Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πληροφορίες για ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ανοιχτά της Ιταλίας

Πλη­ρο­φο­ρί­ες πως ένα ρωσι­κό πυρη­νο­κί­νη­το υπο­βρύ­χιο τύπου «SSN» ή υπο­βρυ­χί­ου, εξο­πλι­σμέ­νου με πυραύ­λους «Κρουζ», επι­χει­ρεί στα ανοι­χτά της Ιτα­λί­ας, μετα­ξύ Μάλ­τας και Σικε­λί­ας, μετα­δί­δει ο ιστό­το­πος «Naval News» και ανα­πα­ρά­γει η γερ­μα­νι­κή «Bild».

Σύμ­φω­να με τον ιστό­το­πο, δεν είναι ξεκά­θα­ρο πόσο διά­στη­μα βρί­σκε­ται εν πλω, ωστό­σο, όπως ανα­φέ­ρει το δημο­σί­ευ­μα, πιθα­νόν να κατέ­πλευ­σε στο συγκε­κρι­μέ­νο σημείο για να αντι­κα­τα­στή­σει το ρωσι­κό αντι­τορ­πι­λι­κό «Marshal Ustinov», το οποίο είχε κατα­πλεύ­σει στη Μεσό­γειο έως τις 24 Αυγούστου.

«Η συσ­σώ­ρευ­ση δυνά­με­ων του ρωσι­κού ναυ­τι­κού στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα ως μέρος της εισβο­λής στην Ουκρα­νία είναι γνω­στή. Λιγό­τε­ρο συχνά συζη­τεί­ται η σχε­τι­κή συσ­σώ­ρευ­ση στη Μεσό­γειο, η οποία θεω­ρεί­ται ως η εξω­τε­ρι­κή άμυ­να για τις επι­χει­ρή­σεις στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα» τονί­ζει το δημοσίευμα.

Θυμί­ζου­με πως την ώρα που ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία κλι­μα­κώ­νε­ται, ενώ η ιμπε­ρια­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στα Βαλ­κά­νια «μυρί­ζει μπα­ρού­τι», στις 22 Ιού­λη στην Αδρια­τι­κή ΝΑΤΟι­κοί και ρωσι­κό Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό βρέ­θη­καν «σε από­στα­ση βολής», μετά από μια ιδιαί­τε­ρα «τολ­μη­ρή» ενέρ­γεια που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν τα ρωσι­κά πλοία στην περιο­χή τα οποία τοπο­θε­τή­θη­καν με τρό­πο ώστε να φρά­ξουν την Αδρια­τι­κή και να παρε­μπο­δί­σουν την πορεία του αμε­ρι­κα­νι­κού αερο­πλα­νο­φό­ρου που έπλεε προς την περιοχή.

Λίγες μέρες μετά, στις 25 Ιού­λη, η ΝΑΤΟι­κή δύνα­μη SMG2 ‑με αμε­ρι­κα­νι­κά, ιτα­λι­κά, ισπα­νι­κά, τουρ­κι­κά και ελλη­νι­κά μαχη­τι­κά και φρε­γά­τες- συγκε­ντρώ­θη­κε στο Ιόνιο, σχη­μα­τί­ζο­ντας ένα τετρά­γω­νο γύρω από το αερο­πλα­νο­φό­ρο, με σκο­πό να φανεί ότι το ΝΑΤΟ δεν σκο­πεύ­ει «να απο­λέ­σει τον έλεγ­χο της περιοχής».

Την ίδια ώρα συνε­χείς είναι οι συνεκ­παι­δεύ­σεις που πραγ­μα­το­ποιούν οι ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις με τιςP δυνά­μεις των ΗΠΑ, τόσο το αμε­ρι­κά­νι­κο αερο­πλα­νο­φό­ρο, όσο και με στρα­τη­γι­κά βομ­βαρ­δι­στι­κά των ΗΠΑ, στην ίδια περιο­χή, βάζο­ντας το λαό ακό­μα παρα­μέ­σα στο στό­χα­στρο των ανταγωνισμών.

Πηγή: 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο