Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΕΔΗΝ: Θα είχαν σωθεί πολύ περισσότεροι ασθενείς αν υπήρχαν επαρκείς κλίνες ΜΕΘ

Για­τροί και νοσο­κο­μεία στη Βόρεια Ελλά­δα έχουν φτά­σει στα όρια τους. Αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που απο­τυ­πώ­νουν οι αριθ­μοί παρά την προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να κρύ­ψει την κατά­στα­ση με ανέ­ξο­δες υπο­σχέ­σεις και επι­κοι­νω­νια­κά παιχνίδια.

Τι εικό­να παρου­σιά­ζουν τα νοσο­κο­μεία σε Θεσ­σα­λο­νί­κη και Κεντρι­κή Μακε­δο­νία όσον αφο­ρά τις ΜΕΘ-COVID;

Η πληρότητα των ΜΕΘ-COVID στη Θεσσαλονίκη

Νοσο­κο­μείο ΑΧΕΠΑ: 45 ασθε­νείς στις 46 κλίνες

Νοσο­κο­μείο Παπα­νι­κο­λά­ου: 50 ασθε­νείς στις 50 κλί­νες και 2 ασθε­νείς νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι στα χειρουργεία

Ιππο­κρά­τειο Νοσο­κο­μείο: 25 ασθε­νείς στις 25 κλίνες

Νοσο­κο­μείο Γεν­νη­μα­τάς: 17 ασθε­νείς στις 17 κλίνες

Νοσο­κο­μείο Άγιος Δημή­τριος: 9 ασθε­νείς στις 9 κλί­νες και 3 ασθε­νείς νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε θάλαμο

Νοσο­κο­μείο Παπα­γε­ωρ­γί­ου: 44 ασθε­νείς στις 44 κλίνες

Νοσο­κο­μείο Άγιος Παύ­λος: 7 ασθε­νείς στις 8 κλίνες

Στρα­τιω­τι­κό Νοσο­κο­μείο: 10 ασθε­νείς στις 10 κλίνες

Η πληρότητα των ΜΕΘ-COVID στην Κεντρική Μακεδονία

Πολύ­γυ­ρος: 6 ασθε­νείς στις 6 κλί­νες και 5 ασθε­νείς νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε 5 κλί­νες Μονά­δας Αυξη­μέ­νης Φρο­ντί­δας (ΜΑΦ)

Κατε­ρί­νη: 10 ασθε­νείς στις 10 κλί­νες, 3 ασθε­νείς νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι στα χει­ρουρ­γεία και 2 ασθε­νείς νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε θάλαμο

Σέρ­ρες: 10 ασθε­νείς στις 10 κλί­νες και 4 ασθε­νείς νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι στο σηπτικό

Βέροια: 8 ασθε­νείς στις 8 κλίνες

Έδεσ­σα: 3 ασθε­νείς στις 3 κλί­νες και 2 ασθε­νείς νοση­λεύ­ο­νται δια­σω­λη­νω­μέ­νοι σε θάλαμο

Για «δια­σω­λη­νω­μέ­νους ασθε­νείς σε θαλά­μους που βαπτί­ζο­νται ΜΕΘ, με υπο­τυ­πώ­δη εξο­πλι­σμό και ανει­δεί­κευ­το προ­σω­πι­κό» έκα­νε λόγο ο πρό­ε­δρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχά­λης Γιαννάκος.

«Η έλλει­ψη κλι­νών ΜΕΘ λει­τουρ­γεί απο­τρε­πτι­κά στο να δια­σω­λη­νω­θεί έγκαι­ρα ένας βαριά ασθε­νής στην κλι­νι­κή, ειδι­κά οι ηλι­κιω­μέ­νοι. Θα είχαν σωθεί πολύ περισ­σό­τε­ροι ασθε­νείς αν υπήρ­χαν επαρ­κείς κλί­νες ΜΕΘ. Οι πρό­χει­ρες ΜΕΘ, η μη στε­λέ­χω­ση τους με εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό αύξη­σε πολύ τη θνη­τό­τη­τα. Οι θάλα­μοι με έναν ανα­πνευ­στή­ρα, χωρίς δικό τους προ­σω­πι­κό και τις παρα­κο­λου­θεί το προ­σω­πι­κό της κλι­νι­κής ή της ΜΕΘ που είναι σε άλλο όρο­φο ή κτή­ριο δεν είναι ΜΕΘ», καταγ­γέλ­λει ο κ.Γιαννάκος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο