«Πλην Λακεδαιμονίων»: Η πλήρης δικαίωση του ΚΚΕ στο Μακεδονικό

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Αν υπάρ­χει μια πολι­τι­κή δύνα­μη στη χώρα, της οποί­ας η στά­ση στο ζήτη­μα της ονο­μα­σί­ας της ΠΓΔΜ δικαιώ­θη­κε πέρα για πέρα, αυτή είναι το ΚΚΕ. Πρό­κει­ται για μια θέση που- σε αντί­θε­ση με τα αστι­κά κόμ­μα­­τα- έχει παρα­μεί­νει στα­θε­ρή εδώ και 27 χρό­νια, χωρίς να εγκλω­βί­ζε­ται στην ονο­μα­το­λο­γία. Εξ’ αρχής, από το … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Πλην Λακε­δαι­μο­νί­ων»: Η πλή­ρης δικαί­ω­ση του ΚΚΕ στο Μακε­δο­νι­κό.