Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΕΔΗΝ: Δύο νέα τραγικά περιστατικά ασθενών που κατέληξαν λόγω έλλειψης ασθενοφόρων

Συνε­χή είναι τα περι­στα­τι­κά όπου συμπο­λί­τες μας χάνουν τη ζωή τους λόγω έλλει­ψης ασθε­νο­φό­ρων ή οδη­γών τους. Για δύο νέα τρα­γι­κά περι­στα­τι­κά ασθε­νών που κατέ­λη­ξαν σε Μαγνη­σία και Αιτω­λο­α­καρ­να­νία λόγω έλλει­ψης ασθε­νο­φό­ρων κάνει λόγο σε ανα­κοί­νω­σή της η ΠΟΕΔΗΝ.

Στην ανα­κοί­νω­σή της αναφέρει:

Το Κέντρο Υγεί­ας Βελε­στί­νο Μαγνη­σί­ας έχει δύο μόνο οδη­γούς και καλύ­πτουν λιγό­τε­ρες από τις μισές βάρ­διες το μήνα.

Δευ­τέ­ρα 10/9/2018 12 τα μεσά­νυ­χτα στρα­τιω­τι­κός έτρω­γε στο πανη­γύ­ρι της πόλης με τη παρέα του 500 μέτρα από το Κέντρο Υγεί­ας. Αισθάν­θη­κε αδια­θε­σία και κατέρ­ρευ­σε στο πεζοδρόμιο.

Προ­σφέρ­θη­καν οι πρώ­τες βοή­θειες από παρα­βρι­σκό­με­νους και κλή­θη­κε ασθε­νο­φό­ρο από το Κέντρο Υγεί­ας Βελε­στί­νο. Δεν υπήρ­χε ασθε­νο­φό­ρο. Μέχρι να έρθει από το Βόλο κατέ­λη­ξε. Εάν υπήρ­χε ασθε­νο­φό­ρο στο Κέντρο Υγεί­ας 500 μέτρα μακριά από το συμ­βάν μπο­ρεί να είχε σωθεί.

Κέντρο Υγεί­ας Χαλ­κιο­πού­λου Αιτωλοακαρνανίας

«Υπάρ­χουν τρεις οδη­γοί και πολ­λές βάρ­διες είναι ακά­λυ­πτες. Τετάρ­τη (12/9/2018) συνέ­βη θανα­τη­φό­ρο τρο­χαίο ατύ­χη­μα στην επαρ­χια­κή οδό Αγρι­νί­ου – Εμπε­σού κοντά στο Κέντρο Υγεί­ας. Στο Κέντρο Υγεί­ας δεν υπήρ­χε ασθε­νο­φό­ρο, το περι­στα­τι­κό το παρέ­λα­βε ασθε­νο­φό­ρο από το Αγρί­νιο με απο­τέ­λε­σμα να καθυ­στε­ρή­σει η παρο­χή πρώ­των βοη­θειών στους τραυ­μα­τί­ες και η δια­κο­μι­δή τους στο Νοσοκομείο.»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο