Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πληρωμένη απάντηση του ΚΚΕ στον αντικομμουνισμό υπ. βουλευτή της ΝΔ (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε κρε­σέ­ντο αντι­κομ­μου­νι­σμού επι­δό­θη­κε ο υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής της ΝΔ στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή, Σπ. Κρι­κέ­τος, σε συζή­τη­ση υπο­ψή­φιων στην «ΕΡΤNews», το από­γευ­μα της Τετάρ­της 3 Μάη.

Συγκε­κρι­μέ­να ο Σπή­λιος Κρι­κέ­τος, υιο­θε­τώ­ντας την επι­κίν­δυ­νη θεω­ρία των δύο άκρων, την επί­ση­μη πολι­τι­κή της ΕΕ που εξι­σώ­νει τον φασι­σμό με τον κομ­μου­νι­σμό, χαρα­κτή­ρι­σε “αντι­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα” το ΚΚΕ, “απα­ντώ­ντας” στην τοπο­θέ­τη­ση του υπο­ψή­φιου βου­λευ­τή του ΚΚΕ, Μ. Μπε­κρή, σχε­τι­κά με την από­φα­ση για το κόμ­μα Κασι­διά­ρη! Μάλι­στα, στην πρέ­που­σα απά­ντη­ση που πήρε από τον υπο­ψή­φιο βου­λευ­τή του ΚΚΕ, ο οποί­ος ζήτη­σε να πάρει επί­ση­μα θέση η ΝΔ για τον αντι­κομ­μου­νι­σμό που εξέ­φρα­σε ο Σ. Κρι­κέ­τος, ο τελευ­ταί­ος συνέ­χι­σε την επί­θε­ση, επι­κα­λού­με­νος την επί­ση­μη θέση της ΕΕ, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως η θέση του “δεν τελεί υπό αδεία”!

Όσον αφο­ρά το «κόμ­μα Κασι­διά­ρη» και τη χθε­σι­νή δικα­στι­κή από­φα­ση, ο Μάρ­κος Μπε­κρής τόνι­σε ότι ο φασι­σμός και ο ναζι­σμός δεν αντι­με­τω­πί­ζο­νται με δικα­στι­κές απο­φά­σεις και νόμους, αλλά από το εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα, τους νέους, τους φοι­τη­τές, στις γει­το­νιές και τους χώρους δου­λειάς. Σημεί­ω­σε την εμπει­ρία από τη δολο­φο­νι­κή κι εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση των φασι­στών στον Πει­ραιά με τη δολο­φο­νία του Π. Φύσ­σα στο Κερα­τσί­νι, με το χτύ­πη­μα των συν­δι­κα­λι­στών του ΚΚΕ στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη, αλλά και την αξιο­ποί­η­σή τους από τους εργο­δό­τες, για να στή­σουν απερ­γο­σπα­στι­κούς μηχα­νι­σμούς, κόντρα στα δικαιώ­μα­τα και τους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων. Στον αγώ­να κατά του φασι­σμού, το ΚΚΕ είναι μπρο­στά, σημεί­ω­σε και ανα­φέρ­θη­κε στην αντι­φα­σι­στι­κή εκδή­λω­ση που διορ­γα­νώ­νει η ΤΟ Πει­ραιά του ΚΚΕ στις 9 Μάη, στο μνη­μείο του δολο­φο­νη­μέ­νου Π. Φύσσα.

Ο Μ. Μπε­κρής υπο­γράμ­μι­σε τις σοβα­ρές μεγά­λες ευθύ­νες όλων των κυβερ­νή­σε­ων για το γεγο­νός ότι η δίκη της ΧΑ δεν έχει τελε­σι­δι­κή­σει, ενώ για τη διά­τα­ξη της κυβέρ­νη­σης για το «κόμ­μα Κασι­διά­ρη» σημεί­ω­σε ότι εμπε­ριεί­χε επι­κίν­δυ­νες γενι­κό­λο­γες δια­τά­ξεις, στο πλαί­σιο της απα­ρά­δε­κτης και ανι­στό­ρη­της θεω­ρί­ας των δύο άκρων, που απο­τε­λεί επί­ση­μη πολι­τι­κή της ΕΕ και την υιο­θε­τούν όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα στην Ελλάδα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο