Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΕΔΗΝ: Μεταβιβάζονται και νοσοκομεία στο Υπερταμείο: Άρτας, Ιπποκράτειο και Γεννηματάς Θεσσαλονίκης

Το Ιππο­κρά­τειο νοσο­κο­μείο Θεσ­σα­λο­νί­κης και το νοσο­κο­μείο της Αρτας μετα­βι­βά­ζο­νται στο Υπερ­τα­μείο καταγ­γέλ­λει σήμε­ρα σε ανα­κοί­νω­ση της η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Δημο­σί­ων Νοσο­κο­μεί­ων (ΠΟΕΔΗΝ), η οποία χτες είχε προ­βεί σε αντί­στοι­χη καταγ­γε­λία για το νοσο­κο­μείο Γεν­νη­μα­τάς της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ο διοι­κη­τής της 4ης ΥΠΕ , Στρα­τής Πλω­μα­ρί­της, δήλω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν γνω­ρί­ζει το θέμα και επι­κα­λού­με­νος της χτε­σι­νή δήλω­ση του διοι­κη­τή της 3ης ΥΠΕ Γιώρ­γου Κίρ­κου ότι τα ΝΠΔΔ δεν μετα­βι­βά­ζο­νται στο Υπερ­τα­μείο είπε ότι : “Το Ιππο­κρά­τειο είναι ΝΠΔΔ και αυτή η απά­ντη­ση τα καλύ­πτει όλα”.

Να σημειω­θεί ότι χτες ο κ Κίρ­κος είχε δηλώ­σει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι: “Μετά από επι­κοι­νω­νία της πολι­τι­κής ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας με την πολι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών επι­βε­βαιώ­θη­κε ότι εκ παρα­δρο­μής τέθη­καν στη λίστα οι ΚΑΕΚ Νομι­κών Προ­σώ­πων Δημο­σί­ου Δικαί­ου ανά­με­σα στα οποία είναι και το ΚΑΕΚ του νοσο­κο­μεί­ου Γεν­νη­μα­τάς” και είχε προ­σθέ­σει ότι τα ΝΠΔΔ δεν μπο­ρούν μετα­βι­βα­στούν στο Υπερταμείο.

Στη σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση της ΠΟΕΔΗΝ ανα­φέ­ρε­ται ότι: “Το υπ’ αριθ­μόν 6.298 ακί­νη­το από τα 10.119 συνο­λι­κά που παρα­χω­ρή­θη­καν από την κυβέρ­νη­ση στο Υπερ­τα­μείο για ξεπού­λη­μα είναι το Ιππο­κρά­τειο Νοσο­κο­μείο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Φέρει το κωδι­κό Αριθ­μού Εθνι­κού Κτη­μα­το­λο­γί­ου (ΚΑΕΚ) 190445301029–0‑0. Πρό­κει­ται για το μεγα­λύ­τε­ρο Νοσο­κο­μείο του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Μετά το Γ. Γεν­νη­μα­τάς και το Ιππο­κρά­τειο. Ξεπου­λά­νε τα Νοσο­κο­μεία της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Στο Υπερ­τα­μείο απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και το παλαιό Νοσο­κο­μείο της Άρτας στο οποίο στε­γά­ζο­νται το Κέντρο Υγεί­ας αστι­κού τύπου (πρώ­ην Μονά­δα ΕΟΠΥΥ), η 1η ΤΟΜΥ Άρτας και το ΚΕΦΙΑΠ (Κέντρο Απο­κα­τά­στα­σης). Το κτί­ριο έχει επι­σκευα­στεί και βρί­σκε­ται σε άρι­στη κατά­στα­ση με κοι­νο­τι­κά κον­δύ­λια για να λει­τουρ­γεί ως ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. Δαπα­νή­θη­καν το έτος 2009 για την επι­σκευή του 5 εκατ. ευρώ. Είναι κλη­ρο­δό­τη­μα από τον Αλέ­ξαν­δρο Ζάρα με τον όρο να λει­τουρ­γεί ως Υγειο­νο­μι­κή Μονάδα”.

Η ΠΟΕΔΗΝ ετοι­μά­ζει κινη­το­ποι­ή­σεις και μάλι­στα στις 8:30 το πρωί της Παρα­σκευ­ής (28/9) θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εκδή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας μπρο­στά στο νοσο­κο­μείο Γεννηματάς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο