Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πνίγηκε ο Έβρος — Εγκλωβισμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί σε δημοτικό σχολείο

Σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα δημιούρ­γη­σε η σημε­ρι­νή ισχυ­ρή βρο­χό­πτω­ση στον Δήμο Αλε­ξαν­δρού­πο­λης. Στον οικι­σμό του Απα­λού ο Δήμος ανα­κοί­νω­σε την ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας του Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου και οι μαθη­τές περι­μέ­νουν εντός του κτη­ρί­ου μέχρι να υπάρ­ξουν οι συν­θή­κες για την ασφα­λή απο­μά­κρυν­σή τους.

«Υπάρ­χει έντο­νη βρο­χό­πτω­ση στην περιο­χή η οποία έχει περι­κλεί­σει το Δημο­τι­κό σχο­λείο του Απα­λού. Τα παι­διά και οι εκπαι­δευ­τι­κοί είναι μέσα με ασφά­λεια και περι­μέ­νου­με να κοπά­σει η βρο­χή για να κάνου­με παρέμ­βα­ση. Δεν αφή­νου­με να κάνει καμιά προ­σέγ­γι­ση κανέ­νας γονιός στο Δημο­τι­κό σχο­λείο» δήλω­σε στην ΕΡΤ Ορε­στιά­δας ο αντι­δή­μαρ­χος Καθα­ριό­τη­τας Ηλί­ας Δαστερίδης.

Δύσκο­λη είναι η κατά­στα­ση και κοντά στο Αερο­δρό­μιο σε πολ­λά σημεία όπου η ροή του νερού έχει περά­σει πάνω από τον δρό­μο με απο­τέ­λε­σμα να κλεί­σει το οδι­κό δίκτυο από Αλε­ξαν­δρού­πο­λη – Φέρες και αντί­στρο­φα.

Από την ισχυ­ρή βρο­χό­πτω­ση που σημειώ­νε­ται στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή υπήρ­ξαν έντο­νες πλημμύρες.

Η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία επι­χει­ρεί στην περιο­χή με τρία οχή­μα­τα και επτά πυρο­σβέ­στες, ανα­μέ­νε­ται, όμως, αύξη­ση των δυνάμεων.

 

Σουφλί: Πλημμύρισαν σπίτια σε πόλη και χωριά

Σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα δημιούρ­γη­σαν και στο Σου­φλί και στα γύρω χωριά οι έντο­νες βρο­χο­πτώ­σεις που συνε­χί­ζο­νται από το πρωί μέχρι τώρα.

Για τρί­τη φορά το τελευ­ταίο χρο­νι­κό διά­στη­μα, τώρα και μέσα στην πόλη του Σου­φλί­ου, πλημ­μύ­ρι­σαν σπί­τια και η Πυρο­σβε­στι­κή έχει δεχθεί πολ­λές κλή­σεις για βοή­θεια και άντλη­ση υδά­των, ενώ και οι υπη­ρε­σί­ες του δήμου είναι στους δρό­μους για να βοη­θή­σουν όσους έχουν ανάγκη.

evros1 evros2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο