Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΝΠ για την ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | Θ. Παφίλης: Δεν εκδημοκρατίζεται ο «φρουρός» του καπιταλιστικού συστήματος

Μεγά­λη κοροϊ­δία χαρα­κτή­ρι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, την Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου για την Εθνι­κή Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών, για­τί οι ισχυ­ρι­σμοί ότι οι αλλα­γές που προ­βλέ­πο­νται συμ­βάλ­λουν σε δια­φά­νεια και λογο­δο­σία της ΕΥΠ έρχο­νται σε αντί­θε­ση με τη στά­ση της κυβερ­νη­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή με την επί­κλη­ση του απορρήτου.

«Τι νόη­μα έχει η εξε­τα­στι­κή άμα είναι όλα απόρ­ρη­τα;», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Θ. Παφί­λης, ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας ότι όχι απλά δεν βελ­τιώ­νε­ται, αλλά ενι­σχύ­ε­ται το αντι­δρα­στι­κό πλαί­σιο της ΕΥΠ, την ώρα που οι εξαγ­γε­λί­ες για δια­φά­νεια και «όλα στο φως» στην Εξε­τα­στι­κή για τις παρα­κο­λου­θή­σεις έχουν πάει περί­πα­το και εξε­λίσ­σε­ται σε φιά­σκο και κουκούλωμα.

Όσον αφο­ρά στα μέτρα της ΠΝΠ, για την ακρό­α­ση του προ­τει­νό­με­νου διοι­κη­τή στην Επι­τρο­πή Θεσμών και Δια­φά­νειας, ο Θ. Παφί­λης το χαρα­κτή­ρι­σε ξανά κοροϊ­δία, μιας και ο εκά­στο­τε διοι­κη­τής θα ερω­τη­θεί, θα πει γνώ­μη η εκά­στο­τε κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία και μετά θα απο­φα­σί­σει η κυβέρ­νη­ση για τον διο­ρι­σμό του… Ό,τι γίνε­ται δηλα­δή σε κάθε Επιτροπή.

Ενώ ο διο­ρι­σμός δύο εισαγ­γε­λέ­ων ως επο­πτών στην ΕΥΠ τόνι­σε πως δεν έχει καμία σημα­σία, καθώς όσοι κι αν είναι οι εισαγ­γε­λείς, θα εφαρ­μό­σουν ένα τερα­τώ­δες θεσμι­κό πλαί­σιο που δια­μόρ­φω­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις και όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα που τώρα παρου­σιά­ζο­νται αθώ­οι του αίμα­τος. Έκα­νε ανα­φο­ρά στο θεσμι­κό πλαί­σιο που δια­μορ­φώ­θη­κε και από την εφαρ­μο­γή της ευρω­παϊ­κής νομο­θε­σί­ας και Οδηγιών.

Ο Θ. Παφί­λης ξεκα­θά­ρι­σε ότι δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει ουδέ­τε­ρη και ανε­ξάρ­τη­τη ΕΥΠ από την πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων, καθώς απο­τε­λεί έναν αντι­δρα­στι­κό μηχα­νι­σμό του αστι­κού κρά­τους. «Είναι φρου­ρός του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος» και υπε­ρα­σπί­ζε­ται τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου, σημείωσε.

Γι’ αυτό οικο­δο­μή­θη­κε και επι­τα­χύν­θη­κε τα τελευ­ταία χρό­νια ένα πλαί­σιο για να παρα­κο­λου­θού­νται οι πάντες με άρσεις απορ­ρή­του για λόγους εθνι­κής ασφά­λειας, δηλα­δή για τα συμ­φέ­ρο­ντα των καπιταλιστών.

Ακό­μα, ανα­φέρ­θη­κε στο «τερα­τώ­δες» σύστη­μα φακε­λώ­μα­τος Σέν­γκεν, όπου περι­λαμ­βά­νει στοι­χεία των πολι­τών της ΕΕ, βιο­με­τρι­κά δεδο­μέ­να ατό­μων άνω 12 ετών, πολι­τι­κά φρο­νή­μα­τα, θρη­σκευ­τι­κές και φιλο­σο­φι­κές πεποι­θή­σεις.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι το πλαίσιο δεν εκδημοκρατίζεται, αλλά μόνο καταργείται.

Γι’ αυτό επι­σή­μα­νε ότι ο λαός δεν πρέ­πει να απο­δε­χθεί να κατα­κρε­ουρ­γού­νται τα δικαιώ­μα­τά του, να μην τσι­μπή­σει στις κορό­νες των άλλων κομ­μά­των, αλλά να συμπο­ρευ­τεί με το ΚΚΕ για να βαδί­σει σε άλλο δρόμο.

Επί­σης, ο Θ. Παφί­λης στην αρχή της παρέμ­βα­σής του σχο­λί­α­σε τις εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού στη ΔΕΘ, τονί­ζο­ντας ότι δεν ανα­πλη­ρώ­νουν στο ελά­χι­στο τις απώ­λειες εισο­δή­μα­τος που έχουν υπο­στεί εργα­ζό­με­νοι, αγρό­τες και συνταξιούχοι.

Μάλι­στα, υπο­γράμ­μι­σε ότι ακό­μα κι αυτά που δίνει η κυβέρ­νη­ση προ­έρ­χο­νται από την άγρια φορο­λο­γία του λαού, από τις τσέ­πες των λαϊ­κών στρω­μά­των. «Μνη­μό­συ­νο με ξένα κόλ­λυ­βα», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Θ. Παφίλης.

Γι’ αυτό κάλε­σε σε έντα­ση των αγώ­νων για να μπο­ρέ­σουν οι εργα­ζό­με­νοι να ανα­πλη­ρώ­σουν όσα έχασαν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο