Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποδοσφαιριστές παιδιά πολιτικών προσφύγων που δε διέπρεψαν μόνο στο γήπεδο — Από το αρχείο του Νίκου Μάλλιαρη

Με αφορ­μή το θάνα­το του Νίκου Γιού­τσου αντι­γρά­φου­με από το λογα­ρια­σμό facebook του πιο­νέ­ρου του ΠΣΑΠ και πολυ­σχι­δή Νίκου Μάλ­λια­ρη την ανα­φο­ρά του σε ένα ποδο­σφαι­ρι­κό γεγο­νός στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’80 με πολι­τι­κές προεκτάσεις.

Όπως αφη­γεί­ται ο Νίκος Μάλ­λια­ρης, «τον Απρί­λιο του 1983, ως δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Και­σα­ρια­νής (με δήμαρ­χο τον αεί­μνη­στο Πανα­γιώ­τη Μακρή) και συν­δι­κα­λι­στι­κός εκπρό­σω­πος των επαγ­γελ­μα­τιών ποδο­σφαι­ρι­στών Π.Σ.Α.Π, συνα­ντή­θη­κα με τον αξια­γά­πη­το Νίκο Γιούτσο.

Με μεγά­λη προ­θυ­μία και ευχα­ρί­στη­ση δέχθη­κε να έρθει στην Και­σα­ρια­νή να παί­ξει ποδό­σφαι­ρο, μαζί με άλλα παι­διά πολι­τι­κών προ­σφύ­γων, προς τιμήν των 200 εκτε­λε­σθέ­ντων πατριω­τών κομ­μου­νι­στών, από τους Γερ­μα­νούς κατα­κτη­τές, στο Σκο­πευ­τή­ριο της Καισαριανής».

Παι­διά πολι­τι­κών προ­σφύ­γων συγκρό­τη­σαν ομά­δα και αγω­νί­στη­καν με τη μει­κτή Και­σα­ρια­νής.  Στο κάλε­σμα αντα­πο­κρί­θη­καν ‑άσχέ­τως αν τελι­κά δεν κατά­φε­ραν να αγω­νι­στούν λόγω τραυ­μα­τι­σμού ή υπο­χρε­ώ­σε­ων με την Εθνι­κή ομά­δα- οι: Βασ. Χατζη­πα­να­γής, Γ. Ζήν­δρος, Θωμάς Λαφτσής, Νίκος Γιού­τσος, Γιώρ­γος Κωστί­κος, Γ. Καρα­ΐ­σκος, Κώστας Ισα­α­κί­δης, Γ. Ανα­νιά­δης, Γ. Παντα­ζής, Χρ. Καλ­τσάς, Παν. Κερ­μα­νί­δης, Γιαν. Βονόρ­τας, Ηλί­ας Μάι­πας, Χατζό­που­λος, Ξένος.

Αυτά τα ίδια παι­διά, αυτοί οι ποδο­σφαι­ρι­στές που τις Κυρια­κές διέ­πρε­παν στα γήπε­δα, πρω­το­στα­τού­σαν στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του ’70 στον επα­να­πα­τρι­σμό των πολι­τι­κών προ­σφύ­γων. Οι ίδιοι άλλω­στε ήταν ανα­γκα­σμέ­νοι να ζουν στην Ελλά­δα χωρίς τους δικούς τους ανθρώ­πους για­τί οι νόμοι του μεμ­φυ­λια­κού κρά­τους ‑που τότε ήταν σε ισχύ- δε το επέτρεπαν.

Ενδει­κτι­κά είναι τα δημο­σιεύ­μα­τα από το αρχείο του Νίκου Μάλ­λια­ρη τα οποία ανα­φέ­ρο­νται σε δρά­σεις του νεο­σύ­στα­του ΠΣΑΠ και εμπε­ριέ­χουν και μαρ­τυ­ρί­ες ποδο­σφαι­ρι­στών που γεν­νή­θη­καν στις σοσια­λι­στι­κές χώρες και εκεί­νη την επο­χή διέ­πρε­παν στα ελλη­νι­κά γήπεδα.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο