«Πληρωμένες» απαντήσεις για τους sugar daddies έδωσε ο Κουτσούμπας: «Δεν ενοχλεί η πραγματικότητα αλλά η αποκάλυψή της»

«Η σημε­ρι­νή Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Γυναί­κας σημα­δεύ­ε­ται από το πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο των φοι­τη­τών και φοι­τη­τριών ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια, διεκ­δι­κώ­ντας απο­κλει­στι­κά δημό­σια και πραγ­μα­τι­κά δωρε­άν πανε­πι­στη­μια­κή μόρ­φω­ση. Εδώ βρί­σκε­ται η ελπί­δα! Στους αγώ­νες του λαού και της νεο­λαί­ας» τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ομι­λία του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Πλη­ρω­μέ­νες» απα­ντή­σεις για τους sugar daddies έδω­σε ο Κου­τσού­μπας: «Δεν ενο­χλεί η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αλλά η απο­κά­λυ­ψή της».