ριο­τή­των της περιο­χής, των οικι­σμών και των υπο­δο­μών μέσω της μεί­ω­σης της πιθα­νό­τη­τας πλημ­μύ­ρας. Σύμ­φω­να με το Σενά­ριο Γ1, τα τεχνι­κά έργα αφο­ρούν τον πλή­ρη εγκι­βω­τι­σμό της ροής σε όλο το μήκος των υδα­το­ρευ­μά­των (κατα­σκευή ανα­χω­μά­των εκα­τέ­ρω­θεν), ενώ με το Σενά­ριο Γ2 επι­διώ­κε­ται αύξη­ση της παρο­χε­τευ­τι­κό­τη­τας όλων των υδα­το­ρευ­μά­των με έργα παράλ­λη­λα στη ροή (π.χ. διά­νοι­ξη και δια­πλά­τυν­ση κοίτης).

Η υλο­ποί­η­ση των λύσε­ων αυτών συνε­πά­γε­ται υπερ­βο­λι­κό κόστος, λόγω της ιδιαι­τε­ρό­τη­τας της περιο­χής. Για τους παρα­πά­νω λόγους και οι δύο εναλ­λα­κτι­κές κρί­νο­νται ως δυσμε­νέ­στε­ρες και απορρίπτονται».

Απορ­ρί­πτουν λοι­πόν έτσι απλά την κατα­σκευή εκτε­τα­μέ­νου δικτύ­ου αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας… Και απορ­ρί­πτουν ένα τέτοιο ενδε­χό­με­νο, τη στιγ­μή που είναι προ­φα­νές και δια­τυ­πω­μέ­νο από την ίδια τη μελέ­τη ότι σε όλα τα ρέμα­τα, τις λεκά­νες απορ­ρο­ής και τους ποτα­μούς υπάρ­χει κίν­δυ­νος πλημ­μυ­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων σε κάθε σενά­ριο εξέτασης!

Ποιο είναι το σενά­ριο Β; Το εξής: «Τεχνι­κά και μη τεχνι­κά μέτρα για τον περιο­ρι­σμό της ζημιάς που επι­φέ­ρουν οι πλημ­μύ­ρες στις οικο­νο­μι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες της περιο­χής, στους οικι­σμούς και στις τεχνι­κές υπο­δο­μές με ταυ­τό­χρο­νη προ­στα­σία της φυσι­κής λει­τουρ­γί­ας των υδα­το­ρευ­μά­των». Απλός περιο­ρι­σμός της ζημιάς δηλαδή…

Οι κατευθύνσεις της ΕΕ

Η μελέ­τη έχει εκπο­νη­θεί με βάση συγκε­κρι­μέ­νες κατευ­θύν­σεις και Οδη­γί­ες της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης. Ετσι, κάθε προ­τει­νό­με­νο μέτρο το δια­περ­νά η λογι­κή του «κόστους — οφέ­λους», δηλα­δή, όσο το δυνα­τόν λιγό­τε­ρες δημο­σιο­νο­μι­κές δαπά­νες σε έργα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας και σε αντί­θε­ση με αυτά, προ­τεί­νο­νται μέτρα που περισ­σό­τε­ρο παρα­πέ­μπουν στην «ατο­μι­κή ευθύνη».

Μάλι­στα, σε ένα από τα σχε­τι­κά «κατευ­θυ­ντή­ρια κεί­με­να της ΕΕ» προ­τεί­νε­ται «η επι­λο­γή μέτρων που είναι εύρω­στα στην αβε­βαιό­τη­τα της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής και η θεώ­ρη­ση μιας μακρο­πρό­θε­σμης προ­ο­πτι­κής στον καθο­ρι­σμό των μέτρων για τον κίν­δυ­νο πλημ­μύ­ρας (π.χ. σε σχέ­ση με τη χρή­ση της γης, την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των κατα­σκευα­στι­κών μέτρων, την προ­στα­σία των κτι­ρί­ων, την κρί­σι­μη υπο­δο­μή κ.λπ.)».

Τι σημαί­νει αυτό; Οτι με δεδο­μέ­νο πως η ίδια η ΕΕ θεω­ρεί ότι η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή δεν επη­ρε­ά­ζει τα πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να (το λένε ξεκά­θα­ρα στη μελέ­τη, όπως απο­κα­λύ­ψα­με στο σχε­τι­κό ρεπορ­τάζ), ζητά να παρ­θούν ουσια­στι­κά ημί­με­τρα και την ίδια στιγ­μή χαρα­κτη­ρί­ζει τα επεί­γο­ντα έργα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής θωρά­κι­σης «μακρο­πρό­θε­σμη προοπτική»!

Σε αυτό το πλαί­σιο, στο πλαί­σιο της «ατο­μι­κής ευθύ­νης» για την πρό­λη­ψη από πλημ­μύ­ρες, είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι υπάρ­χει μέτρο που το ονο­μά­ζουν: «Κατάρ­τι­ση γεωρ­γών και κτη­νο­τρό­φων σε πρα­κτι­κές μεί­ω­σης επι­πτώ­σε­ων από τις πλημ­μύ­ρες». Περι­λαμ­βά­νει «Δρά­σεις μετά­δο­σης γνώ­σε­ων και ενη­μέ­ρω­σης» και προ­βλέ­πει την «επαγ­γελ­μα­τι­κή κατάρ­τι­ση και δρά­σεις δεξιο­τή­των, τις δρά­σεις επί­δει­ξης και ενη­μέ­ρω­σης και τις βρα­χυ­πρό­θε­σμες ανταλ­λα­γές σε ζητή­μα­τα δια­χεί­ρι­σης εκμε­ταλ­λεύ­σε­ων και επι­σκέ­ψεις. Οι εκπαι­δευ­τι­κές τεχνι­κές περι­λαμ­βά­νουν πρα­κτι­κές εργα­σί­ες και εξα­το­μι­κευ­μέ­νη καθοδήγηση».

Δηλα­δή, να εκπαι­δευ­τούν οι αγρό­τες για να προ­στα­τεύ­ουν μόνοι τους τις καλ­λιέρ­γειές τους από πλημμύρες!

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο