Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πλυντήριο

Πρό­σκλη­ση στους βου­λευ­τές της Χρυ­σής Αυγής να επι­σκε­φτούν το υπουρ­γείο, προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρω­θούν «από τους αρμό­διους επι­τε­λείς για όλα τα τεθέ­ντα ζητή­μα­τα», απευ­θύ­νει ο υπουρ­γός Εθνι­κής Αμυ­νας, απα­ντώ­ντας σε Ερώ­τη­ση της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης σχε­τι­κά με τα κοι­νά προ­γράμ­μα­τα εξο­πλι­σμών Ελλά­δας — Κύπρου.

Την ίδια ώρα, η κυβερ­νη­τι­κή εφη­με­ρί­δα «Αυγή» κατα­λό­γι­ζε μειω­μέ­να αντα­να­κλα­στι­κά απέ­να­ντι στη Χρυ­σή Αυγή και πολι­τι­κές σκο­πι­μό­τη­τες στα κόμ­μα­τα εκεί­να που είτε δεν κατα­δί­κα­σαν την πρό­σφα­τη επί­θε­ση των χρυ­σαυ­γι­τών στο Κερα­τσί­νι, είτε το έκα­ναν καθυστερημένα.

Είναι προ­φα­νές, όμως, ότι τα ίδια ισχύ­ουν και για την κυβέρ­νη­ση, μιας και το περι­στα­τι­κό με τον υπουρ­γό Αμυ­νας δεν είναι το πρώ­το. Θυμί­ζου­με ότι η κυβερ­νη­τι­κή κου­στω­δία δεν είχε κανέ­να πρό­βλη­μα να σου­λα­τσά­ρει με τους χρυ­σαυ­γί­τες βου­λευ­τές στην επί­σκε­ψη που οργά­νω­σε πριν από μερι­κούς μήνες σε ακρι­τι­κά νησιά, ενώ ταυ­τό­χρο­να η ναζι­στι­κή οργά­νω­ση έχει πιά­σει στα­σί­δι στις εκδη­λώ­σεις που συνο­δεύ­ουν τις μεγά­λες κυρί­ως στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις στη χώρα μας.

Και το πιο επι­κίν­δυ­νο απ’ όλα είναι ότι κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη επι­κα­λού­νται τον «θεσμι­κό ρόλο» της Χρυ­σής Αυγής για να χαριε­ντί­ζο­νται μαζί της, ξεπλέ­νο­ντας κυριο­λε­κτι­κά τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της ως εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, επει­δή ακρι­βώς η ιδε­ο­λο­γία της είναι εγκληματική.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο