Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πλημμύρισε το Σύνταγμα – Πολύ μεγάλο απεργιακό συλλαλητήριο (ΦΩΤΟ)

Πλημ­μύ­ρι­σε το Σύνταγ­μα από χιλιά­δες απερ­γούς δεκά­δων κλάδων.

Χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι, απερ­γοί στον ιδιω­τι­κό και δημό­σιο τομέα, δια­τρά­νω­σαν την από­φα­σή τους να μην απο­δε­χθούν τη σύγ­χρο­νη σκλα­βιά, με όσους νόμους και δια­τά­ξεις κι αν την επι­κυ­ρώ­σουν κρά­τος και κυβερ­νή­σεις. Μαζί τους συνα­ντή­θη­καν με τις κοι­νές διεκ­δι­κή­σεις φοι­τη­τές, μικροί επαγ­γελ­μα­τί­ες και γυναίκες.

Με το μεγά­λο τους συλ­λα­λη­τή­ριο δια­τρά­νω­σαν την αντί­θε­σή τους στο νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα για τα Εργα­σια­κά, στην κοροϊ­δία της κυβέρ­νη­σης με τις τριε­τί­ες, στην εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή που βου­λιά­ζει δικαιώ­μα­τα, ζωές και περιου­σί­ες στη λάσπη.

Διεκ­δί­κη­σαν Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις, ουσια­στι­κές αυξή­σεις μισθών, στα­θε­ρό ωρά­ριο εργα­σί­ας, δου­λειά με δικαιώ­μα­τα. Εξέ­φρα­σαν την αλλη­λεγ­γύη τους στους πλη­γέ­ντες από τις πλημ­μύ­ρες και διεκ­δί­κη­σαν άμε­σες απο­ζη­μιώ­σεις στο 100%, έργα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής θωρά­κι­σης, μέτρα ουσια­στι­κής στή­ρι­ξής τους.

Από τα μεγά­φω­να της πολύ μεγά­λης συγκέ­ντρω­σης δια­βά­στη­κε ο κατά­λο­γος των Ομο­σπον­διών και Εργα­τι­κών Κέντρων που προ­κή­ρυ­ξαν απερ­γία, χτί­ζο­ντας το μέτω­πο κόντρα στις συν­δι­κα­λι­στι­κές δυνά­μεις ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ που απέρ­ρι­ψαν την πρό­τα­ση για 24ωρη απερ­γία και προ­τί­μη­σαν να …συν-νομο­θε­τούν με την κυβέρ­νη­ση, κάνο­ντας παρα­τη­ρή­σεις και προ­τεί­νο­ντας βελ­τιώ­σεις στο νομοσχέδιο-έκτρωμα.

«Το 8ωρο κερ­δή­θη­κε με αγώ­νες και με αίμα», υπεν­θύ­μι­σαν εργα­ζό­με­νοι και Συν­δι­κά­τα καταγ­γέλ­λο­ντας τις ρυθ­μί­σεις που αντί να μειώ­νουν τον εργά­σι­μο χρό­νο, αυξά­νουν τις μέρες και τις ώρες δου­λειάς για να αυγα­τί­ζουν τα κέρ­δη των επιχειρήσεων.

«Με απλή­ρω­τη εργα­σία και τσά­κι­σμα μισθών χτί­ζο­νται τα κέρ­δη των αφε­ντι­κών», φώνα­ξαν και δια­μή­νυ­σαν πως απορ­ρί­πτουν την πολι­τι­κή που τους στέλ­νει μέχρι τα 70 χρό­νια στη δου­λειά, που θέλει «να ζουν και να πεθαί­νουν για τ’ αφεντικά».

Παράλ­λη­λα, οι δια­δη­λω­τές δια­βε­βαί­ω­σαν πως έχουν ανοι­χτό μέτω­πο με την πολι­τι­κή που βου­λιά­ζει συνο­λι­κά τη ζωή και τα δικαιώ­μα­τά τους, για­τί τα θεω­ρεί «κόστος» που ζημιώ­νουν τα κέρδη.

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση συμ­με­τεί­χε αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον ΓΓ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα. Επί­σης συμ­με­τεί­χαν ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και ο Νίκος Σοφια­νός, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθή­νας με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

«Οι εργα­ζό­με­νοι του δημό­σιου τομέα και των δήμων απερ­γού­με μαζι­κά», τόνι­σε ο Βασί­λης Πετρό­που­λος, μέλος της διοί­κη­σης της ΠΟΕ ΟΤΑ. Από το βήμα της συγκέ­ντρω­σης έδω­σε απά­ντη­ση στις …απο­ρί­ες του υπουρ­γού για­τί απερ­γούν οι εργα­ζό­με­νοι στο Δημό­σιο. «Ξέρουν, κύριε υπουρ­γέ, και τα σωμα­τεία και οι εργα­ζό­με­νοι να δια­βά­ζουν», επι­σή­μα­νε και τόνι­σε πως δια­τά­ξεις όπως η δου­λειά το Σαβ­βά­το, για έξι μέρες την εβδο­μά­δα, η διευ­θέ­τη­ση εργα­σί­ας, η υπε­ρά­σπι­ση της απερ­γο­σπα­σί­ας και οι ποι­νές σε όποιον αγω­νί­ζε­ται σαφώς και αφο­ρούν και τους εργα­ζό­με­νους στο Δημόσιο.

Την εγκλη­μα­τι­κή απου­σία αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων και τις συνέ­πειες των σχε­τι­κών ελλεί­ψε­ων στην αγρο­τι­κή παρα­γω­γή, ανέ­δει­ξε ο Θωμάς Κού­κος, εκ μέρους της Επι­τρο­πής Αγώ­να Λαϊ­κών Αγο­ρών, από την περιο­χή της Φαρ­κα­δό­νας Τρι­κά­λων. «Οι μόνοι που στά­θη­καν δίπλα στους αγρο­το­κτη­νο­τρό­φους είναι τα Συν­δι­κά­τα», επι­σή­μα­νε και πρό­σθε­σε ότι η αλλη­λεγ­γύη αν και είναι απα­ραί­τη­τη δεν φτά­νει, αλλά είναι ανά­γκη να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας και η διεκ­δί­κη­ση για να μπο­ρούν οι αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι να συνε­χί­σουν να ζουν και να δου­λεύ­ουν στον τόπο τους.

«Σήμε­ρα, η μεγά­λη πανερ­γα­τι­κή απερ­γία που πήρε πλέ­ον πανελ­λα­δι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά, η μεγά­λη απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση εδώ στο Σύνταγ­μα, τους χάλα­σε τα σχέ­δια!» τόνι­σε ο Γιώρ­γος Στε­φα­νά­κης, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων Ν. Αττικής.

«Κάνου­με σε όλους καθα­ρό από αυτή εδώ τη συγκέ­ντρω­ση, στην κυβέρ­νη­ση, στους εργο­δό­τες και τα κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν την πολι­τι­κή της ΕΕ και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων: Το βασι­κό αίτη­μα της απερ­γί­ας μας είναι να μην ψηφι­στεί αυτό το νομο­σχέ­διο, να το πάρουν πίσω. Αυτοί που θα το ψηφί­σουν έχουν τερά­στια ευθύ­νη και θα το πλη­ρώ­σουν», επι­σή­μα­νε και τόνι­σε την ανά­γκη με αλλη­λεγ­γύη, με κοι­νή δρά­ση «να δυνα­μώ­σει η προ­σπά­θεια για να στρα­φούν ακό­μα περισ­σό­τε­ρα σωμα­τεία απέ­να­ντι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή. Να δυνα­μώ­σει η κοι­νή δρά­ση με τους αγρό­τες και τους μικρούς αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους επαγ­γελ­μα­τί­ες και εμπό­ρους που σήμε­ρα τους κατα­στρέ­φει η πολι­τι­κή που άφη­σε απρο­στά­τευ­τη τη Θεσ­σα­λία, τον Έβρο, την Εύβοια».

Το «παρών» στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση έδω­σαν εκα­το­ντά­δες συμ­βα­σιού­χοι πυρο­σβέ­στες που δίνουν αγώ­να για τη μονι­μο­ποί­η­σή τους.

«Είμα­στε εδώ για να εκπρο­σω­πή­σου­με τις μπεζ στο­λές, που 31 Οκτω­βρί­ου δυστυ­χώς θα πάνε στο ταμείο ανερ­γί­ας», σημεί­ω­σε ο Θάνος Ψαρό­που­λος, πρό­ε­δρος Πανελ­λή­νιου Σωμα­τεί­ου Συμ­βα­σιού­χων Πυρο­σβε­στών. «Οι ανά­γκες της Πυρο­σβε­στι­κής δεν είναι επο­χια­κές», υπο­γράμ­μι­σε και χει­ρο­κρο­τή­θη­κε θερ­μά από τους συνα­δέλ­φους του και όλους τους συγκεντρωμένους.

Το μήνυ­μα της επι­τυ­χί­ας της απερ­γί­ας, ιδιαί­τε­ρα στους κλά­δους και τους χώρους δου­λειάς που υπάρ­χουν σωμα­τεία, μετέ­φε­ρε στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση ο Νίκος Μαυ­ρο­κέ­φα­λος, μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθή­νας. Ιδιαί­τε­ρα ανα­φέρ­θη­κε στους απερ­γούς στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς που έκα­ναν κου­ρε­λό­χαρ­το τους νόμους και τις δικα­στι­κές απο­φά­σεις που έβγα­λαν την κινη­το­ποί­η­ση «παρά­νο­μη». «Σήμε­ρα πήραν την απά­ντη­σή τους. Η επι­τυ­χία της απερ­γί­ας είναι η αφε­τη­ρία για να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας των εργα­ζο­μέ­νων», τόνι­σε, ενά­ντια στην πολι­τι­κή που τους πνί­γει, τους καί­ει, τους δολο­φο­νεί στους τόπους δου­λειάς, τους κατα­δι­κά­ζει στην εργα­σια­κή ανα­σφά­λεια και ομη­ρία. «Εμπρός για νέους αγώ­νες», τόνισε.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο