Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πνευμονολογική Εταιρεία: Καθόλου ασφαλές το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Προ­βλη­μα­τι­κή και παρα­πλα­νη­τι­κή είναι η σύγκρι­ση ότι οι ηλε­κτρο­νι­κές συσκευ­ές παρο­χής νικο­τί­νης (ατμο­ποι­η­τές και ηλε­κτρο­νι­κά τσι­γά­ρα) είναι ασφα­λέ­στε­ρες από τα συμ­βα­τι­κά τσι­γά­ρα. «Πιο ασφα­λές δεν σημαί­νει ασφα­λές», τόνι­σαν κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου οι εκπρό­σω­ποι της Ελλη­νι­κής Πνευ­μο­νο­λο­γι­κής Εταιρείας.

Υπο­γράμ­μι­σαν ότι οι μακρο­πρό­θε­σμες επι­πτώ­σεις του ατμί­σμα­τος είναι βασι­κά άγνω­στες — χρειά­στη­καν δεκα­ε­τί­ες προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θούν οι θανα­τη­φό­ρες επι­πτώ­σεις του καπνί­σμα­τος — αφού οι ηλε­κτρο­νι­κές συσκευ­ές παρο­χής νικο­τί­νης (electronic nicotine delivery systems, eNDS) έκα­ναν την εμφά­νι­ση τους πριν από περί­που μία δεκα­ε­τία. Όπως ανέ­φε­ραν η απή­χη­ση του ατμί­σμα­τος έχει επε­κτα­θεί δρα­μα­τι­κά σε όλο τον κόσμο βασι­ζό­με­νη στην παρα­δο­χή πως οι eNDS είναι ασφα­λέ­στε­ρες από τα συμ­βα­τι­κά τσιγάρα.

Σε αυτό σύμ­φω­να με τον Καθη­γη­τή Πνευ­μο­νο­λο­γί­ας-Φυμα­το­λο­γί­ας ΕΚΠΑ, Μπού­ρο Δημο­σθέ­νη, συμ­βάλ­λουν και από­ψεις επι­στη­μό­νων, κάτι που ο ίδιος θεω­ρεί απα­ρά­δε­κτο. «Η δήλω­ση πως το άτμι­σμα είναι ασφα­λές είναι πρό­ω­ρη και ανεύ­θυ­νη. Είναι πλέ­ον σαφές πως το άτμι­σμα μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε δυνη­τι­κά θανα­τη­φό­ρα οξεία πνευ­μο­νι­κή βλά­βη, γεγο­νός που απο­δει­κνύ­ει πως δεν είναι ασφα­λές», ανέ­φε­ρε ο κ. Μπούρος.

Στις ΗΠΑ έως 20 Νοεμ­βρί­ου 2019 είχαν δηλω­θεί 2.290 περι­στα­τι­κά οξεί­ας πνευ­μο­νι­κής βλά­βης και 47 θάνα­τοι. Η επι­πλο­κή αυτή είναι επι­κίν­δυ­νη, η συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα των ασθε­νών (95%) χρειά­στη­κε νοση­λεία. Οι περισ­σό­τε­ρες περι­πτώ­σεις ήταν νεα­ρά άτο­μα, κάτω των 35 ετών (77%). Ο κ. Μπού­ρο, έκρου­σε τον κώδω­να του κιν­δύ­νου, προ­τεί­νο­ντας εντα­τι­κο­ποί­η­ση των προ­γραμ­μά­των ενη­μέ­ρω­σης, ιδιαί­τε­ρα στους νέους, καθώς όπως είπε η δια­φή­μι­ση των ηλε­κτρο­νι­κών συσκευών παρο­χής νικο­τί­νης είναι επι­θε­τι­κή ιδιαί­τε­ρα στους εφή­βους. Στις ΗΠΑ το 2017 το 11% των μαθη­τών ηλι­κί­ας 17–18 ετών ανέ­φε­ραν πως άτμι­σαν τον τελευ­ταίο μήνα, το ποσο­στό εκτο­ξεύ­τη­κε στο 20,9% το 2018 και στο 25.4% το 2019. Η αγο­ρά ηλε­κτρο­νι­κών συσκευών παρο­χής νικο­τί­νης είναι εξαι­ρε­τι­κά προ­σο­δο­φό­ρα με τζί­ρο στις ΗΠΑ που έφτα­σε τα 11,3 δισ. δολά­ρια το 2018.

Σε Ευρώ­πη και Αμε­ρι­κή απα­γο­ρεύ­ε­ται στους κατα­σκευα­στές ηλε­κτρο­νι­κών τσι­γά­ρων να ισχυ­ρί­ζο­νται ότι τα προ­ϊ­ό­ντα τους είναι ασφα­λέ­στε­ρα από το κάπνι­σμα. Η Ελλη­νι­κή Πνευ­μο­νο­λο­γι­κή Εται­ρεία σε συμ­φω­νία με την Ευρω­παϊ­κή Πνευ­μο­νο­λο­γι­κή Εται­ρεία (ERS), τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας (WHO) αλλά και τον FDA, θεω­ρεί ότι το άτμι­σμα είναι μία άλλη μορ­φή καπνί­σμα­τος, η οποία μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει βλα­πτι­κές επι­δρά­σεις στην υγεία και εθι­σμό. Δεν απο­τε­λεί τεκ­μη­ριω­μέ­νη μέθο­δο δια­κο­πής καπνί­σμα­τος. Αντί­θε­τα υπο­νο­μεύ­ει την δια­κο­πή καπνί­σμα­τος, αλλά και την απο­χή από το κάπνι­σμα, προ­σελ­κύ­ο­ντες νεα­ρά άτο­μα με ελλι­πή ενη­μέ­ρω­ση. Το εκπνε­ό­με­νο νέφος περιέ­χει πολ­λές επι­κίν­δυ­νες ουσί­ες που μπο­ρεί να έχουν συνέ­πειες σε άτο­μα που τις εισπνέ­ουν παθη­τι­κά και είναι ευαί­σθη­τα. Περί­που 40 χώρες έχουν ήδη απα­γο­ρεύ­σει τα ηλε­κτρο­νι­κά τσι­γά­ρα και τα δια­λύ­μα­τα νικοτίνης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο