Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πλούσιοι κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο συγκεντρώνουν χρήματα για να σταματήσουν την κατασκευή ξενώνα άστεγων

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Κάτοι­κοι μιας εύπο­ρης περιο­χής του Σαν Φραν­σί­σκο έχουν ξεκι­νή­σει έκκλη­ση συγκέ­ντρω­σης χρη­μά­των σε μια προ­σπά­θεια να εμπο­δί­σουν την ανέ­γερ­ση ξενώ­να άστε­γων που σχε­διά­ζε­ται να χτι­στεί στην περιο­χή τους γρά­φει η εφη­με­ρί­δα Independent.

Ήδη έχουν συγκε­ντρω­θεί πάνω από 60.000 δολά­ρια για να χρη­μα­το­δο­τή­σουν την νομι­κή προ­σφυ­γή ενά­ντια στα σχέ­δια για την ανέ­γερ­ση του κτι­ρί­ου 200-θέσε­ων σε μια πόλη που έχει τερά­στια προ­βλή­μα­τα με τους άστεγους.

Οι πλού­σιοι κάτοι­κοι απηύ­θυ­ναν έκκλη­ση για χρη­μα­το­δό­τη­ση στην ιστο­σε­λί­δα GoFundMe- που συνή­θως απευ­θύ­νει εκκλή­σεις για συγκέ­ντρω­ση χρη­μά­των για φιλαν­θρω­πι­κούς σκο­πούς ή για ενι­σχύ­σεις μετά από φυσι­κές καταστροφές.

Η σελί­δα λέει ότι τα κεφά­λαια θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν «για νομι­κές ενέρ­γειες και συνα­φή έξο­δα» για να αντι­τα­χθούν στις προ­τά­σεις της δημάρ­χου London Breed για την κατα­σκευή του ξενώ­να σε ένα κενό οικό­πε­δο στην Embarcadero, στην Ανα­το­λι­κή παρα­λία της πόλης.

Ο συνα­σπι­σμός αντί­δρα­σης των κατοί­κων από τις γύρω γει­το­νιές υπο­στη­ρί­ζει ότι τα σχέ­δια θα κάνουν την περιο­χή ”λιγό­τε­ρο ασφαλή”.

Έχουν βάλει σαν στό­χο την συγκέ­ντρω­ση 100.000 δολα­ρί­ων και έχουν πάρει περισ­σό­τε­ρες από 135 δωρε­ές από δωρη­τές όπου συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στε­λέ­χη εται­ριών και χρη­μα­τι­στη­ρί­ου όπως και ακαδημαϊκοί.

Στην περιο­χή San Francisco Bay υπάρ­χουν περισ­σό­τε­ροι από 7.000 άστε­γοι, σύμ­φω­να με πρό­σφα­τες εκτιμήσεις.

Το μέσο σπί­τι στην νότια παρα­λία, την περιο­χή όπου προ­τεί­νε­ται να κατα­σκευα­στεί το κατα­φύ­γιο, κοστί­ζει 1. 2 εκα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

«Οι άνθρω­ποι θέλουν από την δημο­τι­κή αρχή να αντι­με­τω­πί­σει τις προ­κλή­σεις στους δρό­μους μας και να βοη­θή­σει τους απρο­φύ­λα­κτος κατοί­κους να βρε­θούν σε στε­γα­σμέ­νο χώρο και είμαι απο­φα­σι­σμέ­νη να κάνω ότι μπο­ρώ για να συμ­βεί αυτό» δηλώ­νει η πρώ­τη μαύ­ρη δήμαρ­χος του Σαν Φρανσίσκο.

«Αλλά είναι εξαι­ρε­τι­κά εκνευ­ρι­στι­κό και απο­γοη­τευ­τι­κό ότι μόλις έχου­με υπο­βά­λει μια λύση για να οικο­δο­μή­σου­με ένα νέο κατα­φύ­γιο για αυτούς τους ανθρώ­πους, άλλοι άνθρω­ποι αρχί­ζουν να απει­λούν με νομι­κές ενέργειες».

astegoi5

«Κατα­λα­βαί­νω ότι άνθρω­ποι έχουν τις ερω­τή­σεις τους για την θέση κατα­σκευ­ής και είμα­στε στην ευχά­ρι­στη θέση να κατα­δεί­ξου­με πώς λει­τουρ­γούν αυτές οι δρά­σεις και τις θετι­κές επι­πτώ­σεις τους σε άλλες γει­το­νιές, αλλά δεν μπο­ρού­με να αντέ­ξου­με περιτ­τές καθυστερήσεις.»

Μια αντί­πα­λη σελί­δα συστά­θη­κε αυτή την εβδο­μά­δα για την αντι­με­τώ­πι­ση των προ­σπα­θειών να εμπο­δι­στεί η κατα­σκευή του ξενώ­να και συγκέ­ντρω­σε περισ­σό­τε­ρα από 33.000 δολά­ρια σε μια μέρα.

«Προ­σπα­θούν να στα­μα­τή­σουν ένα κατα­φύ­γιο αστέ­γων στην γει­το­νιά, και αυτοί είναι οι ίδιοι άνθρω­ποι που δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την έλλει­ψη στέ­γης όλη την ώρα, δηλώ­νει ο ιδρυ­τής της δεύ­τε­ρης σελί­δας, William Fitzgerald, στην San Francisco Chronicle. «Νοιά­ζο­μαι για τους άστε­γους ανθρώ­πους. Πιστεύω ότι αξί­ζουν ασφα­λές και ανθρώ­πι­νο κατα­φύ­γιο» συμπληρώνει.

Η έλλει­ψη στέ­γης είναι ένα από τα πιό καυ­τά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο πλη­θυ­σμός των ΗΠΑ. Από την μιά χιλιά­δες δια­με­ρί­σμα­τα μένουν άδεια, ανοί­κια­στα για­τί οι τιμές τους είναι απα­γο­ρευ­τι­κές για μεγά­λα τμή­μα­τα των χαμη­λοει­σο­δη­μα­τιών. Από την άλλη η ραγδαία φτω­χο­ποί­η­ση και η παντε­λής αδια­φο­ρία του καπι­τα­λι­σμού για τις ζωές και την τύχη των ανθρώ­πων στις ΗΠΑ δημιουρ­γεί κοι­νω­νι­κά αδιέ­ξο­δα. Ακό­μη και οι μικρές προ­σπά­θειες μέσα στα πλαί­σια του συστή­μα­τος βρί­σκουν αντι­πά­λους. Δημιουρ­γεί­ται ένας ιδιό­τυ­πος κοι­νω­νι­κός ρατσι­σμός με εμφα­νή ταξι­κή προ­έ­λευ­ση. Οι εύπο­ροι δεν θέλουν τους άστε­γους και φτω­χούς στις γει­το­νιές τους. Ο καπι­τα­λι­σμός ευνο­εί την ανθρω­πο­φα­γία, τον κανι­βα­λι­σμό του πνεύ­μα­τος και πρέ­πει να καταργηθεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο